NEUSTAVNOST ZAKONA O POROŠTVU ZA DRUGI TIR IN TRETJO RAZVOJNO OS
Izpodbijani zakon je bil sprejet in objavljen 27.12.2019, z začetkom veljavnosti 28.12.2019. Izkaže se, da je bil zakon sprejet v prazničnem času, kar je posledično pobudnikom za zakonodajni referendum onemogočilo zbiranje podpisov, ki so potrebni ..
Vili Kovačič

Ponedeljek, 9. marec 2020 ob 02:18

Odpri galerijo

VLOŽENA je zahteva za presojo ustavnosti in USTAVNA PRITOŽBA 

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

BEETHOVNOVA ULICA 10, 1001 LJUBLJANA

Datum: 27.2.2020

 

Pobudniki / pritožniki:

1. Viljem (Vili) Kovačič, v imenu civilne iniciative »Davkoplačevalci se ne damo« in v svojem imenu, Na Straški vrh 26,1000 Ljubljana (C I)

2. Sergij Andrejaš, Črni kal 63, 6275 Črni kal, prebivalec, volivec in lastnik zemljišča na Črnem Kalu, na trasi 2tira

3. Domen Marovt, Topovlje 20, 3314 Braslovče, prebivalec in volivec ter lastnik zemljišča na trasi 3Rosi

4.Jožef Horvat, kmetovalec in volivec iz  območja Nature 2000, na trasi 2tira in predsednik združenja Sonaravnih kmetov Slovenije Gažon 37 d, 6274  Šmarje

 

vlagamo

 

A)    POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAKONA O POROŠTVU  

in 

B)  USTAVNO PRITOŽBO ZOPER NEZAKONIT POSTOPEK DOLOČITVE ROKA ZA ZBIRANJE PODPISOV ZA POBUDO ZA REFERENDUM 

 

več v spodnjem tekstu 

1x    

Pobudniki / pritožniki:

A) POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI  

ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE 2TDK d.o.o. IZ NASLOVA KREDITOV IN DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NAJETIH OZIROMA IZDANIH ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE DRUGEGA TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER IN ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE DARS d.d. IZ NASLOVA KREDITOV IN DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NAJETIH OZIROMA IZDANIH ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE DELA 3. RAZVOJNE OSI (ZPOD2TDK)  

in

B) USTAVNO PRITOŽBO ZOPER NEZAKONIT POSTOPEK DOLOČITVE ROKA ZA ZBIRANJE PODPISOV ZA POBUDO ZA REFERENDUM 

1x

priloge: 1 (1x)

Obrazložitev:

Skladno s 24. členom Zakona o ustavnem sodišču (v nadaljevanju: ZUstS) lahko pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil poda kdor izkaže pravni interes. Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Pobuda se lahko vloži v roku 1 leta od uveljavitve (izpodbijanega) predpisa oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic, ustavna pritožba pa v 60 dneh od pričetka veljavnosti predpisa

Pobudniki v predmetnem postopku izkazujejo pravni interes na podlagi dejstva, da izpodbijan predpis neposredno posega v njihove pravice, njihove interse, oziroma v njihov pravni položaj, kar izkazujejo, s trditveno podlago predmetne zahteve.

Prvo pobudnik – Vili (Vilijem) Kovačič je predsednik iniciative (Davkoplačevalci se ne damo). Gre za civilno iniciativo, katere cilj je uveljavljanje pravic državljanov nasproti  nepravilnostim in nezakonitostim ki so posledica  korupcije in  kršitve zakonov in predpisov in se bori proti slednjim. Glede na dejstvo, da je izpodbijani zakon izrazito podvržen tveganju korupcije in je ta že bila dokazana je pravni interes – Viljema Kovačiča kot predsednika CI davkoplačevalci se ne damo, nedvomno in nedvoumno  izkazan. Prilaga se članek iz Dela, dne 20.12.2019, ki izkazuje, da se je iniciativa Davkoplačevalci se ne damo neposredno  angažirala za zbiranje podpisov, vendar je bila CI zaradi same sestave oziroma narave zakona (združeno je namreč poroštvo za družbo 2TDK – drugi tir železniške proge Divača-Koper in poroštvo za DARS d.d. – za financiranje izgradnje tretje razvojne osi), kot tudi zaradi časa sprejemanja zakona v DZ in nezakonitih rokov neuspešna in že na samem začetku onemogočena.

Izpodbijani zakon je bil namreč sprejet in objavljen 27.12.2019, z začetkom veljavnosti 28.12.2019. Izkaže se, da je bil zakon sprejet v prazničnem času, kar je posledično pobudnikom za zakonodajni referendum onemogočilo zbiranje podpisov, ki so potrebni za pobudo za zakonodajni referendum. Skladno z 12. a členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v nadaljevanju: ZRLI) se lahko pobuda  za razpis referenduma vloži v 7-ih dneh po sprejemu zakona. Pobudo volivcev za vložitev pobude za razpis referenduma lahko da vsak volivec, pobuda pa mora biti predložena predsedniku državnega zbora in podprta s podpisi najmanj 2.500 volivcev. Skladno s 16. členom ZRLI, v primeru, da koledarski rok za zbiranje podpisov v celoti ali deloma pade v čas med 25. december in 2. januarjem, mora predsednik državnega zbora  določiti koledarski rok, ki začne teči 3. januarja. Z neupoštevanjem  te določbe je bilo zbiranje podpisov za pobudo za morebitni zakonodajni referendum v času počitnic skrajno oteženo v resnici pa onemogočeno, Zato je potrebna predmetna ustavna presoja nezakonitosti postopka in sprejemanja samega poroštvenega zakona, upoštevajoč ob tem tudi dejstvo, da je predsednik civilne iniciative »Davkoplačevalci se ne damo« na to izrecno a  neuspešno opozoril predsednika DZ, predsednik DZ pa je to povsem ignoriral.  Predvsem bode v oči dejstvo, da je bilo enako nezakonito ravnanje s strani predsednika DZ  ponovljeno že drugič. Prvič je bilo namreč  to storjeno že 27.04.2017,ob zakonu ZUIGDT (zakon o izgradnji in upravljanju drugega tira Divača Koper, s katerim je bilo ustanovljeno podjetje 2TDK. Tudi tedaj  se je zbiranje podpisov izteklo na praznični dan ko ni bilo možno sprejemati pošte in le odložilnemu vetu Državnega sveta gre zahvala, da je bilo zbiranje podpisov za pobudo  podaljšano za teden dni, sicer bi pobuda propadla. Pobudniki referenduma sicer ne pričakujemo, da bo US odredilo ponovitev zbiranja podpisov za pobudo, pač pa zgolj to, da US DZ naložilo obvezo, da v 1 letu zakonsko uredi zadevo tako, da se datumske manipulacije zakonodajalca  ne bodo nikoli več ponovile.  Enako pa pobudniki  pozivamo US, da PONOVNO POZOVE DZ DA URESNIČI OBVEZO iz ureditvene odločbe US iz leta 2018, ko je US razveljavilo referendum in  odločilo, da se v roku  1 leta zakon o referendumu in ljudski iniciativi in zakon referendumski kampanji uskladita z Ustavo RS.  Popolna odsotnost kakršnekoli aktivnosti poslancev  DZ, pa tudi predsednika države,  na tem področju je nesprejemljiva in zaradi neuresničenih zavez DZ vodi v degradacijo in izničenje neposredne demokracije ter v nove in nove spore med državljani in zakonodajno ter izvršno vejo oblasti.

Drugi in tretji pobudnik, ustavne presoje Sergej Andrejaš in Domen Marovt sta lastnika nepremičnin neposredno na trasah obeh projektov, ki ju ureja ZPOD 2TDK. Izpodbijani zakon namreč ureja poroštvo Republike Slovenije za družbi, ki izvajata infrastrukturna projekta Drugega tira železniške proge Divača-Koper in izgradnjo avto ceste Tretje razvojne osi. Začrtana trasa Drugega tira poteka preko Črnega kala in ima neposredno okoljski vpliv na prebivalce slednjega. Prav tako gre za poseg v pravico drugo podpisanega Sergeja Andrejaša katero sprejem zakona ZPOD 2TDK neposredno ogroža in vanjo posega. Ravno tako ima interes tretji pobudnik Domen Marovt saj ima svoje nepremičnine neposredno ob trasi Tretje razvojne osi, katere trasa pa predstavlja poseg v njegove lastninske in celo bivanjske pravice, Projekt drugi tir kot tudi 3Ros nimata obveznega dokumenta Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) , ki je zahtevana s strani tako slovenske kot tudi Evropske zakonodaje. Projekt drugi tir posega v področje natura 2000, ob tem pa predstavlja tudi grožnjo okolju, tudi z vodovarstvenega vidika v primeru že manjše nesreče, kar je dokazalo nedavno izlitje kerozina poleti 2018.

Pravni interes gre pobudnikom nenazadnje tudi na podlagi členov 22, 23 in 24 Ustave, ki določajo enakost varstva pravic, pravico do sodnega varstva in javnosti sojenja.

Izpodbijani zakon vsebuje nedopustno združeno poroštvo za dva povsem ločeno projekta izgradnje javne infrastrukture,  pa u povezuje zgolj dejstvo, da gre pri obeh za državna projekta in onemogoča pobudnikom referenduma sploh postaviti konsistentno referendumsko vprašanje.  

Po eni strani, gre za poroštvo za izgradnjo drugega tira, ki je tako okoljevarstveno, kot tudi projektno sporen projekt, temelječ na nezakonito pridobljenem gradbenem dovoljenju, po drugi strani pa isti zakon hkrati daje poroštvo tudi povsem drugi družbi, za izgradnjo povsem drug projekt to je projekt tretje razvojne osi. Projekta sta tudi lokacijsko povsem različna.

Ker zakon združuje financiranje dveh povsem različnih in ne povezljivih projektov, je oteženo zbiranje podpisov za morebitni zakonodajni referendum, saj je državljanom onemogočeno, da podprejo en projekt, ter istočasno nasprotujejo  drugemu projektu in odobrijo poroštvo zanj, kar je bila pri mnogih volivcih pogosta dejanska kontradiktorna situacija.

Četrti pobudnik je kmetovalec in volivec, katerega kmetija sega v področje Nature 2000ter predsednik združenja sonaravnih kmetov Slovenije. Drugi tir je začrtan preko področja Natura 2000, gradbeno dovoljenje za slednjega pa ne vsebuje ceostne presoje za okolje. Posledično je ogrožen ekološki način kmetovanja na širšem področju začrtae trase drugega tira, saj njegovi vplivi na okolje niso znani in preučeni. Predmento poroštv ureja sofinanciranje (poroštvo) države za projekt drugi tir, ki je ekološko sporen. Zakon je neustaven tudi iz tega razloga, saj pobudnik pa opozarja na  neposredno škodo, ki mu jo povzroča izpodbijani zakon in torej prav tako izkazuje pravni interes."

Ker je zbiranje podpisov pobude za zakonodajni referendum med državljani na ta način oteženo, je zakon ustavno sporen. Gre tudi za kršitev 90. člena Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju tudi: URS), saj je glede na oblikovanje in vsebino zakona otežen zakonodajni referendum. je celo onemogočen. Izpodbijani zakon namreč obravnava materijo dveh zakonov, kar je lahko ustavnopravno sporno, tudi z vidika kršitve 44. člena URS, ki omogoča sodelovanje države pri upravljanju javnih zadev.

Opozarja se tudi na kršitev 72. člena URS, ki določa, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja in da država skrbi za zdravo življenjsko okolje.

Izpostavlja se, da izpodbijani zakon ureja poroštvo Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK, glede kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih (ali izdanih) za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper. Izpodbijani zakon v 3. členu določa, da se lahko sredstva črpajo v več obrokih do pridobitve uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje je skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1) vezano na gradbeno dovoljenje[1]. Gradbeno dovoljenje po predmetnem projektu, pa ne temelji  na   (CPVO) obveznem  predhodnem dokumentu to je  celoviti presoji vplivov na okolje, kar bi po veljavni zakonodaji moralo, saj gre za poseg v območje zaščiteno z  Naturo 2000 in tudi sicer obveznem dokumentu pri vseh večjih projektih.  Posledično, izpodbijani zakon krši določbe 72. člena URS, ki opredeljuje zdravo življenjsko okolje. Podobno velja tudi za 73. člen URS - ki določa, da je vsakdo dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike. Ker gre za zaščitno območje – Natura 2000 ne more biti sporno, da gre za naravno znamenitost in redkost.

Projekt drugi tir pa v slednje brutalno posega, kar je vidno iz dokumentacije – oziroma zemljevidov za traso Drugi tir.

Izpodbijani zakon ureja poroštvo Republike Slovenije za dva povsem ločena projekta, ki sta že v osnovi sporna in v več delih v nasprotju z veljavno okoljevarstveno kot tudi gradbeno zakonodajo. Sporno je tudi financiranje obeh projektov, na kar je predvsem prvi pobudnik že opozarjal v predhodnih postopkih.

Pobudniki opozarjajo tudi na nekonsistentnost in nedoločnost izpodbijanega zakona. 1. odstavek 3. člena izpodbijanega zakona določa pogoje za poroštvo države, ki pa so neopredeljeni in v nasprotju sami s sabo, tako 2. alineja določa da je rok plačila kreditov (za katerega gre porok država) največ 37 let in najmanj 15 let, 4. alineja, da končna zapadlost ne sme biti daljša kot do 31. decembra 2063. Gre za določbi, ki sta sami s sabo v nasprotju in se datumsko ne ujemata.

Zakon določa tudi, da mora biti obrestna mera kreditov primerljiva z obrestnimi merami primerljivih kreditov z državnimi poroštvi in da morajo biti donosi na dolžniške vrednostne papirje družbe 2TDK d.o.o. primerljivi z donosi državnih vrednostnih papirjev primerljive ročnosti povečane za pribitek. Gre za t.i. blanketne norme, ki so lahko hitro podvržene zlorabam, zakonodajalcu je moč očitati nepreciznost in skrajno povsem nedopustno površnost.

Prvi odstavek 5. člena izpodbijanega zakona nalaga Republiki Sloveniji, da namesto družbe 2TDK d.o.o. na podlagi predhodnega pisnega poziva kreditodajalca ali drugega upravičenca brezpogojno nepreklicno na prvi poziv poravna zapadlo obveznost družbe 2TDK, če je slednja ne bo poravnala. Izpostavlja se vprašanje spornih obveznosti, ki so zapadle. Glede na zdajšnje navedbe tako 1. odstavka 5 člena kot tudi 2. odstavka 6. člena, je zato mogoča situacija, da bo Republika Slovenija obremenjena tudi za sporne obveznosti, izpodbijani zakon zato ni v skladu s splošnimi določbami ki zadevajo poroštvo in ni v državno korist.

154. člen URS navaja, da morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo, zakoni pa morajo biti tudi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in veljavnimi mednarodnimi pogodbami ki jih ratificira Državni zbor, podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Nekonsistentnosti samega zakona kot so navedene zgoraj pomenijo kršitev 154. člen URS.

Skladno s 3.a členom URS lahko Slovenija z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z 2/3 večino glasov vseh poslancev prenese izvrševanje rednih pravic na mednarodne organizacij, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije na čelu pravne države ter vstopi v obrambo v zvezi z državo, ki temelji na spoštovanju teh vrednot. Slovenija je del Evropske Unije, zavezala se je spoštovati njene predpise. Posledično, mora spoštovati tudi evropske direktive o pticah in o habitatih in vodnih virih, ki predstavljajo zakonsko osnovo Nature 2000. Izpodbijani zakon se sklicuje na dokumente – uporabno in gradbeno dovoljenje za oba projekta, ki pa ne spoštujeta evropski direktiv. Gre za ustavno kršitev in kršitev mednarodnih zavez Republike Slovenije. Zakon o poroštvu je protiustaven že iz tega razloga.

Pobudniki iz previdnosti,  v kolikor Ustavno sodišče (sicer zmotno) ne bi štelo, da pobudniki niso izkazali pravnega interesa k vložitvi pobude (in bi pobudo zavrglo) oziroma v kolikor bi Ustavno sodišče pobudo vsebinsko zavrnilo, vlagajo pobudniki tudi ustavno pritožbo po 50. členu (in nadaljnjih) ZUstS zoper ZPOD2TDK. Ustavna pritožba vsebuje vse sestavine po 53. členu ZUstS. Zoper izpodbijani zakon, ki ima status splošnega akta, pa redne pritožbe (razen referenduma, kjer pa pritožnik dokazuje vsebinske kršitve ZRLI in URS) dejansko ni. Posledično je ustavna pritožba zrela za obravnavo. Obenem pa je treba poudariti da so  pobudniki - pritožniki  že večkrat opredelili kršitev človekovih pravic in svoboščin in neupoštevanje okoljskih standardov , ki bi jih imel izpodbijani zakon, ki pa te vidike povsem ignorira. 

Pri presoji ustavnosti izpodbijanega zakona nedvomno gre za ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve, saj izpodbijani zakon ureja poroštvo in torej morebitno (so)financiranje države za projekta drugi tri in tretjo razvojno OS, ki pa sta dva stebra strateških ciljev države, ki jih je potrebo voditi in urediti skrajno skrbno in transparentno ter skladno z vso slovensko in mednarodno, v tem primeru  EU zakonodajo.     

Posledično, je potrebno, da US  pobudo in predlog za oceno ustavnosti sprejme in odloči, da je izpodbijani zakon neustaven in je potrebna njegova razveljavitev. Podredno naj torej Ustavno sodišče sprejme ustavno odločbo in izpodbijani zakon razveljavi s tem da Državnemu zboru naloži novo odločanje o vsakem projektu posebej, obenem pa DZ naloži  zagotovitev razmer za normalno referendumsko odločanje v okoliščinah, ki bodo v skladu z zakonom ZRLI.   To je nujno storiti tudi zato ker gre za negativni precedenčni primer, ki bo nov slab zgled nesankcioniranja nezakonitosti tudi pri morebitnih bodočih projektih.     

Predlagamo nujno prednostno obravnavo in začasno zadržanje izvajanja poroštvenega zakona,  kajti oba projekta, ki sta predmet poroštvenega zakona, sta še vedno na samem začetku izvajanja oziroma na nulti točki in bi nadaljevanje financiranja obeh projektov na neustavni in nezakoniti podlagi za Slovenijo povzročilo nepopravljivo škodo, podobno tisti, ki je nastala po zavrženju referendumske pobude v primeru TEŠ6 pred 8 leti.

Dopuščanje takih projektov je škodljivo tudi s stališča vračanja EU sredstev (kohezijska sredstva in druga sredstva) in tudi sredstev kreditov banke EIB in EBRD, ki sta prav tako posredno zavezani k spoštovanju EU direktiv in EU prava.  

Podpisniki obenem predlagamo javno sejo US, ki jo sicer Ustavno sodišče zahteva od drugih sodišč. Za obravnavo na Ustavnem sodišču v tej zadevi namreč obstoja zelo velik javni interes davkoplačevalcev in širše javnosti, ki ga ne more in ne sme preglasiti preglasovanje znotraj US po principu rezultatskega ali kakršnega koli pristranskega odločanja v korist močnejšega, to je države nasproti šibkejšemu, to je nevladni civilni družbi in prizadetim oziroma oškodovanim državljanom, kar mora veljati v vseh primerih,

O nespoštovanju okoljskega prava v teh projektih je obveščena tudi nova EU komisija  in druge EU instance to je odbor za peticije EU parlamenta in EU Ombudsman. 

Ljubljana, 27.02.2020                                  

Vili (Viljem) Kovačič

Sergij Andrejaš

Domen Marovt

Jožef Horvat

Priloga: - članek Delo, dne 20.12.2019[1] Glej predvsem 11. točko 2. člena, 5. člen, 89. člen in nadaljnji ZGO-1. 

PROŠNJA ZA DONACIJO pri boju za PRAVNO DRŽAVO

PROŠNJA ZA DONACIJO! Donacijo naslovite prosim na transakcijski račun društva Davkoplačevalci se ne damo, SI 56 6100 ...

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jul 2020 at 11:17

426 ogledov

KAZENSKA OVADBA zaradi UTEMELJENEGA SUMA UVOZA VOLIVCEV v LJUBLJANI 2018
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana NPU-Nacionalni preiskovalni urad  Ljubljana, Litostrojska 54,                            ZAHTEVA ZA PREISKAVO IN OVADBA ZARADI SUMOV KAZNIVIH DEJANJ OB IZREDNEM ŠTEVILU PRIJAV ZAČASNIH BIVALIŠČ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI 13. NOVEMBRA 2018 (v nadaljevanju 'uvoz volivcev') Podpisani vlagam zahtevo in ovadbo na podlagi podatkov o dogajanju in navedbah ob velikem številu - prijav začasnih bivališč v času pred lokalnimi volitvami leta 2018 predvsem na UE Ljubljana. Zaradi takega obsega le teh, je prišlo do odkritega nezadovoljstva zaposlenih in celo odstopa načelnika. O tem je psalo tudi časopisje in različni mediji ! Pričakujem in zahtevam da se s pooblaščeno preiskavo ugotovi število na novo začasno prijavljenih oseb, koliko, na katerih naslovih in od kje ter razlogih in utemeljenosti za spremembo (začasnega) bivališča. Prav tako pa ali so se in če so se kdaj, kam in zakaj te osebe ponovno preselile. Torej gre za preiskavo o utemeljenosti sumov 'uvoza volivcev' zaradi vplivanja na volilni izid. V svoji pritožbi na izid lokalnih volitev v MOL  sem to dejanje sicer že predložil upravnemu sodišču kot posebno  točko moje pritožbe, pod  podnaslovom DRUGE OKOLIŠČINE (pritožbo prilagam v priponki). Enako sem storil tudi v svoji pritožbi Ustavnemu sodišču. V obeh sem tudi zapisal, da pričakujem od sodišča, da bo ovadba po službeni dolžnosti vložena  s strani Upravnega sodišča oziroma Ustavnega sodišča. A nič od tega se ni zgodilo, čeprav gre za volilni spor ki bi moral biti že zdavnaj procesiran. Obe sodišči sta žal v popolni (medsebojni ?) blokadi. Ker je na obeh sodiščih glede tega primera žal že dolgo popoln zastoj, kljub ustavnim pravicam za hitro in učinkovito odločanje, ovadbo vlagam na svojo pobudo kot občan, volivec in državljan RS. V Avstriji so bili razveljavljene predsedniške volitve zaradi nekvalitetnega lepila na kuvertah poslanih po pošti, pri nas pa nihče ne povzdigne glasu, še manj intervenira pri prevarah velikega obsega, čeprav bi morali to storiti  upravni organi po svoji uradni dolžnosti. V severni Italiji so v nekaterih občinah razveljavili volitve zaradi izrednega navala »volivcev« prišlekov, ki so umetno napihnili volilno telo v korist  kandidatov, ki so podpirali  njihov prihod. Konkretni razlogi v Sloveniji in Ljubljani 2020 pa so sledeči: a)   Pri vpisovanju novih »prebivalcev«, volivcev Ljubljane – gre za prijave stalnega oz. začasnega bivališča –kar je najbolj zavržen način vplivanja na izid volitev. V zadnjih treh mesecih pred volitvami je bilo  vpisovanje v MOL še posebej izrazito intenzivno in je v zadnjem tednu pred volitvami tako naraslo, da je prišlo celo do stavke upravnih delavcev zaradi preobremenjenosti delavcev na okencih za prijave bivališča.   Očitno je tudi zaradi tega   odstopil direktor občinske uprave Lovro Lončar, ki pa mi na mojo poizvedbo ni želel ničesar odgovoriti.    b)   S tem v zvezi sem v pritožbi občinskemu svetu naznanil  sum »uvoza« in celo podkupovanja volivcev, prišlekov  iz drugih območij Slovenije ter drugih držav bivše skupne države. Po informacijah, ki sem jih dobil gre za 35.000 uvoženih volivcev, ki naj bi dobili navodilo koga je treba voliti in honorar 75 evrov za oddani glas. To dejanje, če je resnično,  je skrajno nedopustno, zato apeliram na medije in organe občine, da ta sum prijavijo policiji in tožilstvu, da se takšna prevara, če je res bila, temeljito in do konca razišče in sankcionira. Obenem naj upravni organi statistično ugotovijo gostoto-frekvenco prijav bivališča po upravnih enotah MOL v celotnem letu 2018 , prav tako pa tudi gostoto-frekvenco  le teh po naslovih bivanja.  Krožijo informacije, da je bila koncentracija le teh izjemno nenormalna. Po več 10 ali celo sto ljudi na isti naslov. Za tovrstne morebiti lažne volivce je za vsakega posebej treba ugotoviti pravno podlago  za dodelitev stalnega/začasnega bivališča. Prepričan sem, da je preiskava fenomena UVOZA VOLILVCEV v Ljubljani na volitvah novembra 2018, v širšem javnem interesu, saj so se, po mojih informacijah takšne  anomalije dogajale tudi drugje – Maribor, Koper. Brez poštenih demokratičnih volitev je konec demokracije. Državljani pa smo dolžni take anomalije prijaviti. Vili Kovačič, državljan K.  Ps: V zvezi s tremi navedbami citiram 145 člen ZKP (1) zapoveduje: »(1) Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili so dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali če kako drugače zvedo zanje«. (2) Obenem z ovadbo morajo organi in organizacije iz prejšnjega odstavka navesti dokaze, za katere vedo, in poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, ter druga dokazila.« 2. odstavek 146. člena ZKP :  »Zakon določa, kdaj pomeni opustitev ovadbe kaznivega dejanja sama kaznivo dejanje.« – v povezavi z 281. členom KZ-1-NPB4 (k. d. »opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca«) narekuje, da je v tak(šn)em primeru opustitev ovadbe kaznivega dejanja samostojno kaznivo dejanje  

Sat, 11. Jul 2020 at 22:41

292 ogledov

NOVE ENERGETSKE INVESTICIJE - bodimo realisti zahtevajmo (predlagajmo) nemogoče ! NEK2
NOVE ENERGETSKE INVESTICIJE - bodimo realisti zahtevajmo (predlagajmo) nemogoče !   S krizo prehajamo v  novo normalnost, ki bo bolj sprejemljiva za preproste ideje.  Napaka preprostih idej pa je za Slovenijo  predvsem to, :  da so brez velikega modrovanja realno izvedljive, z njihovo izvedbo pa bi bili mnogi energetski filozofi ob svoj nezasluženi zaslužek.  Nekoliko to velja tudi za jedrsko energijo, do katere lahko pridemo na hitrejši in manj sporen način. Tudi polemike o novi JEK2 bi odpadle.  Predlagam, da Slovenija  stopi v stik s Hrvati in prične pogajanja za odkup hrvaškega deleža nuklearke v JEK.  Delovanje elektrarne pa naj se zgolj podaljša - do končnega zaprtja  leta 2043. Z odkupom bi si Slovenija pridobila novo zmogljivost 350 MW moči. Do dokončnega zaprtja JEK, in že prej, pa bodo na razpolago manjše "trotl varne"   modularne nuklerake. Ta predlog omogoča tudi, da se znebimo včasih težkega partnerja. Čisti računi dobri prijatelji. Tudi NEK je ostalina prejšnjega sistema. Na svoji zemlji bi postali sami svoj gospodar ! Za uspešno transakcijo odkupa je pomembno, da imamo s Hrvati dobre odnose, obema stranema v korist. Hrvatom, ki načrtujejo svojo JE  pa bo kupnina dobrodošla pri postavitvi njihove nove nuklearke, za postavitev katere imajo sicer oni mnogo boljše prostorske pogoje od nas. Tudi zaradi tega so normalni odnosi s Hrvaško zelo pomembni. Jedrska tehnologija se pospešeno razvija, na razpolago so hitri oplodni reaktorji (torijevi), manjši  jedrski reaktorji itd.  Ne potrebujemo več velikih 1000 MW agregatov, pač pa manjše enote. Z odkupom hrvaškega deleža pa si kupimo čas, da lahko vsaj v 2 desetletjih ujamemo korak z uporabo najmodernejše tehnologije, morda pa celo s fuzijskim reaktorjem. Ukalupljenost v stare predstave nas vodi nazaj, da ne vidimo naprej.    Menjava vlade v ZGB je ugodna prilika za korak v tej smeri. Ta predlog ni nov, je pa zdaj aktualen - bolj kot kdaj koli prej ! Lep pozdrav   Vili Kovačič, državljan K.  

Sat, 20. Jun 2020 at 08:22

1310 ogledov

Infrastrukturni projekti  in revitalizacija Bohinjske proge z navezavo na Koper !
Infrastrukturni projekti  in revitalizacija Bohinjske proge z navezavo na Koper ! Za ministra Vizjaka fenomen - redy to go ! V četrtek 18 06.2020 je v prostorih  občine  Nova Gorica  potekal pomemben dogodek na temo Bohinjska proga - sramota tranzicije. Prišlo je cca 40 ljudi kar je - glede na razmere omejenega gibanja in 100 odstotne medijske blokade, pravzaprav veliko, sem pa razočaran, da ni bilo novogoriškega  župana, ki je sicer precej glasen in  je nedavno v Državnem svetu celo pozival aktualno oblast da je nujno, da  se za Goriško uvede POSEBNA OBRAVNAVA. No, včeraj smo že imeli posebno obravnavo, le občina se bo morala potruditi, da preide od besed k dejanjem. Hvala bogu , da je  prišla  vsaj gospa podžupanja in g. Harij z ministrstva za kohezijo in občinska svetnica zadolžena za infrastrukturo. Ker je bilo zanimanje veliko – v danih razmerah celo izjemno, bomo   z zadevo jeseni nadaljevali. Mnogi v tem projektu sicer vidijo nevarnost za vladni 2tir, kar v resnici tudi je, kajti če bo zmagala zdrava pamet je odločitev jasna. Ne ponavljajmo zgodbe TEŠ6, ampak se raje lotimo modernizacije obstoječih propadajočih objektov, ki jih že imamo. Za razliko od zeleno deklariranih Velenjčanov v letu 2012, ko so me domačini hoteli utopiti v žlici vode, smo tokrat naleteli na izjemno pozitiven sprejem domačinov. Vse kaže na to, da se je Bohinjska proga kljub vsemu vtisnila v srca  in glave ljudi in kljub represiji »ob najbolj odprti meji na svetu«, kot so se nekoč hvalili oblastniki na jugoslovanski strani meje, tega pomembnega projekta »znanilci napredka širokih ljudskih množic«  niso uspeli dokončno uničiti. Upamo celo, da ga bo Corona kriza rehabilitirala in mu dala izjemen pomen, ki si ga zasluži, celo v evropskem merilu. Zato bomo o potrebi njegove revitalizacije obvestili tudi veleposlanike Slovaške in Češke. Kajti v resnici gre za srednje evropski kohezijski projekt, ki je bil ob nastanku mišljen za povezavo od Prage,  Dunaja, Salzburga, Jesenic, Gorice do Jadrana. Nekoč do Trsta, danes do Kopra.  Sicer pa se z 2tirom neposredno ne bomo ukvarjali. In velja se ravnati po bivšem predsedniku vlade Ivanu Serpentinšku, da ne bomo delali prepiha, ko se pečejo krofi. In da se žaba kuha počasi, da ne skoči iz lonca. Zato se do 2tira ne opredeljujemo.  Saj se tudi nova oblast ne upa eksplicitno opredeliti. Naš cilj je za zdaj zgolj to, da se Bohinjska proga kot projekt uvrsti na seznam prioritetnih projektov, kajti prav ta projekt prinaša zelo visoko dodano vrednost na vloženi eur. In je kot pravi minister Vizjak v resnici projekt Redy to GO. Ampak ni važen samo euro, važni so ljudje in gospodarstveniki, ki so odrezani od sveta in nepovezani tako s Slovenijo kot  s srednjo EVROPO in Bavarsko   Želimo, da prideta na naslednje omizje ministra g. Černač in g. Vrtovec in da bi  ta projekt posvojila tudi sedanja - nova vlada.   Tudi z Bohinjske strani izražajo interes, o tem je govoril g. Matjaž Marušič Računam celo, da se bo prebudil celo kak bivši ali bodoči kandidat za županske volitve, ki sedaj previdno molči. Čeprav seveda ni kaj molčati. Zamudniki ne bodo nikoli prvi.    Prebujenje Goričanov je po zaslugi nekaterih torej delno uspelo. Mnogi drugi pa so (kot pravi in pristni ideološki zadrteži ) izjemno previdni in čakajo kaj se bo iz vsega tega izcimilo. Prav neverjetno je kakšne oprezne riti smo Slovenci in kako globoko sega SLOVENSKI RAZKOL. Zato pričakujem, da naslednjič pridejo tudi  poklicni in ortodoksni levičarji, ki sicer vsako iniciativo, če ni iz njihovih vrst ali ugrabijo, ali jo ožigosajo za sumljivo. No, morda bo tokrat lažje, ker iniciativa za bohinjsko progo prihaja z več strani z namenom, da se ohranja Slovenija, da Goriška dobi posebno obravnavo, da se ne delimo na vaše in naše in da vsi postanemo – če ne v celoti, pa vsaj na videz, vredni medijske pozornosti, ki jim bo  RTVSLO milostno posvetila vsaj nekaj minut Sam se sicer glede na izkustvo štejem med tretjerazredne, kajti za razliko od kolesarsko zablodelih »antijanšistov«, ki sicer uspešno lajajo na luno, si ne morem na RTVSLO, razen molka, obetati karkoli drugega. Vseeno bom poizkusil in javni RTVSLO predlagal uvrstitev te pobude v TOČKO PRELOMA.    Sicer pa si več o tem preberite s pomočjo Googla na spletni strani https://drzavljank.si/ Za uvod v branje naj povem, da je predračunska vrednost revitalizacije bohinjske proge v celotni dolžini 181 km, ocenjena čez palec na 432 milijonov evrov. To je za projekt po moji laični oceni več kot dovolj, pa še kaj bo ostalo za pospeševanje turizma in skupno druženje prvorazrednih, drugorazrednih in tretjerazrednih. Rtvslo pa bo upravičila zanimanje ljudi, ki je bilo tokrat zelo spodbudno. Več o samem projektu pa na sledeči povezavi: l i n k Vili Kovačič, državljan K.

Tue, 16. Jun 2020 at 00:07

1592 ogledov

POZIV PREDSEDNIKU DRŽAVE in PREDSEDNIKU VLADE ! Ali bodo volitve še naprej neustavne.
POZIV PREDSEDNIKU DRŽAVE in PREDSEDNIKU VLADE ! Ali bodo volitve še naprej neustavne ? V izogib temu, naj predsednik države zavrne razpis volitev, dokler poslanci ne uskladijo volilnega sistema z Ustavo ! V imenu številnih državljanov pozivam oba predsednika, da v D Z prebereta tole izjavo ! Državljani zahtevamo, da pride v parlament tisti, ki je dobil več glasov. Zato naj se upošteva preferenčni glas in odpre možnost odprtih kandidatnih listi  - to je večje število  kandidatov od števila izvoljenih. Če volivec ne izbere posameznega kandidata, je izbran prvi na listi. Vsak volilni okraj mora dobiti poslanca. Zdaj ga 220.000 ljudi nima. Ukinitev okrajev bi bila pot v novo reprodukcijo sedanjega oligarhičnega sistema. Sedanja zakonska omejitev na  enega kandidata za vsak okraj pa je ostalina prejšnjega sistema, ko smo vedno  imeli le po enega kandidata za eno mesto. Zgolj izbira med strankami ni ekvivalent  izbire med ljudmi.   Tehnika izvedbe ne more biti ovira za  uresničevanje demokratičnih pravic. Sicer pa je princip izbire  že uveljavljen za volitve v EU parlament. Sicer pa gre za popravek ene same besede 48 člena zakona o volitvah v DZ. Namesto enako naj se zapiše enako ali večje število kandidatov.  Za tovrstni demokratični amandma ni potrebno 60 glasov ampak 46. Zato je ta poziv tudi poziv poslancem, ob glasovanju o spremembi volilnega sistema z novim zemljevidom okrajev. Dejstvo da je Ustavno sodišče tovrstno pobudo ignorantsko vrglo v koš z »argumentom«, da ne gre za pomembno ustavno pravno vprašanje, je žalostna slika večinske prevlade anti demokratične  večine slovenskega U S, ki s tem dokazuje, da  ni varuh demokracije ampak neustavne oligarhije.  Zaključek: če sprememba zakonodaje v smeri novih okrajev, kot jo je zahtevalo US ne bo sprejeta, bomo državljani vložili ustavno pritožbo na izid volitev, katere zadnja faza bo pritožba na ESČP v Strassbourgu. To je opozorilo tako predsedniku kot DZ. To sporočilo je poziv za spremembo meja volilnih okrajev in  hkratno dopolnitev 48 člena Zakona o volitvah v DZ. Čas je, da  demokracijo mislimo zares. Ločnica med oligarhičnimi in demokratičnimi strankami bo na zunaj vidna in bo znak tudi za volivce. Obenem naj predsednik države opozori na dolg DZ do volivcev iz leta 2018: referendumska zakonodaja namreč že 2 leti čaka na uskladitev z ustavo - pa nikome ništa. To je možno samo v SLO. Enako je z zakonom o lokalnih volitvah, ko Ustavno sodišče (celo na zahtevo Upravnega sodišča) noče presojati o ne-ustavnosti zakona o lokalnih volitvah, saj s tem ščiti Jankovića.  To ni samo zanikrnost zakonodajalca pač pa splošno stanje duha v naših institucijah. Enako ignoranco izvaja tudi Računsko sodišče, ki noče in noče izvesti revizije investicijskega programa projekta 2TIR, čeprav je parlamentarni KNJF to zahteval že 20.02.2019. Peredsednik  RčS Tomaž Vesel neprestano in še kar naprej veselo odgovarja, da je zadeva v nekakšni predrevizijski poizvedbi.  Malo morgen, gospod Knez in gospod Vesel, zrela sta za odstop - za odpoklic, najmanj zaradi "NEVESTNEGA DELA V SLUŽBI".  Imamo demokratične institucije, na čelu njih pa imamo neodgovorne ljudi, ki ščitijo nered, neustavnost in globoko državo.    Ljubljana 15.06.2020           Vili Kovačič, državljan K.

Tue, 9. Jun 2020 at 23:11

1982 ogledov

POZIV VLADI Janeza Janše, DA ZAŠČITI SAMO SEBE IN DRŽAVLJANE
Vlada Republike Slovenije                             Ministrstvo za   pravosodje                             Gregorčičeva 20                                           Župančičeva 3 1000 Ljubljana                                             1000 Ljubljana      POZIV VLADI JANEZA JANŠE DA zaščiti tako sebe kot državljane  postkomunističnih določb Kazenskega zakona.  Posebej še 297 člena Kazenskega zakoa, ki dejansko nadomešča člen 133 - nekdanji temelj za verbalni delikt v času socializma prvorazrednih.   Zadeva: POBUDA, DA SE KONČNO V SLOVENIJI ODPRAVI VERBALNI DELIKT ALI PREKLIČEJO ČLENI 158 DO 162 V KAZENSKEM ZAKONIKU (DA SE NE GRE V ZAPOR ZARADI NEKIH PRESTITUTK), DEKRIMINALIZACIJA NAPADOV NA ČAST IN DOBRO IME, VSAJ V POVEZAVI Z ČLENOM 168 KZ-1 Raziskovalni novinar in pošteni državljan Republike Slovenije podajamo omenjeno pobudo, ki temelji na Resoluciji Sveta Evrope (ali niso ravno Levičarji v zadnjem času tako veliki zagovorniki, da je treba upoštevati Svet Evrope, primer Blaž Zgaga, torej bodo tudi leve stranke zagotovo podprle mojo pobudo ?) številka 1577 iz davnega leta 2007 - v demokratičnih državah se ne sme KAZENSKO (pač pa samo odškodninsko) pregnjati zaradi izrečenih (ali zapisanih) misli, mnenj, komentarjev, stališč, tudi žaljivk o neki osebi.  Pozivam predvsem javne zagovornike Svobode govora (dr. Jan Zobec, dr. Boštjan M Zupančič...) naj se s svojo avtoriteto (če že mene tečnega novinarja smatrate za nepomembnega) zavzamejo za DE-kriminalizacijo členov 158 do 162 v Kazenskem zakoniku, do katere seveda lahko pride zgolj pod Janševo vlado (levičarjem pa ti členi služijo za kazensko preganjanje Drugače mislečih po načelu Ljuba Bavcona - vemo kako deluje slovensko sodstvo za ene in kako za druge,).  Pozivam poslance Državnega zbora IN ŠE POSEBEJ PREDSEDNIKA VLADE naj prek stranke SDS sprožijo zgoraj omenjeno pobudo, ki temelji na:  RESOLUCIJI SVETA EVROPE ŠTEVILKA 1577, KDAJ JO BODO UPOŠTEVALA SLOVENSKA SODIŠČA ? Dekriminalizacijo členov 158 do 162 slovenskega KZ je potrebno narediti  tudi zaradi primerov, ki so na ESČP znani kot Kubaszewski proti Poljski in Mariapori proti Finski (iz 6. 7. 2010), ko je ESČP opozorilo da je celo Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (90  % slovenskih sodnic sploh nima pojma kaj to je, saj so komunistično usmerjene in se njihova izobraženost in razgledanost konča na tistem kar objavijo Delo, Dnevnik in Večer) v svoji Resoluciji št. 1577 iz leta 2007 pozvala vse države članice EU, da naj iz svojih Kazenskih zakonikov odpravijo kazenske sankcije za obrekovanje (pri nas člen 159 KZ – 1), ki je celo hujše kaznivo dejanje kot razžalitev (pri nas 158 Kz-1) in žaljiva obdolžitev (pri nas 160 Kz 1).Seveda post komunistična oblast v državi Sloveniji niti slučajno noče vedeti nič o Resoluciji številka 1577 o svobodi govora in “neposlušne” še vedno KAZENSKO KAZNUJE: s pogojno kaznijo, z denarno kaznijo in celo z zaporom. Te člene (158, 159 in 160 KZ-1 ter seveda diktatorsko socialistični člen za zaščito priviligirancev, ki se pasejo na državnih proračunskih jaslih za svojo lenobo in se jim uradno reče Zaščita uradne osebe po 168 členu KZ-1), bi seveda moralo že zdavnaj odpraviti Ustavno sodišče.   Te predmetne kazenske odločbe (členi 158, 159, 160 KZ-1) so globoko v nasprotju z resolucijo Sveta Evropa štev. 1577 iz 4. 10. 2007. Pred 13 leti. Vrhovno sodišče je v svoji odločitvi I Ips 13079/2012- 183 iz 17. 9. 2015 zapisalo v 6. točki (poglavje B-1): „Svoboda izražanja načeloma ni in ne sme biti omejena glede na vsebino izražanja. Varstvo po Ustavi in EKČP uživa izražanje vseh idej in mnenj, ne le tistih, ki so sprejete z odobravanjem, temveč tudi tistih, ki jih država ali določen del prebivalstva šteje za žaljive, vznemirljive ali šokantne.“ Do kdaj misli Slovenija pod Janševo vlado in prek skorumpiranega levo nastavljenega sodstva, ljudi ki drugače mislijo od Levakov, uradno pošiljati v zapor ali jih kazensko sankcionirati ? Zakaj Janševa vlada ne uresniči in uzakoni (Ustrezno spremeni Kazenski zakonik, saj ga bo sedaj tudi zaradi Migrantov – povišanje kazni za tihotapljenje ljudi) resolucije Sveta Evrope številka 1577?  Kako se bo Janez Janša zagovarjal na Okrožnem sodišču v Celju v ponovnem kazenskem sojenju v zadevi Prestitutka na twitterju? Ali naj Okrožna sodnica v Celju pošlje Janšo v zapor (kot ji to omogoča 2. odstavek 158. člena KZ) za šest mesecev, saj se v Sloveniji še vedno sme pošiljati v zapor ljudi, ki svojo pravico do Svobode govora udejanjajo na način, da Levica to razume kot žalitev?  V kateri EVROPSKI  DRŽAVI SE BO SODILO PREMIERJU VLADE ZARADI RAZŽALITEV, ALI BO ŠEL JANŠA V ZAPOR ZA ŠEST MESECEV V DRUGI POLOVICI LETA 2021, KO BO ŠEST MESECEV VODIL EVROPSKO UNIJO? ALI NAJ JANEZ JANŠA ODPOVE ZASEDANJE VODITELJEV EVROPSKE UNIJE, KER SE BO MORAL TAKRAT ZGLASITI NA OKROŽNEM SODIŠČU V CELJU, DA SE BO ZAGOVARJAL KER SO V SLOVENIJI ŠE VEDNO V VELJAVI ČLENI 158 DO 161 KZ,KI SO V DIREKTNEM NASPROTJU Z 10. ČLENOM EVROPSKE KONVENCIJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN 39. ČLENOM  USTAVE O SVOBODI GOVORA? Zakaj se torej ne odpravijo členi  158 do 162 KZ-1 ali pa vsaj člen 168 KZ-1, ko se razni tožilci, sodniki ali uradniki počutijo užaljeni in njihovo užaljenost plačujejo davkoplačevalci prek Tožilstva, ki v primerih 168 KZ-1 mora prevzeti pregon užaljenih funkcionarjev? Mitja Lomovšek Na Trati 36 A 4248 Lesce

Sun, 7. Jun 2020 at 17:48

2141 ogledov

Sprememba smeri kolesarjenja– poziv sovražnikom demokracije in zmedenim pristašem corona epidemije
Petkovim »protestnikom«, ki ne vedo kam bi s svojo jezo in sovraštvom in ne vedo za racionalni vzrok svojega početja, kot tudi odstopljenemu Odboru za podnebne spremembe pri Borutu Pahorju, na čelu z Dušanom Plutom, svetujem naj spremenijo tarčo in dajo svojemu kolesarjenju in protestnemu odstopu racionalno in konkretno težo. Ta teža so naslednje zahteve, ki bi morale biti tarča tako novinarjev RTVSLO kot njihovih kolesarjev. A jim to za enkrat sploh ne pride na pamet, kajti za kaj takega je treba imeti argumente, ki pa so za TARČO in dirigirano pamet nedosegljivi, neobjavljivi. Poglejmo nekaj najbolj pomembnih spregledov: 1. Najprej, čista pitna voda – posebno tam, kjer jo s svojim kanalom C0 v Ljubljani ogroža nedotakljivi ljubljanski šerif Zoran Janković. In se do zdaj ni zgodilo – žal tudi ne s strani nove vlade, nič koristnega in konkretnega kar bi ljubljanskega šerifa in šefa dokončno ustavilo. 2. Druga prepotrebna tarča je tretja razvojna os z uničenjem najboljših kmetijskih zemljišč od Šentruperta, Braslovč čez goro Oljko do Velenja in čez Velenjsko jezero na Koroško. Opustitev leta 2012 že izbrane trase F-6 Arja vas Velenje, je rezultat pritiska šaleškega lobija in njegovega pod zeleno krinko stalnega pritiska nad prebivalci in naravo. 3. Tretja tarča bi morala biti uničenje unikatne habitatne evropske dediščine s traso projekta 2tira Divača - Koper v zaščitenem območju doline Glinščice ter Vinjanskega in Tinjanskega gozda, kar bo stalna grožnja podzemnim vodnim virom s posledico nepredstavljive podzemne ekološke katastrofe. 4. Četrta tarča pa niti ni tarča ampak pobuda - predlog. To je revitalizacija, modernizacija in elektrifikacija Bohinjske 180 km dolge železniške povezave od Jesenic do Kopra in s tem ustrezna povezava Srednje Evrope – Avstrije, Bavarske in Nemčije z Jadransko obalo. Gre za nekoč sijajni gradbeni podvig - nekoč avstro ogrski srednjeevropski kohezijski biser, danes pa je s kohezijsko močjo ne le pogoj razvoja v okviru Slovenije, pač pa je z velikim kohezijskim potencialom pomemben za celotno srednjo Evropo.  Infantilne blodnje avantgardne kolesarske demokracije in obupano zmedeno vzklikanje proti kapitalu z grožnjami s smrtjo premieru Janezu Janši in hkratno ustvarjanje razrednega sovražnika v drugače mislečih državljanih, je na nivoju infantilnega kljubovanja pet letnih otrok, ki ne vidijo, da je cesar nag in ne znajo povedati kaj, kje in kdo njih ogroža. Ob tem pa se reševanje realnih problemov vse bolj odmika tako po zaslugi brezglavih kolesarjev, kot tudi visoko izobraženih »odstopljenih« Pahorjevih izbrancev - vse v stilu leporečja o globalni grožnjah, kot sredstvu za mižanje pred realnimi lokalnimi problemi Slovenije. Pri projektu TEŠ6 - v Velenju, centru Severnokorejske Ljudske republike Šaleška dolina smo še pred pol desetletja v očeh fanatičnih zagovornikov premoga (o katerem so resnici na ljubo Šaleki vseskozi lagali in niso hoteli javno priznati da ga ni dovolj, so pa z drugim očesom vsi, vključno z s tedanjim nadšefom Ivanom Atelškom, ciljali na uvoz premoga iz Indonezije), veljali za sovražnika države št.1. Ivan Cankar bi rekel: »Boljših varuhov nima neumnost, a neumnost ni samo neumna, ampak je tudi nevarna«. Zato se je temu nujno treba upreti s pozivom – kolesarjem, da spremenijo smer, da protestirajo, ne po diktatu, ampak pošteno, PO ZDRAVI PAMETI IN ZA PRAVE STVARI. Naj se ne igrajo z ognjem ! Ko bo nastal požar ne bo kaj gasiti. Ne pihajte v veter, da nas vse skupaj ne odpihne. Kljub usodni domišljavosti in megalomanstvu, ki je rak rana sedanjega zelenega poklicnega levičarstva, se posvetite konkretnim zelenim projektom in problemom ljudi, ki jih sicer imate vedno na ustih, v možganih pa za njih nimate prostora. Spoštovani, vklopite pamet - ne sovraštvo in nespamet. Da zaživi izražanje ljudske volje na volitvah in na referendumih, ne z molkom in ignoranco problemov po trasi Tinjanskega in Črnokalskega slepega črevesa, gnojnici ljubljanskega kanala C0 ter 3 razvojni osi in številnih drugih rušenjih in brezumnih posegih drugje po Sloveniji. Kolo je sicer koristna rekreacija, ki lahko okrepi pljuča, da dobijo več kisika, ki pa mora priti tudi do možganov. Slepo sovraštvo zaradi izgube oblasti pa je strup, ki jemlje dih in onemogoča razsodnost. In še poziv najmogočnejšemu - stricu vseh stricev iz ozadja ! Milan Kučan bi z enim samim pozivom, da je v krizi ne le nespodobno pač pa za celotno skupnost škodljivo in nemoralno izzvati srečno usodo in jo groziti z ognjem državljanske vojne. Čarovnik iz dežele Oz bi zlahka umiril proteste in zadeve normaliziral. Čakamo in upamo, da se bo Boter vseh botrov vendarle ozavestil. Na Šarca – Serpentinška in Jerico Korče, SAB, SD ter skrajno levico pač ni mogoče računati, potem ko jim je izguba oblasti po njihovi lastni krivdi v celoti omračila um. Nobena škoda ni če so vsi navedeni odklonili sodelovanje v partnerstvu za razvoj, celo več – z zavrnitvijo so partnerstvo celo razbremenili. Zato naj se partnerstvo za razvoj ustanovi pri ministru Zvonku Črnaču, s sodelovanjem ministrstva za infra strukturo in ministrstva za okolje in prostor. Petkovim kolesarjem je očitno virus iz pljuč zlezel v glavo ! Potrebno bo predihavanje možganov ! Predihavanje pa je treba začeti takoj, kajti čakalna vrsta je zelo dolga. Naj zaključim, pamet je boljša kot žamet, ki pa ga bo  počasi zmanjkalo tudi za kolesarje in protivladne nevladne organizacije. Takrat se mora pokazati moč razuma, ne sovražnega brezuma. Čeprav je res, da je človek večinoma nerazumsko bitje, ki se po navadi spametuje šele od hudega , večinoma ko je prepozno. Dokler je blagajna polna pa je to neivedljivo.  Ljubljana, 06.06.2020 Vili Kovačič, državljan K.
Teme
2 tir 3 razvojna os

Zadnji komentarji

Marinka Kurilić :

16.06.2020 18:24

Tako je!
Sponko :

14.06.2020 05:22

Šc

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

NEUSTAVNOST ZAKONA O POROŠTVU ZA DRUGI TIR IN TRETJO RAZVOJNO OS