PREDLOG ZA ODPRAVO PRIPORA
Vili Kovačič

Četrtek, 4. februar 2016 ob 21:47

Odpri galerijo

Image

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva 9, Ljubljana  Opr. št.: IV  53384/2014 Datum: 3.2.2016

OBDOLŽENI: dr. MILKO NOVIČ po svojih zagovornikih, odvetniku Jožetu Hriberniku in

odvetniku Žigi Podobniku vlaga naslednji

PREDLOG ZA ODPRAVO PRIPORA 

Obramba je na glavni obravnavi dne 27.1.2016 podala predlog za odpravo pripora, ki pa je bil s sklepom senata z dne 1.2.2016 zavrnjen. Obramba ponovno podaja predlog za odpravo pripora, in sicer se v prvi vrsti sklicuje na svoje navedbe v predlogu z dne 27.1.2016, dodatno pa še, zlasti po zaslišanju priče dr. Čeha svojim prejšnjim navedbam dodaja še sledeče:  

Ne drži zaključek senata, da se razlogi, zaradi katerih je bil pripor odrejen, niso v ničemer spremenili. Dokazni postopek je namreč že pri koncu, pa se doslej ni potrdilo nobeno od dejstev, na katerih tožilstvo gradi obtožbo. Senat se v obrazložitvi sklepa z dne 1.2.2016 sklicuje na dejstva, ki so se tekom dokaznega postopka izkazala za napačna. Tako na primer navaja, da so bili na obtožencu najdeni GSR delci, ki so značilni za streljanje, z enako kemijsko sestavo kot delci, ki so bili detektirani v tulcu, najdenem na kraju kaznivega dejanja. Takšna trditev je evidentno napačna in je tekom dokaznega postopka ni potrdil nihče, niti priča Ester Ceket ne. Tudi ona je namreč izpovedala, da ne gre za isto kemijsko sestavo, temveč za kombinacije istih kemijskih elementov, torej enako elementno sestavo, pri čemer pa ni mogoče z ničemer dokazati izvora delcev. Ne obstaja metoda, s katero bi bilo mogoče potrditi, da detektirani delci izvirajo iz točno določenega tulca. Gre le za sklepanje, kar je jasno in nedvoumno potrdila priča Ceket, prav tako pa tudi priči Maštruko in dr. Čeh.

Senat nadalje navaja, da iz izvedenskega mnenja Sabliča izhaja, da takšna kontaminacija, kot jo zatrjuje obtoženi, ni mogoča. Sablič je v tem stališču osamljen in ne navede prav nobenega strokovnega razloga, zakaj takšna kontaminacija ne bi bila mogoča. Poleg tega Sablič po izobrazbi ni kemik, niti ni izvedenec s področja kemije, pri čemer je prenos snovi, kar kontaminacija v svojem bistvu je, vprašanje s področja kemije.  Nasprotno pa je priča dr. Čeh izpovedal, da ne samo, da je kontaminacija na način, kot jo opisuje obramba, možna, temveč je nekaj najbolj običajnega in neizogibnega v primeru obiska strelišča.

Senat nadalje navaja, da je dejstvo, da obtoženi za čas storitve dejanja nima alibija, da v kritičnem času ni bil na spletu in da ob 19:36 uri ni odgovoril na klic Roka Grecsa. Obramba se ob takšnih navedbah sprašuje, ali je dejstvo, da nekdo v določenem času ni na internetu ali se ne javi na telefonski klic, dokaz, da je medtem nekoga umoril? Po drugi strani pa se senat niti z besedo ne opredeli do nekaterih bistvenih navedb obrambe v predlogu za odpravo pripora, ki zadevajo obstojnost GSR delcev na rokah, vprašanje izvora delcev in posnetke nadzornih kamer. Zakaj se sodišče do navedenih vprašanj ne želi opredeliti? Senat navaja, da obramba podaja lastne zaključke in lastno dokazno oceno v zvezi s posnetki videonadzora. Obramba ne razume tega očitka, sploh v primeru posnetkov videonadzora, saj iz posnetkov ne izhaja, da bi bil dr. Novič na kraju dejanja. Kako lahko sodišče takšen zaključek obrambe, ki je objektivno preverljiv in temelji na materialnih dokazih oziroma odsotnosti le-teh, oceni kot subjektiven?

V zvezi z rekonstrukcijo je obramba že podala številne pripombe, poleg tega rekonstrukcija glede na videoposnetke in odsotnost dr. Noviča na njih ni ustrezna. Poti, po katerih se je rekonstrukcija opravljala, so v celoti pokrite s kamerami, zaradi česar bi moral biti dr. Novič viden na posnetkih, v kolikor bi se v kritičnem času dejansko pripeljal pred Via Bono.

Kar zadeva bazne postaje je stališče sodišča, da je bistvo, da se je bazna postaja AVARNO3 vklopila v zadnjih treh mesecih pred kritičnim časom zgolj enkrat in sicer na večer umora. Kot je priča Mulec pojasnila, na dejstvo, s katero bazno postajo se bo telefon v danem trenutku povezal, vplivajo številne okoliščine. Bistvo je, da je to odvisno od razmer v danem trenutku (na primer od zasedenosti omrežja in drugih okoliščin). Argument, da se v treh mesecih pred tem telefon nikoli ni povezal z bazno postajo AVARNO3, je brezpredmeten, kar jasno izhaja iz pričanja Tomaža Mulca kot strokovnjaka s tega področja. Dejstvo je, da je povsem verjetno in možno, da se je telefon dr. Noviča z navedeno bazno postajo povezal z naslova Žaucerjeva 12, kar potrjuje zagovor. Opozoriti velja, da je obdolženec že cca 10 minut po umoru dr. Jamnika komuniciral po SMS-u, signal telefona pa se je takrat prijavil na bazno postajo AVRHOV1. Prav tako je ob 20:10 odgovoril z SMS-om, ki je bil poslan iz iste bazne postaje AVRHOV1, torej le 4 minute kasneje po tem, ko je ob 20:06 prejel SMS, njegov signal pa se je takrat priklopil na bazno postajo AVARNO3. Že samo ta dejstva jasno potrjujejo izpovedbi priče Mulec in stališču obrambe, da podatki o baznih postajah niso nikakršen dokaz, da bi bil dr. Novič prisoten na kraju dejanja v kritičnem času.

Obramba v prejšnjem predlogu za odpravo pripora ni izrecno izpodbijala pripornega razloga ponovitvene nevarnosti zato, ker po našem trdnem prepričanju niti utemeljen sum ni več podan. Iz tega razloga je razpravljanje o pripornih razlogih brezpredmetno, saj je utemeljen sum obligatorni pogoj za odreditev in podaljšanje pripora. Kljub temu se obramba na tem mestu opredeljuje tudi do ponovitvene nevarnosti, ki jo sodišče utemeljuje s pričanjem Aleša Farkaša. Slednji je sicer izpovedal, da naj bi mu obdolženi omenil nekakšen seznam za fentanje, ključno pa je to, da je hkrati povedal, da so bile to gostilniške zgodbe, da jih je on izključno tako jemal in da tovrstnih obdolženčevih izjav nikoli ni jemal resno. Da je temu dejansko bilo tako, izhaja tudi iz njegovega ravnanja, saj če bi obdolženčeve izjave, v kolikor so bile res podane, jemal kot resne, bi brez dvoma o tem nemudoma obvestil policijo. Tako pa je Farkaš to jemal kot del njunih burnih debat oziroma gostilniških zgodb, kot jih sam imenuje. Tudi v kolikor so bile takšne izjave res izrečene s strani obdolženca, so glede na okoliščine (gostilniške debate med političnimi nasprotniki, ki so za povrh po značaju koleriki) povsem brezpredmetne in nevredne pozornosti. Tudi nobena druga zaslišana priča, med temi tudi takšne, ki naj bi bile na seznamu za fentanje, ni izpovedala, da bi se dr. Noviča bala, da bi se počutila ogroženo z njegove strani ali kaj podobnega. Še več – prav nobena od zaslišanih prič ni potrdila, da bi bil dr. Novič do kogarkoli nasilen ali agresiven ali da bi komurkoli grozil. Sklicevanje tožilstva ne nekakšen fantomski »seznam za fentanje« je preprosto žalitev zdrave pameti, je nedopusten intelektualen zdrs, ki pa ga izrablja za pretvezo, da je obdolženec nevarna oseba in da bi lahko ogrozil osebe, ki so na tej »listi«. S takšnim sprenevedanjem se daje sodišču možnost za kreacijo nekakšnega razloga ponovitvene nevarnosti, ki omogoča nadaljevanje pripora. Ker ne gre za resnični razlog ampak za izmišljen, je to ne samo intelektualni zdrs ampak je takšno početje moralno in etično vprašljivo in po prepričanju obrambe tudi pravno nedopustno.

Izvedenec klinične psihologije zgolj iz strokovne previdnosti dopušča možnost impulzivnega reagiranja pri dr. Noviču, saj tega ni mogoče izključiti pri nikomer in bi bilo od izvedenca neodgovorno, da bi to izključil. Pojasni pa, da takšne impulze obdolženi dobro nadzoruje in da pri njem ni podane kakšne duševne motnje, ki bi mu takšno kontrolo onemogočala. Izvedensko mnenje, ki ga je podal izvedenec klinične psihologije, ni prav v ničemer obremenjujoče za dr. Noviča v smislu utemeljevanja pripornega razloga.

Skratka – sodišče iz doslej izvedenih dokazov parcialno opozarja na tista dejstva, ki naj bi dr. Noviča obremenjevala, do tistih, ki ga razbremenjujejo, se pa ne opredeljuje oziroma jih sploh ne omenja. Tudi pri prejšnjem predlogu za odpravo pripora se je senat pavšalno opredelil zgolj do nekaterih navedb obrambe, do ključnih pa ne. Sklep je tako v bistvu neobrazložen ali vsaj pomanjkljivo obrazložen, saj se sodišče očitno izogiba soočenju z dejstvi, ki ne gredo v smeri obsodbe. Takšnih dejstev je doslej že ogromno in jih ni mogoče spregledati nenamenoma. Ravnanje sodišča je v konkretnem primeru nedopustno, saj se je postavilo na stališče, da je dr. Novič storilec, dokazni postopek pa je očitno namenjen le temu, da se potrdi vsaj kakšna trditev tožilstva. Takšno ravnanje je nezakonito in v nasprotju s temeljnimi ustavnimi in zakonskimi načeli. Sodišče bi moralo vsako dejstvo ali dvom razlagati in favorem obdolžencu, ne pa ravno obratno. Zlasti pa bi moralo poslušati argumente obrambe, jih slišati in se do njih opredeliti, ne pa jih ignorirati.

Glede na vse zgoraj navedeno je obramba trdno prepričana, da razlogi za pripor v tej zadevi niso obstajali nikoli, še posebej pa ne obstajajo sedaj, ko si bili izvedeni praktično vsi ključni dokazi, zato obramba ponovno predlaga, da sodišče pripor zoper obdolženca odpravi. Pri tem obramba ponovno izrecno opozarja, da je sodišče dolžno ob evidentni odsotnosti pripornih razlogov, ravnati v skladu s predpisi in duhom slovenske ustave, ki svobodo posameznika postavlja kot najvišjo dobrino, zato obramba ponovno opozarja, da je sodišče pri tehtanju svojih odločitev dolžno ravnati in favorem obdolženca in ne v njegovo škodo. Odprava pripora ni akt milosti sodišča, še manj akt simpatij do obdolženca ampak je dejanje prava in pravičnosti, ki ga mora vsako sodišče upoštevati vsak trenutek in pri vsaki svoji odločitvi. 

Zagovornika 

odvetnik Jože Hribernik  

odvetnik Žiga Podobnik

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 16. Sep 2020 at 08:59

1118 ogledov

KOALICIJA - ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6.
Gospe in gospodje ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6  Če hoče Jernej Vrtovec  res kaj spremeniti mora bistveno spremeniti odnos oblasti do državnih infrastrukturnih investicij ! To pa pomeni radikalno drugačen odnos do alternativnih rešitev, ki jih ponujata  inženirska stroka in civilna družba. Glavni problem pa je, da se oblast z ALTERNATIVNIMI REŠITVAMI NOČE SOOČITI in se  s predlagatelji sploh noče enakopravno pogovarjati, čeprav bi si moral vsak pametni vladar  želeti prav to: pogovor brez predsodkov  z namenom  iskati boljše rešitve - alternativo.  A bodimo konkretni ! Če bo hotel minister Vrtovec držati obljubo, da naj bi bil drugi tir zgrajen do leta 2026, bo moral 1. sprejeti novo, drugačno TO JE CENTRALNO VARIANTO ( KKD) Koper - Kozina - Divača,  ki jo vidite na povezavi  2. ob sedanji progi položiti še en tir, ki je bil S STRANI PRVIH GRADITELJEV nekoč že načrtovan, kar je vidno celo iz zraka iz poteka sedanje trase.  Vlada naj izbere med obema in naj za to prevzame polno politično odgovornost. Sedanji vladni drugi tir je NEPOPRAVLJIV samomor Koalicije in SDS na naslednjih volitvah.   Nikoli več ne smemo privoliti v  to, da oblast – naj bo kakršnakoli – leva ali desna, ignorira zdrav razum in pristaja na uničenje narave ter brutalno kršitev zakonodaje, Nature 2000 ter EU direktiv o habitatih in vodnih virih in  domačega pravnega reda o graditvi objektov. Gospe in gospodje ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6. Samo osel gre 2 krat na led. Ne bomo dovolili, da nas ima oblast za osle, norce in Butalce ali pač - kar je razvidno na vsakem koraku - sužnje pohlepa gradbenih baronov. Zato ustavite vsa dela na 2tiru dokler Računsko sodišče ne naredi revizije projekta in svet za civilni nadzor 2TDK ne izda pozitivnega mnenja o projektu.To je minimum od minimuma kar lahko stori aktualna politična oblast. Gradbeno dovoljenje je izdano nezakonito, kajti Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki je pogoj za gradbeno dovoljenje ta projekt nima. To pomeni, da je bilo gradbeno dovoljenje izdano NEZAKONITO.  Spoštovane Slovenke in Slovenci in vsi državljani R S. Pamet je boljša kot žamet. Uporabimo zdrav razum – OHRANIMO NARAVO, ČISTO PITNO VODO in MILIJARDE in ne nazadnje: za prihranek več kot v celoti lahko obnovimo revitalizirajmo  in elektrificirano lepotico Avstro Ogrske -  Bohinjsko progo od Karavank do KOPRA in elektrificirajmo Slovenske železnice v celoti. Osvobodimo se infrastrukture, ki smo jo podedovali od Italije iz časov fašizma.  Naj bo Koper Kozina Divača skupaj z Bohinjsko progo tudi nova trdna vez Slovenije s srednjo Evropo kamor spadamo pa tudi navezava na nekoč Slovenske železnice - prek slovenske in Hrvaške Istre do Jadrana, vse do Pulja.  Politike pozivamo: državne investicije izvajajte v SPLOŠNO KORIST, za NARODOV BLAGOR, ne za  UNIČENJE Slovenije. Vsi skupaj pa imejmo pogum za razum. Noben politik se nima pravice sklicevati na pravico do nevednosti, ta privilegij ima lahko samo ljudstvo, ne pa njegovi voditelji. Zato vladajoče politike – koalicijske partnerje in in stranko SDS opozarjamo na nepopravljiv samomor na prihodnjih volitvah po poti, ki so jim jo  pripravili drugi. Sedanja opozicija - Tanja Fajon in Alenka Bratušek se bojita prav tega, da se bomo zbudili v DRUGI REPUBLIKI takšni kjer infrastruktura ne bo več sredstvo  za pranje in prečrpavanje denarja in  iz gradbeništva v financiranje volitev.   Spoštovane državljanke in državljani ter vsi politiki, na oblasti in v opoziciji ! Nikoli ni prepozno ! Za prave rešitve je vsak čas PRAVI ! Osvobodimo Slovenijo zablodelega POLITIČNEGA VOLUNTARIZMA, ki nam ga  mediji servirajo kot edino možnega. Poslušajte zdravo pamet  in glejte kaj nam sporoča dr. Duhovnik ! Ne obračajte se po vetru javnega mnenja in spoštujte koalicijsko pogodbo 13 in 21 predlog ukrepov in lastne dokumente iz časa ko ste bili v opoziciji. Jernej Vrtovec in Andrej Vizjak ne postanite lutke gradbenih baronov in ne dopustite novega TEŠ 6 na tretjo potenco ! Državljani bodo cenili POGUM ZA RAZUM ne pa neprestanega jadikovanja, da je vse prepozno. To mantro vedno slišimo od od tistih, ki navijajo za to da vse ostane kot je bilo. Vili Kovačič, državljan K.

Tue, 25. Aug 2020 at 21:17

1234 ogledov

DRŽAVLJANI SPOROČAMO
DRŽAVLJANI SPOROČAMO ! Vili Kovačič: »Od nevednosti do neumnosti je zelo majhen korak, ki je dovoljen  navadnim državljanom, nikakor pa ne politikom, ki upravljajo z  milijardami in stotinami milijonov davkoplačevalskega – našega, denarja.« Prav zato  (1) sedanjo Vlado ROTIM in pozivam,  da dokončno ustavi brezglavo investicijo 2.tira  in ukine parazitsko podjetje  2TDK (zakaj imamo državno firmo SŽ?), ki izsiljuje gradnjo po prepovedanem območju - habitatskem rezervatu evropskega pomena in življenjsko pomembnih vodnih virih.  Skratka po trasi, ki je podzemna ekološka vodna bomba, zaradi česar so Italijani leta 2009 (tržaška POKRAJINA  in občina Dolina) odstopili od projekta v tej smeri. Ustavitev ne bi pomenila konca projekta, ampak njegovo razumno umestitev v prostor z dvotirno  progo po sredinski varianti - trasi Koper, Kozina, Divača. Gre za dvotirno progo, ki bo zgrajena brez škode za ljudi in okolje in je 2,5 krat cenejša ter bo spričo 4 x manj predorov zgrajena hitreje (2 krajša predora, ki bi ju lahko gradili tudi domači izvajalci). Sicer pa (2) opozarjam na  še en projekt – Bohinjsko progo. Cesar Franc Jožef je znal misliti 100 let naprej, mi sodobni Slovenci ne znamo in nočemo misliti 100 let nazaj. Prav zdaj se namreč ponuja možnost njene revitalizacije, modernizacije in elektrifikacije s tem pa  rekuperacije energije. Gre za dejanski preskok iz 19 v 21 stoletje – z izrabo potencialne,  kinetične energije in pretvorbo zavorne sile v elektriko.  Kajti od Jesenic do Kopra je skupno 1.000 m (2 x 500 m) višinske razlike. Ogromna sila in ogromna masa 1.500 ton, pa zdaj služita le za netenje požarov. Zato upam,da bo ta projekt uvrščen kot nujen  v vladni paket investicij za izhod gospodarstva iz Corona krize. In (3) obstoja način, kako take katastrofe in anomalije, kot je bil TEŠ6 in 2.tir, v bodoče preprečiti. Sedanji ZAVRNITVENI REFERENDUM je treba prekvalificirati v POTRDITVENI REFERENDUM in ljudstvo (tudi alternativna stroka),  bi dobilo zadnjo besedo ! »Dokazno breme« bi bilo na strani predlagatelja zakona – praviloma sta to vlada in DZ. Tako bi dobesedno uveljavili tudi  3. člen in 44. člen Ustave. Samo eno besedo v 90. členu Ustave je treba zamenjati. To pa je, da je Zakon je SPREJET (ne zavrnjen), če je zanj na referendumu glasovala 1/5 vseh volivcev. S to na videz minimalno  spremembo bi dosegli maksimalni učinek (v taki ureditvi tudi omejitev referendumske tematike ni več opravičljiva). Stvari, ki danes stojijo na glavi, bi se tako postavile na noge. Nobena vlada ne bi bila več zainteresirana za čim nižjo referendumsko udeležbo, kot je to sedaj, pač pa za čim večjo. Pogoj za referendum pa seveda ostaja isti – uspešna pobuda 2.500 in predhodno zbranih 40.000 podpisov. Pod  pritiskom takšne,  obvezne potrditve ljudstva bi avtomatično tudi vsi  drugi zakoni postali boljši, bolj premišljeni, in ne izsiljeni s hitrimi postopki.  Pozivam eminentne intelektualce iz »Katedrale svobode« in 75 nezadovoljnih z vlado, da to podprejo in se  končno opredelijo za delujočo demokracijo, ne zgolj za brezglavo demokracijo proti JJ. Gre za demokratično spremembo, ne za anti demokratične parole jakobinskega naskoka na oblast. Sicer pa se zavedam, da je takšen predlog za večinsko slovensko kolektivistično pamet, s pretežno antidemokratično tradicijo in  blokado v glavah, velika  herezija. Vendar kljub temu ne iluzija !  Na koncu pa skromno dodajam, da je pobuda moja. Zanjo me ni navdihnil ne Orban in ne Janša, ne frak in ne talar, ampak moja trojna izkušnja z referendumi. (TEŠ6 ,2TIR in tudi 3RoS). Bi si pa močno želel, da bi jo podprl tudi  predsednik vlade Janez Janša, tako kot je podprl zadnji referendum. Če Levice, Ernestine Rožman in Spomenke  Hribar, niti ne omenjam.  Nemo propheta in patria. Nihče ni prerok v lastni domovini !  Sicer pa, rešitve so dobre ali slabe same po sebi, brez obvezne etikete na čigavem zelniku so zrastle! Pamet ni vezana na ideološko pripadnost, je pa res, da nekaterim ideologija omrači um. Vili Kovačič, državljan K.

Sun, 23. Aug 2020 at 17:52

1515 ogledov

ČAS JE ZA POŠTENE IN POGUMNE SODNIKE !
ČAS JE ZA POŠTENE  IN POGUMNE SODNIKE !!!  Društvo DavkoPlacevalciSeNeDamo za ustavnega sodnika predsedniku države predlaga g. Zvjezdana Radonjića. Sodnika, ki ga odlikujeta razum in pogum. Ne dovolimo, da prevladajo (OR) oprezne riti. Strokovnost, poštenost in pogum so njegove odlike. Njegov  suspenz pa  je  sramota za SLO sodstvo ! Je poizkus ponižanja ki ne bo uspešen. Naj ga složno podpre KOALICIJA in vsi v Sloveniji,  ki jim je kaj do pravice in resnice. Za izhod iz sodne DŽUNGLE rabimo pogumne in razsodne ljudi. Na sodniku stoji in pade sodstvo. Zato je potrebno: 1.    dosledno izvajanje zakona o sodniški službi, 8 člena. ki govori o tem da sodnik, ki krši človekove pravice izgubi licenco za sodniško službo.  2.    Vsi sodniki morajo opraviti Evropski pravosodni izpit - E P I. Brez tega sodniki niso kvalificirani za sodniško službo, kajti SLO je del EU prava in v SLO pravo so vključene številne EU direktive.  Mnogi sodniki pa sodijo kot, da ne poznajo pravne abecede. 3.    Sodnikom, ki v 2 letih ne bi absolvirali EU prava, človekovih pravic ter mednarodnih konvencij, ni mesta  med delivci pravice. Niso vsi taki, dobre sodnike je treba nagraditi, pokvarjene in strahopetne pa je treba sankcionirati. Dokler to ne bo urejeno nismo država !  Ljudje, ki nam pridigajo o postopkovni pravičnosti, so sami največji kršitelji. Vladna koalicija je v stanju te zadeve sanirati in postaviti na pravo mesto. Zato naj ne odlaša s tem kar bi morali predhodniki storiti že pred 20 ali 30 leti. Ljubljana 23.08.2020                                   Vili Kovačič, državljan K.

Sat, 1. Aug 2020 at 10:29

3348 ogledov

POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE slovenske vlade
POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE SLOVENSKE VLADE Proti samopostrežni vladavini prava ! POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE SLOVENSKE VLADE Proti samopostrežni vladavini prava ! Pozivam aktualno oblast -  ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič  in ministra za javno upravo  Boštjana Koritnika ter vodstvo  NPU in vodstvo policije, da končno  ukrepajo in na Upravnih enotah v Ljubljani uvedejo specialno kriminalistično preiskavo vpisov začasnih prebivališč  in volilnih imenikov v novembru in celotnem letu 2018. Utemeljeno namreč  sumim, da je v MOL novembra 2018  prišlo do uvoza volivcev - prišlekov iz drugih občin in bivših republik bivše države, s čemer je bil grobo deformiran volilni izid županskih volitev in volitev v občinski svet mestne občine Ljubljana. Sodni spor se vleče že od leta novembra 2018 vendar slovenska sodišča nočejo razpisati glavne obravnave. Po sklepu Ustavnega sodišča  bi moralo Upravno sodišče  razpisati narok za JAVNO OBRAVNAVO, čemur pa se Upravno sodišče s sodnikom Boštjanom Zalarjem na čelu, trdovratno upira in namesto tega vrača žogico USTAVNEMU SODIŠČU, (da to presodi ustavnost zakona o lokalnih volitvah) češ da zaradi pravnih praznin in neustavnosti nekaterih določb zakona ne more meritorno odločiti. Sicer pa sem tako zahtevo na Ustavno sodišče naslovil tudi sam, vendar je takrat to zahtevo  U S ignoriralo. Očitno pa Ustavno sodišče tega niti sedaj noče storiti in namerno vzdržuje negibno situacijo.   Tako nastaja absurdna situacija,  ko prvo  sodišče  pri nezakonitem ravnanju (očitno po dogovoru z njim)  ščiti nezakonito ravnanje drugega. Evropske institucije in EU funkcionarji pa kot papirnati tiger, molčijo in se zaletavajo v Madžarsko in Poljsko. Nepredstavljivo brezpravje v Sloveniji pa tolerirajo. Še več: sodniki si sami sproti določajo pravila ravnanja (primer Novič in Radonjić) !   Nastaja tako rekoč nova disciplina - samopostrežna vladavina prava oziroma vladavina samopostrežnega prava.  Minister Gregor pa nič ! Zato se pritožujem !   Vili Kovačič, državljan K.   Ljubljana.01.08.2020      Vili Kovačič, državljan K.

Sun, 19. Jul 2020 at 15:39

2771 ogledov

Omizje o medijih na RTVSLO, ki ga je vodila Ksenija Horvat! RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vemo če je sploh kdaj bila!
Spoštovana voditeljica omizja o medijih, ga. Ksenija Horvat !  RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vem če je sploh kdaj bila. Sklicevanje na gledanost v pandemiji je ponižujoče zavajanje, ker ni relevantno ! Sklicevanje na tuje novinarje, ki pojma nimajo o stanju v Sloveniji, je še bolj.Demokratično omizje o medijih in RTVSLO bi morali prenesti na ORF, kajti tostran Karavank demoratična razprava ni možna - najmanj pa na RTVSLO, ki se zdaj več kot očitno čuti ogrožena !!! Ranjena zver je  postala agresivno propagandna, ni pa nepristranska in objektivna. Kdaj boste imeli pogovor s tistimi, ki zahtevamo ukinitev in/ali prerazporeditev RTV prispevka. Kdaj je kdo od vas, ki branite status quo, javno protestriral proti parolam SMRT janšizmu in to celo na sejah programskega sveta. Kdaj in kako ste poročali o protestih za človekove pravice pred Vrhovnim  sodiščem, asistirate pa nasilnim politkolesarjem. Resne javne razprave o sodstvu niste še nikoli organizirali, kot tudi ne o demokraciji - referendumski ureditvi in volilni zakonodaji. Sploh pa ne o velikih in megalomanskih  državnih investicijskih  projektih, ki so škodljivi za naravo, ljudi in okolje. In o kršitvah EU prava zvesto molčite. Pri vseh je RTVSLO od vključno TEŠ6 naprej, zvesto in pridno asistirala.  Poseben presežek pa je vaš tabu, to je sistemsko kriminalno slovensko sodstvo, ki po potrebi, če je to v interesu zaščitenih stricev globoke države, proizvaja nadomestne morilce ! Da o pristranosti radia - posebej vala 202, sploh ne govorimo ! Spoštovani, ne krivite razbitega zrcala, če imate grd obraz !?  Potrebna bo ne le lepotna operacija za ohranjanje videza, potreben bo poseg v osrčje in ožilje vašega sistema.  Lep pozdrav,  Vili Kovačič, državljan K. ps:kdaj se boste lotili volilne prevare v Ljubljani novembra 2018 - UVOZ volivcev, kot ga svet še ni videl ! NOVINARSTVO IN pokvarjeno SODSTVO z roko v roki - RTVSLO PA NIČ !? To bi moral biti sicer prvovrsten JAVNI INTERES za JAVNO RTVSLO. Podrobneje o tem v priponki ! Da o koruptivnih in škodljivih državnih investicijah, ki so jih uzurpirali slovenski  tajkuni - Petrič, Škrabec, Polanič, Janković (TEŠ6,2TIR, 3Ros,Magna, C0) ne govorimo. Povsod je bila RTVSLO zraven-aktivno ali pasivno. Večinsko in usodno pa vedno na strani uzurpatorjev, ne na strani javnega interesa. Da o številnih s strani RTVSLO spregledanih okoljskih problemih ne govorimo, posebej še če tematika  ni politično uporabna.Ponavljam:  RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vem če je sploh kdaj bila! Sklicevanje na gledanost v pandemiji je ponižujoče zavajanje, ker ni relevantno ! Še bolj pa sklicevanje na tuje novinarske  funkcionarje -  "strokovnjake", ki o dejanskem stanju v SLO pojma  nimajo. 

Sun, 19. Jul 2020 at 15:34

4657 ogledov

ZAKAJ RTVSLO z molkom ŠČITI JANKOVIĆA TUDI GLEDE VOLILNE PREVARE V LJUBLJANI 13 nov 2018? Uvozili so 35.000 volivcev!
Zakaj je Janković moral uvoziti volivce !? Razlog je preprost, ker mu je zmanjkalo Ljublančank in Ljubljančanov, ki bi volili zanj z nad 50 % . Moral je zmagati že v PRVEM KROGU, s čemer se je izognil neposrednemu soočenju z izzivalcem Anžetom LOGARJEM v drugem krogu. V tem primeru bi ZOKI »popušil« na enak način kot je »popušil« v parlamentu 67 : 0 v primeru kanala C0. Tega si Kučanov kočevski medved ni smel in ni upal dovoliti, saj je v duelih soočanja z resnico – s fakti, izrazito slab in izgubi živce, tako kot jih je izgubljal zaradi bančne luknje v duelih z Anžetom Logarjem na preiskovalni komisiji v DZ. Uvozna kvota 35.000, ki je navedena v ovadbi je dovolj velika količina, da je to prevaro omogočila. Toliko Zoki zna tudi računati, ne samo lagati !!! Več o tem v kazenski ovadbi na povezavi: https://drzavljank.si/post/551297/kazenska-ovadba-zaradi-utemeljenega-suma-uvoza-volivcev-v-ljubljani-2018 Javni servis RTVSLO pa je tukaj povsem jasno opredeljena - z molkom, ki ga »javni servis« o-ne-mogoča in stranskimi zgodbami, ki odvračajo od bistva, da so bile Lokalne volitve Ljubljani z Uvozom volilvcev 2018 UKRADENE !!! Zato sta Upravno in Ustavno sodišče stisnila REP MED NOGE ! Lp Vili Kovačič, državljan K.

Zadnji komentarji

Marinka Kurilić :

16.06.2020 18:24

Tako je!

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

PREDLOG ZA ODPRAVO PRIPORA