Ustavna pritožba in pobuda za presojo ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi ZRLI
Diskriminacija (referendumske ) volilne pravice in NEUSTAVNOST USTAVNEGA AMANDMAJA
Vili Kovačič

Ponedeljek, 20. april 2020 ob 23:26

Odpri galerijo

Ustavno sodišče Republike Slovenije, Bethovnova 10, 1000 Ljubljana

PODPISANI POBUDNIKI VLAGAMO

1. USTAVNO PRITOŽBO ZOPER ZAKON o Referendunu in ljudski iniciativi (ZRLI-EPA 1098-VIII), v DZ sprejet 7 aprila 2020

2. POBUDO ZA PRESOJO USTAVNOSTI USTAVNEGA AMANDMJA (4 odstavka 90 člena USTAVE R S), ki za uveljavitev izida referenduma predpisuje zavrnitveni kvorum ter 
3. POBUDO ZA UVELJAVITEV NOVEGA USTAVNEGA AMANDMAJA k 90 členu ustave, ki zaostruje odgovornost ZAKONODAJNE in IZVRŠNE VEJE OBLASTI do volje volivcev, ki se izraža na referendumu.

UVOD

Pritožba in dve pobudi se navezujejo na zelo pomemben, a povsem nerešen ustavno pravni problem, ki ga slovenska ustavnopravna stroka in pristojne institucije v Sloveniji, kljub številnim civilno družbenim pobudam, v celoti ignorirajo in ga nočejo niti pričeti obravnavati in reševati. Zato Ustavnemu sodišču predlagamo, da končno prične odpravljati kontradiktornosti ustave (ki izhajajo iz 3 člena Ustave RS v katerem je zapisano, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo). V RS to lahko stori edinole Ustavno sodišče RS. Od drugih vodilnih organov in institucij v državi – Vlade RS, Državnega zbora, Državnega sveta in predsednika države namreč tega dejanja ni pričakovati. US je edini organ v državi, ki to sme in zmore storiti. Ni res, da je US pristojno samo za odločanje o skladnosti zakonov in podzakonskih aktov z ustavo. Ono je edino, ki je to dolžno storiti !

Ugotavljanje neustavnosti ustavnih amandmajev in neskladnost ustavnih določb s temeljnimi načeli Ustave je sicer redka a najpomembnejša funkcija US ker ga v tej vlogi ne more zamenjati nihče drug. Sicer lahko pride do razpada ustavne ureditve in pristajanje na kaos.

To vlogo je US dolžno sprejeti, če pa te vloge US ne želi ali noče sprejeti, ga ne potrebujemo. Neenakost volilnega (referendumskega) glasu, je analogna neenakosti zaradi neorazmernih razlik v velikosti volilnih okrajev, katere odpravo je US z odločbo 17.11.2017 U-I-32/15-56 enkrat že zahtevalo.

Sledeč tej opredelitvi problema podpisniki vlagamo pritožbo na zakon in pobudo hkrati. Vloga vsebuje tri segmente reševanja problema : 1. ustavno pritožbo 2. pobudo za presojo ustavnosti spornega ustavnega člena in 3. Pobudo-predlog za razmislek za odpravo ne ustavnosti na osnovi obrnjenega razmerja oblasti do državljanov. .

1. USTAVNA PRITOŽBA na zakon ZRLI:

Predmet pritožbe: Ustavna pritožba se nanaša na uveljavitev zakona ZRLI sprejetega v Državnem zboru 7. aprila 2020. Nanaša se na tiste točke tega zakona, ki sledijo 4 odstavku 90 člena Ustave Republike Slovenije, ki uvaja koncept zavrnitvenega referenduma.

Roki za vložitev: dejstvo, da ustavno pritožbo na ZRLI vlagamo šele zdaj, to je po 7 letih od sprejetja ustavnih sprememb leta 2013, ima vzrok v tem, da je šele zdaj – s sprejetjem noveliranega ZRLI, sploh nastopila možnost pritožbe, ker proti zakonu, ki ne obstaja (in nikoli prej ni obstajal) se niti ni bilo možno pritožiti. Tako se je šele zdaj pojavila možnost pritožbe. S tega stališča, kljub 7 letni zamudi pritožniki in hkrati pobudniki ravnamo postopkovno povsem pravilno: v roku 14 dni vlagamo pritožbo na ZRLI o kateri mora US odločiti v 30 dneh. Obenem se ne U S ne pritožujemo kot na zadnjo ampak kot na edina instanco.

Zadržanja izvajanja zakona pa spričo kriznih epidemičnih razmer v Sloveniji ne predlagamo.

Poglavitni ustavnopravni pritožbeni argument proti noveliranemu ZRLI je sledeč: Zakon, ki temelji na neustavnem ustavnem amandmaju je tudi sam neustaven.

S tem pa že prehajamo v področje NEUSTAVNOSTI samega USTAVNEGA AMANDMAJA, katerega neustavnost DOKAZUJEMO z argumenti vsebovanimi v sami ustavi.

2. POBUDA ZA PRESOJO USTAVNOSTI

amandmaja iz leta 2013: Gre za 90 člen ustave s katerim je predpisan ZAVRNITVENI KVORUM, ki pomeni kršitev enakosti referendumskega oz. volilnega glasu glede na to ali je volivec glasoval za zakon ali je glasoval proti zakonu, o katerem se na referendumu odloča. Gre za za zelo pomembno neenakost, kajti vsi glasovi PROTI imajo dodatno zahtevo, to je 1 petinski kvorumom celotnega volilnega telesa.
KVOTA GLASOV PROTI zakonu je torej diskriminatorna z dodatno zahtevo ene petine (20 %) glasov celotnega volilnega telesa, to je vseh volivcev, KVOTA GLASOV ZA, pa je tega bremena prosta in je posledično torej 5 krat lažje dosegljiva kot KVOTA GLASOV PROTI.

Skratka gre za diskriminacijski koncept demokracije z neenako težo referendumskega glasu ZA in glasu PROTI, kar pa je v osnovi nedemokratično, nepošteno in diskriminatorno do šibkejše strani, to je do volivca, ki nastopa proti državi - vladi ali DZ (ki sta praviloma predlagatelja zakona) s tem je volivec, ki glasuje PROTI absolutno diskriminiran. Hkrati pa je volivec, ki je glasoval ZA, absolutno privilegiran.

Pojma diskriminacija in privilegiranost pa v ustavi, ki prisega na demokratičnost, nimata kaj iskati. Zavrnitvenim kvorumom je torej kršena (temeljna) pravica, to je pravica DO ENAKOSTI VOLILNEGA GLASU, ki je utemeljena v Ustavi in izhaja iz same narave stvari. Enakost volilnega glasu je torej pravica par exelance, pravica sama po sebi, ki v nobenem primeru ne bi smela biti omejena ali diskriminirana.

Menimo, da je s tem neustavnost instituta kvoruma dovolj dokazana in upamo, da je zatrjevana neustavnost dovolj prepričljiva tudi za US. Sicer pa velja, da z opisano neenakostjo volilnega glasu prihaja tudi do drugih kršitev ustavnih pravic državljana. Tudi katerekoli volitve bi bile brez upoštevanja tovrstne enakosti glasovalne pravice nemogoče.

Kvorumska ureditev referenduma je v nasprotju tudi z drugimi ustavnimi pravicami in načeli in sicer a) po Ustavi RS ima v Sloveniji oblast ljudstvo (3 člen) Volilna pravica je splošna in enaka (43 člen) in c) državljan ima pravico do upravljanja javnih zadev (44 člen).

3. POBUDA ZA UVELJAVITEV ODGOVORNOSTI PREDLAGATELJEV ZAKONA

Za odpravo neustavnosti pa je sicer možna pa tudi druga rešitev, ki jo podajamo US v razmislek.

Glede na povedano in upoštevajoč izkušnje iz več referendumov v RS, podpisniki predlagamo ureditev, ki bo stimulirala udeležbo na referendumih in bo strožja do predlagateljev zakonskih predlogov. To je ureditev, ki je diametralno nasprotna sedanji ureditvi s tem, da ZAHTEVO ZA ZAVRNITEV ZAKONA, SPREMINJA v ZAHTEVO za POTRDITEV ZAKONA – skratka od zavrnitvenega referenduma pridemo v potrditveni referendum in zanj poleg večine glasov zahtevamo kvorum 1 petino glasov vseh volivcev.

S spremembo treh besed v drugem odstavku 90 člena ustave (tako da zakon ni ZAVRNJEN ampak je ZAKON POTRJEN) dobimo povsem drug, demokratičen smisel omenjenega člena. Celoten tekst bi se tako lahko glasil: Zakon je na referendumu potrjen, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da za zakon glasuje najmanj petina vseh volivcev.

Tako s pomočjo demokratičnega obrata iz zavrnitve pridemo v potrditev, dobimo demokratično soglasje ljudstva, katerega bistvo je v tem, da ljudstvo resnično dobi zadnjo besedo. Breme prepričevanja in iskanja legitimnosti zakona pa s tem preide na vlado, zahtevano nasprotovanje se spremeni v iskanje ljudskega soglasja v skladu s 3. členom ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Iz abstraktne pravice dobimo konkretno pravico. S tem dobi pomen šibkejši partner, ki je pred tem že moral izpolniti dovolj težek vstopni pogoj to je 2.500 podpisov za referendumsko pobudo in 40.000 na upravnih enotah overovljenih podpisov za zahtevo za razpis referenduma.

Prednost tega predloga je večstranska in je med drugim tudi ta, da volilna abstinenca končno ni več v interesu oblasti. Oblast bo s tem zainteresirana k čim višji, ne kot do zdaj, k čim nižji referendumski udeležbi in problem nasprotovanja vladnih pravnikov pri vprašanju združevanja referenduma hkrati z volitvami, nenadoma odpade, saj bi bila tudi oblast zainteresirana za čim večjo, ne za čim manjšo udeležbo. Ne tako kot to počne zdaj, ko se oblast in njeni mediji iz referendumov norčujejo in odkrito nasprotujejo ter celo prek medijev agitirajo proti udeležbi na referendumu. Pobudnike referenduma pa medijsko stigmatizirajo kot tiste, ki kradejo energijo, čas in denar davkoplačevalcem. Skratka oblast – predlagatelj, bi se morala potruditi, da z boljšimi zakoni in prepričljivimi argumenti prepriča čim več (po dosedanjih izračunih najmanj 345.000) volivcev.

Nova ureditev bi terjala bistveno večjo odgovornost zakonodajalca

Dogmatično nasprotovanje predstavnikov oblasti in njenih pravnikov združevanju referenduma na isti dan z volitvami bi tako povsem odpadlo.

V prid predlaganemu pritrdilnemu kvorumu pa je tudi dejstvo, da je referendumsko vprašanje že zdaj obvezno vedno postavljeno tako, da volivca vedno sprašuje ali je za uveljavitev zakona ali ne, in ga torej ne sprašuje o tem ali zakonu nasprotuje. Zavrnitveni referendum je stranpot in huda deformacija demokracije, ne glede na večino, ki jo je v D Z dobil ob glasovanju leta 2013.

Seveda pa je možna tudi najbolj enostavna rešitev – povrnitev na stanje pred letom 2013 to je priznanje referendumskega rezultata z navadno večino glasov. To pa je ukinitev predzadnjega odstavka 90 člena ustave.

Posledice dosedanje neuveljavitve zakona ZRLI po spremembi ustave leta 2013.

Do sprejeta novele zakona ZRLI 2020 je v bistvu pravno veljal prejšnji zakon ZRLI iz leta 1994, ki zavrnitvenega kvoruma ni določal. Od vseh referendumov po letu 2013 zavrnitveni kvorum ni dosegel noben referendum, razen tisti o družinskem zakoniku.

Dva druga referenduma – referendum o arhivih in ponovljeni referendum o 2 tiru, pa bi za pobudnike sicer dosegla pozitiven izid, saj je več kot polovica volivcev glasovala proti, in bi po tedaj veljavnem ZRLI doseženi referendumski izid (cca 400 glasov večine) moral obveljati, oba zakona pa bi morala pasti.

Glede na vse to je pobuda za oceno ne-ustavnosti pravkar sprejetega zakona ZRLI, spričo neustavnosti ustavnega amandmaja iz leta 2013, edino možno pravno sredstvo, da končno pridemo do nujnega popravka neustavnega 90 člena ustave.

Nujna je javna seja Ustavnega sodišča in zaslišanje zainteresiranih prič

Podpisani pričakujemo razpis javne seje US, ki naj se izvede čim prej ko bo to možno. Zanimanje javnosti zanjo je veliko. Za čas po letu 2013 pa naj US uveljavi retrogradnost, tako da se uveljavi zakonitost po takrat veljavnem zakonu ZRLI, torej tudi za nazaj. To bi bistveno okrepilo ustavnost ter avtoriteto in ugled US RS.

Pobudniki pričakujemo celovito presojo ne-zakonitosti in neustavnosti dosedanjega stanja ter tehtanje in soočenje relevantnih ustavno pravnih argumentov za uveljavitev ustavnosti in zakonitosti tudi za nazaj. To, kot rečeno, pomeni, da naj se razveljavita 2 zakona - Zakon o arhivih in Zakon vlade o 2tiru. Pobudniku ponovljenega državljanskega davkoplačevalskega referenduma o 2tiru pa mora vlada povrniti materialne, oglaševalske druge stroške. Odgovornost za nastalo stanje naj ne bo samo politična, morala bi biti tudi materialna. Posebej še zato, ker je vlada 2017 nezakonito iz javnega denarja – iz proračuna financirala referendumsko kampanjo in je bil nato na osnovi odločbe US referendum razveljavljen in ponovljen. Kljub vsemu temu pa neustavno in nezakonito stanje še kar traja in nikomur v DZ niti na misel ne pride, da se stanje uredi in popravi. Odškodnino ne zahtevamo za osebno korist pač pa za financiranje pravnih mnenj in zakonodajnih aktov za utrditev ustavne demokracije, s posebnim ozirom na izrazito podhranjenost (neposredne ) referendumske) demokracije. V kolikor ne bo rešitve jih bomo v obliki peticije naslovili na EU parlament in druge EU institucije v času slovenskega predsedovanja svetu Evrope, saj je Slovenija edina država v EU v kateri velja neenakost volilnega (referendumskega) glasu.

Zgodovinski okvir sprejemanja sporne določbe 90 člena ustave

Zavrnitveni referendumski kvorum je plod politične trgovine vseh parlamentarnih strank v letu 2013, ko je bila takratna sporna sprememba ustave v DZ prejeta skoraj soglasno s 87:1 in je tedaj samo 1 poslanec glasoval proti - g. Ivan Vogrin (o trgovini z ustavnimi načeli je 7 let pozneje v razpravi v DZ 7.4.2020 v TV prenosu pričal poslanec Jani Moederendorfer. Avdio video posnetki tega pričanja so dosegljivi na RTVSLO in NOVA24TV).

Sicer pa se je referendumska zgodba v smeri odmika od temeljnih ustavnih načel začela leta 2012 z referendumom proti ustanovitvi Slabe banke, ki sta ga takrat napovedali Alenka Bratušek in kasnejša predsednica ustavne komisije Maša Kociper. V luči finančne krize je tedaj Ustavno sodišče pod predsedstvom dr. Ernesta Petriča referendum o Slabi banki prepovedalo, za kar je dr. Petrič postal tarča neverjetne medijske diskreditacije in fizičnih groženj.

Finančna kriza je k temu dodala svoje ob sprejemanju zlatega fiskalnega pravila, s katerim bi naj finančno krizo zajezili. Levo krilo parlamenta je zlato pravilo zavračalo in je njegovo sprejetje pogojevalo s soglasjem desnih poslancev za rigorozno omejitev (uničenje) referendumov. Skupaj so nato oboji to nedemokratično spremembo zmagoslavno podprli.

Pravna stroka kot servis politike za kršenje ustave !

Na pomoč je spet stopila slovenska »neodvisna« stroka, tokrat pravna. Koordinator strokovne koordinacijske skupine v ustavni komisiji DZ je bil tedaj ustavni pravnik dr. Miro Cerar, ki kljub številnim pozivom ni hotel sprejeti niti minimalnega dialoga s civilno družbo, same ustavne spremembe pa so bile potem v skupini z veliko lahkoto sprejete. In to celo s sklicevanjem na voljo ljudstva, ki je prav tedaj pred dvorano DZ proti temu glasno protestiralo.

Vsekakor leta 2013 ni šlo za neodvisno in ustavnopravno korektno odločanje v korist demokracije, pač pa za politično trgovino par exelance, katere žrtev so bili vsi referendumi po letu 2013.

Pripominjamo še, da je bila navidezna »poplava« referendumov pred temi dogodki, izključno posledica do takrat zelo lahkega dostopa poslancev do referenduma, ki so za referendum potrebovali zgolj 30 poslanskih glasov. Ukinitev tega privilegija politike smo sicer tedaj državljani podprli.

Zaradi podrobne osvetlitve tedanjega konteksta sprejemanja neustavnega omejevanja referendumov s strani politike, apeliramo na US, da pred odločanjem zasliši tedanje akterje iz politike, civilne družbe in pravne stroke med katerimi smo tudi nekateri podpisniki te vloge.

Opisani kontekst sprejemanja referendumskih omejitev je nujno upoštevati, da se ne ustvari napačen vtis o neodvisnem delovanju ustavno pravne stroke leta 2013. Takrat US v zadevo sicer ni bilo vpleteno, današnje dogajanje pa naravnost kliče po njegovi demokratični intervenciji v prid spoštovanja ustavnih načel. Predvsem pa temeljnega načela, en človek en glas in načela da vsak glas šteje enako. In da na to ne smejo vplivati nobene okoliščine. Demokracija je namreč trajna vrednota, ki ne sme postati predmet trgovine in žrtev trenutnih razmer.

Po 7 letih je zadnji čas za neobremenjen uvid v tedanjo kršitev temeljnih načel Ustave. Zadevo je mogoče zlahka popraviti s črtanjem predzadnjega odstavka člena 90 Ustave. Sicer bo ustavno pravna stroka padla na svojem zgodovinskem izpitu in se za vedno vtisnila v narodni spomin kot ponižna dekla politike. Zato je nastopil zadnji čas za spremembo.

Prosimo, da Ustavno sodišče preseka začarani krog neustavnosti in nezakonitosti, kajti zakonodajna veja oblasti to ne bo storila.

Ljubljana, 14.04.2020. Vili (Viljem) Kovačič

podpisniki:

Vili Kovačič, državljan K. pobudnik 3 referendumov (proti poroštvu države za TEŠ6 leta 2012 , referenduma proti zakonu o 2tir leta 2017, leta 2018 in kombiniranega poroštva leta 2020)
stanujoč: Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana

Janko Veber, nekdanji poslanec stranke S D, predsednik DZ v času ustavnih sprememb leta 2013
stanujoč : Mahovnik 75, 1330 Kočevje

Ivan Vogrin, neodvisni poslanec Državnega zbora, ki je glasoval proti spremembam ustave leta 2013 stanujoč: Zgornja Voličina 34, 2232 Voličina

Ingo Pasch Wallensberg, nekdanji odvetnik in minister, vlagatelj pritožb in pobude na US RS leta 2018 stanujoč: Stari trg 11 a, 1000 Ljubljana

Rastko Plohl, sindikalni aktivist, kandidat stranke Sloga na volitvah 2018 stanujoč: Lovska ulica 31, Dravski Dvor 2204 Miklavž na Dravskem polju

Tomaž Štebe, nekdanji poslanec SDS v D Z v mandatu 2004-2008 stanujoč: Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš

Dr. Valerija Korošec, raziskovalka UTD Slovenija stanujoča: Ljubljana

dr. Anton Jeglič, upokojeni univ. profesor stanujoč : Soča 5232 Soča

Jiri Kočica, akademski kipar stanujoč: Kebetova25, 1000 Ljubljana

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 1. Aug 2020 at 10:29

965 ogledov

POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE slovenske vlade
POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE SLOVENSKE VLADE Proti samopostrežni vladavini prava ! POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE SLOVENSKE VLADE Proti samopostrežni vladavini prava ! Pozivam aktualno oblast -  ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič  in ministra za javno upravo  Boštjana Koritnika ter vodstvo  NPU in vodstvo policije, da končno  ukrepajo in na Upravnih enotah v Ljubljani uvedejo specialno kriminalistično preiskavo vpisov začasnih prebivališč  in volilnih imenikov v novembru in celotnem letu 2018. Utemeljeno namreč  sumim, da je v MOL novembra 2018  prišlo do uvoza volivcev - prišlekov iz drugih občin in bivših republik bivše države, s čemer je bil grobo deformiran volilni izid županskih volitev in volitev v občinski svet mestne občine Ljubljana. Sodni spor se vleče že od leta novembra 2018 vendar slovenska sodišča nočejo razpisati glavne obravnave. Po sklepu Ustavnega sodišča  bi moralo Upravno sodišče  razpisati narok za JAVNO OBRAVNAVO, čemur pa se Upravno sodišče s sodnikom Boštjanom Zalarjem na čelu, trdovratno upira in namesto tega vrača žogico USTAVNEMU SODIŠČU, (da to presodi ustavnost zakona o lokalnih volitvah) češ da zaradi pravnih praznin in neustavnosti nekaterih določb zakona ne more meritorno odločiti. Sicer pa sem tako zahtevo na Ustavno sodišče naslovil tudi sam, vendar je takrat to zahtevo  U S ignoriralo. Očitno pa Ustavno sodišče tega niti sedaj noče storiti in namerno vzdržuje negibno situacijo.   Tako nastaja absurdna situacija,  ko prvo  sodišče  pri nezakonitem ravnanju (očitno po dogovoru z njim)  ščiti nezakonito ravnanje drugega. Evropske institucije in EU funkcionarji pa kot papirnati tiger, molčijo in se zaletavajo v Madžarsko in Poljsko. Nepredstavljivo brezpravje v Sloveniji pa tolerirajo. Še več: sodniki si sami sproti določajo pravila ravnanja (primer Novič in Radonjić) !   Nastaja tako rekoč nova disciplina - samopostrežna vladavina prava oziroma vladavina samopostrežnega prava.  Minister Gregor pa nič ! Zato se pritožujem !   Vili Kovačič, državljan K.   Ljubljana.01.08.2020      Vili Kovačič, državljan K.

Sun, 19. Jul 2020 at 15:39

899 ogledov

Omizje o medijih na RTVSLO, ki ga je vodila Ksenija Horvat! RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vemo če je sploh kdaj bila!
Spoštovana voditeljica omizja o medijih, ga. Ksenija Horvat !  RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vem če je sploh kdaj bila. Sklicevanje na gledanost v pandemiji je ponižujoče zavajanje, ker ni relevantno ! Sklicevanje na tuje novinarje, ki pojma nimajo o stanju v Sloveniji, je še bolj.Demokratično omizje o medijih in RTVSLO bi morali prenesti na ORF, kajti tostran Karavank demoratična razprava ni možna - najmanj pa na RTVSLO, ki se zdaj več kot očitno čuti ogrožena !!! Ranjena zver je  postala agresivno propagandna, ni pa nepristranska in objektivna. Kdaj boste imeli pogovor s tistimi, ki zahtevamo ukinitev in/ali prerazporeditev RTV prispevka. Kdaj je kdo od vas, ki branite status quo, javno protestriral proti parolam SMRT janšizmu in to celo na sejah programskega sveta. Kdaj in kako ste poročali o protestih za človekove pravice pred Vrhovnim  sodiščem, asistirate pa nasilnim politkolesarjem. Resne javne razprave o sodstvu niste še nikoli organizirali, kot tudi ne o demokraciji - referendumski ureditvi in volilni zakonodaji. Sploh pa ne o velikih in megalomanskih  državnih investicijskih  projektih, ki so škodljivi za naravo, ljudi in okolje. In o kršitvah EU prava zvesto molčite. Pri vseh je RTVSLO od vključno TEŠ6 naprej, zvesto in pridno asistirala.  Poseben presežek pa je vaš tabu, to je sistemsko kriminalno slovensko sodstvo, ki po potrebi, če je to v interesu zaščitenih stricev globoke države, proizvaja nadomestne morilce ! Da o pristranosti radia - posebej vala 202, sploh ne govorimo ! Spoštovani, ne krivite razbitega zrcala, če imate grd obraz !?  Potrebna bo ne le lepotna operacija za ohranjanje videza, potreben bo poseg v osrčje in ožilje vašega sistema.  Lep pozdrav,  Vili Kovačič, državljan K. ps:kdaj se boste lotili volilne prevare v Ljubljani novembra 2018 - UVOZ volivcev, kot ga svet še ni videl ! NOVINARSTVO IN pokvarjeno SODSTVO z roko v roki - RTVSLO PA NIČ !? To bi moral biti sicer prvovrsten JAVNI INTERES za JAVNO RTVSLO. Podrobneje o tem v priponki ! Da o koruptivnih in škodljivih državnih investicijah, ki so jih uzurpirali slovenski  tajkuni - Petrič, Škrabec, Polanič, Janković (TEŠ6,2TIR, 3Ros,Magna, C0) ne govorimo. Povsod je bila RTVSLO zraven-aktivno ali pasivno. Večinsko in usodno pa vedno na strani uzurpatorjev, ne na strani javnega interesa. Da o številnih s strani RTVSLO spregledanih okoljskih problemih ne govorimo, posebej še če tematika  ni politično uporabna.Ponavljam:  RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vem če je sploh kdaj bila! Sklicevanje na gledanost v pandemiji je ponižujoče zavajanje, ker ni relevantno ! Še bolj pa sklicevanje na tuje novinarske  funkcionarje -  "strokovnjake", ki o dejanskem stanju v SLO pojma  nimajo. 

Sun, 19. Jul 2020 at 15:34

2298 ogledov

ZAKAJ RTVSLO z molkom ŠČITI JANKOVIĆA TUDI GLEDE VOLILNE PREVARE V LJUBLJANI 13 nov 2018? Uvozili so 35.000 volivcev!
Zakaj je Janković moral uvoziti volivce !? Razlog je preprost, ker mu je zmanjkalo Ljublančank in Ljubljančanov, ki bi volili zanj z nad 50 % . Moral je zmagati že v PRVEM KROGU, s čemer se je izognil neposrednemu soočenju z izzivalcem Anžetom LOGARJEM v drugem krogu. V tem primeru bi ZOKI »popušil« na enak način kot je »popušil« v parlamentu 67 : 0 v primeru kanala C0. Tega si Kučanov kočevski medved ni smel in ni upal dovoliti, saj je v duelih soočanja z resnico – s fakti, izrazito slab in izgubi živce, tako kot jih je izgubljal zaradi bančne luknje v duelih z Anžetom Logarjem na preiskovalni komisiji v DZ. Uvozna kvota 35.000, ki je navedena v ovadbi je dovolj velika količina, da je to prevaro omogočila. Toliko Zoki zna tudi računati, ne samo lagati !!! Več o tem v kazenski ovadbi na povezavi: https://drzavljank.si/post/551297/kazenska-ovadba-zaradi-utemeljenega-suma-uvoza-volivcev-v-ljubljani-2018 Javni servis RTVSLO pa je tukaj povsem jasno opredeljena - z molkom, ki ga »javni servis« o-ne-mogoča in stranskimi zgodbami, ki odvračajo od bistva, da so bile Lokalne volitve Ljubljani z Uvozom volilvcev 2018 UKRADENE !!! Zato sta Upravno in Ustavno sodišče stisnila REP MED NOGE ! Lp Vili Kovačič, državljan K.

Tue, 14. Jul 2020 at 11:17

8236 ogledov

KAZENSKA OVADBA zaradi UTEMELJENEGA SUMA UVOZA VOLIVCEV v LJUBLJANI 2018
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana NPU-Nacionalni preiskovalni urad  Ljubljana, Litostrojska 54,                            ZAHTEVA ZA PREISKAVO IN OVADBA ZARADI SUMOV KAZNIVIH DEJANJ OB IZREDNEM ŠTEVILU PRIJAV ZAČASNIH BIVALIŠČ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI 13. NOVEMBRA 2018 (v nadaljevanju 'uvoz volivcev') Podpisani vlagam zahtevo in ovadbo na podlagi podatkov o dogajanju in navedbah ob velikem številu - prijav začasnih bivališč v času pred lokalnimi volitvami leta 2018 predvsem na UE Ljubljana. Zaradi takega obsega le teh, je prišlo do odkritega nezadovoljstva zaposlenih in celo odstopa načelnika. O tem je psalo tudi časopisje in različni mediji ! Pričakujem in zahtevam da se s pooblaščeno preiskavo ugotovi število na novo začasno prijavljenih oseb, koliko, na katerih naslovih in od kje ter razlogih in utemeljenosti za spremembo (začasnega) bivališča. Prav tako pa ali so se in če so se kdaj, kam in zakaj te osebe ponovno preselile. Torej gre za preiskavo o utemeljenosti sumov 'uvoza volivcev' zaradi vplivanja na volilni izid. V svoji pritožbi na izid lokalnih volitev v MOL  sem to dejanje sicer že predložil upravnemu sodišču kot posebno  točko moje pritožbe, pod  podnaslovom DRUGE OKOLIŠČINE (pritožbo prilagam v priponki). Enako sem storil tudi v svoji pritožbi Ustavnemu sodišču. V obeh sem tudi zapisal, da pričakujem od sodišča, da bo ovadba po službeni dolžnosti vložena  s strani Upravnega sodišča oziroma Ustavnega sodišča. A nič od tega se ni zgodilo, čeprav gre za volilni spor ki bi moral biti že zdavnaj procesiran. Obe sodišči sta žal v popolni (medsebojni ?) blokadi. Ker je na obeh sodiščih glede tega primera žal že dolgo popoln zastoj, kljub ustavnim pravicam za hitro in učinkovito odločanje, ovadbo vlagam na svojo pobudo kot občan, volivec in državljan RS. V Avstriji so bili razveljavljene predsedniške volitve zaradi nekvalitetnega lepila na kuvertah poslanih po pošti, pri nas pa nihče ne povzdigne glasu, še manj intervenira pri prevarah velikega obsega, čeprav bi morali to storiti  upravni organi po svoji uradni dolžnosti. V severni Italiji so v nekaterih občinah razveljavili volitve zaradi izrednega navala »volivcev« prišlekov, ki so umetno napihnili volilno telo v korist  kandidatov, ki so podpirali  njihov prihod. Konkretni razlogi v Sloveniji in Ljubljani 2020 pa so sledeči: a)   Pri vpisovanju novih »prebivalcev«, volivcev Ljubljane – gre za prijave stalnega oz. začasnega bivališča –kar je najbolj zavržen način vplivanja na izid volitev. V zadnjih treh mesecih pred volitvami je bilo  vpisovanje v MOL še posebej izrazito intenzivno in je v zadnjem tednu pred volitvami tako naraslo, da je prišlo celo do stavke upravnih delavcev zaradi preobremenjenosti delavcev na okencih za prijave bivališča.   Očitno je tudi zaradi tega   odstopil direktor občinske uprave Lovro Lončar, ki pa mi na mojo poizvedbo ni želel ničesar odgovoriti.    b)   S tem v zvezi sem v pritožbi občinskemu svetu naznanil  sum »uvoza« in celo podkupovanja volivcev, prišlekov  iz drugih območij Slovenije ter drugih držav bivše skupne države. Po informacijah, ki sem jih dobil gre za 35.000 uvoženih volivcev, ki naj bi dobili navodilo koga je treba voliti in honorar 75 evrov za oddani glas. To dejanje, če je resnično,  je skrajno nedopustno, zato apeliram na medije in organe občine, da ta sum prijavijo policiji in tožilstvu, da se takšna prevara, če je res bila, temeljito in do konca razišče in sankcionira. Obenem naj upravni organi statistično ugotovijo gostoto-frekvenco prijav bivališča po upravnih enotah MOL v celotnem letu 2018 , prav tako pa tudi gostoto-frekvenco  le teh po naslovih bivanja.  Krožijo informacije, da je bila koncentracija le teh izjemno nenormalna. Po več 10 ali celo sto ljudi na isti naslov. Za tovrstne morebiti lažne volivce je za vsakega posebej treba ugotoviti pravno podlago  za dodelitev stalnega/začasnega bivališča. Prepričan sem, da je preiskava fenomena UVOZA VOLILVCEV v Ljubljani na volitvah novembra 2018, v širšem javnem interesu, saj so se, po mojih informacijah takšne  anomalije dogajale tudi drugje – Maribor, Koper. Brez poštenih demokratičnih volitev je konec demokracije. Državljani pa smo dolžni take anomalije prijaviti. Vili Kovačič, državljan K.  Ps: V zvezi s tremi navedbami citiram 145 člen ZKP (1) zapoveduje: »(1) Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili so dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali če kako drugače zvedo zanje«. (2) Obenem z ovadbo morajo organi in organizacije iz prejšnjega odstavka navesti dokaze, za katere vedo, in poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, ter druga dokazila.« 2. odstavek 146. člena ZKP :  »Zakon določa, kdaj pomeni opustitev ovadbe kaznivega dejanja sama kaznivo dejanje.« – v povezavi z 281. členom KZ-1-NPB4 (k. d. »opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca«) narekuje, da je v tak(šn)em primeru opustitev ovadbe kaznivega dejanja samostojno kaznivo dejanje  

Sat, 11. Jul 2020 at 22:41

1282 ogledov

NOVE ENERGETSKE INVESTICIJE - bodimo realisti zahtevajmo (predlagajmo) nemogoče ! NEK2
NOVE ENERGETSKE INVESTICIJE - bodimo realisti zahtevajmo (predlagajmo) nemogoče !   S krizo prehajamo v  novo normalnost, ki bo bolj sprejemljiva za preproste ideje.  Napaka preprostih idej pa je za Slovenijo  predvsem to, :  da so brez velikega modrovanja realno izvedljive, z njihovo izvedbo pa bi bili mnogi energetski filozofi ob svoj nezasluženi zaslužek.  Nekoliko to velja tudi za jedrsko energijo, do katere lahko pridemo na hitrejši in manj sporen način. Tudi polemike o novi JEK2 bi odpadle.  Predlagam, da Slovenija  stopi v stik s Hrvati in prične pogajanja za odkup hrvaškega deleža nuklearke v JEK.  Delovanje elektrarne pa naj se zgolj podaljša - do končnega zaprtja  leta 2043. Z odkupom bi si Slovenija pridobila novo zmogljivost 350 MW moči. Do dokončnega zaprtja JEK, in že prej, pa bodo na razpolago manjše "trotl varne"   modularne nuklerake. Ta predlog omogoča tudi, da se znebimo včasih težkega partnerja. Čisti računi dobri prijatelji. Tudi NEK je ostalina prejšnjega sistema. Na svoji zemlji bi postali sami svoj gospodar ! Za uspešno transakcijo odkupa je pomembno, da imamo s Hrvati dobre odnose, obema stranema v korist. Hrvatom, ki načrtujejo svojo JE  pa bo kupnina dobrodošla pri postavitvi njihove nove nuklearke, za postavitev katere imajo sicer oni mnogo boljše prostorske pogoje od nas. Tudi zaradi tega so normalni odnosi s Hrvaško zelo pomembni. Jedrska tehnologija se pospešeno razvija, na razpolago so hitri oplodni reaktorji (torijevi), manjši  jedrski reaktorji itd.  Ne potrebujemo več velikih 1000 MW agregatov, pač pa manjše enote. Z odkupom hrvaškega deleža pa si kupimo čas, da lahko vsaj v 2 desetletjih ujamemo korak z uporabo najmodernejše tehnologije, morda pa celo s fuzijskim reaktorjem. Ukalupljenost v stare predstave nas vodi nazaj, da ne vidimo naprej.    Menjava vlade v ZGB je ugodna prilika za korak v tej smeri. Ta predlog ni nov, je pa zdaj aktualen - bolj kot kdaj koli prej ! Lep pozdrav   Vili Kovačič, državljan K.  

Sat, 20. Jun 2020 at 08:22

2185 ogledov

Infrastrukturni projekti  in revitalizacija Bohinjske proge z navezavo na Koper !
Infrastrukturni projekti  in revitalizacija Bohinjske proge z navezavo na Koper ! Za ministra Vizjaka fenomen - redy to go ! V četrtek 18 06.2020 je v prostorih  občine  Nova Gorica  potekal pomemben dogodek na temo Bohinjska proga - sramota tranzicije. Prišlo je cca 40 ljudi kar je - glede na razmere omejenega gibanja in 100 odstotne medijske blokade, pravzaprav veliko, sem pa razočaran, da ni bilo novogoriškega  župana, ki je sicer precej glasen in  je nedavno v Državnem svetu celo pozival aktualno oblast da je nujno, da  se za Goriško uvede POSEBNA OBRAVNAVA. No, včeraj smo že imeli posebno obravnavo, le občina se bo morala potruditi, da preide od besed k dejanjem. Hvala bogu , da je  prišla  vsaj gospa podžupanja in g. Harij z ministrstva za kohezijo in občinska svetnica zadolžena za infrastrukturo. Ker je bilo zanimanje veliko – v danih razmerah celo izjemno, bomo   z zadevo jeseni nadaljevali. Mnogi v tem projektu sicer vidijo nevarnost za vladni 2tir, kar v resnici tudi je, kajti če bo zmagala zdrava pamet je odločitev jasna. Ne ponavljajmo zgodbe TEŠ6, ampak se raje lotimo modernizacije obstoječih propadajočih objektov, ki jih že imamo. Za razliko od zeleno deklariranih Velenjčanov v letu 2012, ko so me domačini hoteli utopiti v žlici vode, smo tokrat naleteli na izjemno pozitiven sprejem domačinov. Vse kaže na to, da se je Bohinjska proga kljub vsemu vtisnila v srca  in glave ljudi in kljub represiji »ob najbolj odprti meji na svetu«, kot so se nekoč hvalili oblastniki na jugoslovanski strani meje, tega pomembnega projekta »znanilci napredka širokih ljudskih množic«  niso uspeli dokončno uničiti. Upamo celo, da ga bo Corona kriza rehabilitirala in mu dala izjemen pomen, ki si ga zasluži, celo v evropskem merilu. Zato bomo o potrebi njegove revitalizacije obvestili tudi veleposlanike Slovaške in Češke. Kajti v resnici gre za srednje evropski kohezijski projekt, ki je bil ob nastanku mišljen za povezavo od Prage,  Dunaja, Salzburga, Jesenic, Gorice do Jadrana. Nekoč do Trsta, danes do Kopra.  Sicer pa se z 2tirom neposredno ne bomo ukvarjali. In velja se ravnati po bivšem predsedniku vlade Ivanu Serpentinšku, da ne bomo delali prepiha, ko se pečejo krofi. In da se žaba kuha počasi, da ne skoči iz lonca. Zato se do 2tira ne opredeljujemo.  Saj se tudi nova oblast ne upa eksplicitno opredeliti. Naš cilj je za zdaj zgolj to, da se Bohinjska proga kot projekt uvrsti na seznam prioritetnih projektov, kajti prav ta projekt prinaša zelo visoko dodano vrednost na vloženi eur. In je kot pravi minister Vizjak v resnici projekt Redy to GO. Ampak ni važen samo euro, važni so ljudje in gospodarstveniki, ki so odrezani od sveta in nepovezani tako s Slovenijo kot  s srednjo EVROPO in Bavarsko   Želimo, da prideta na naslednje omizje ministra g. Černač in g. Vrtovec in da bi  ta projekt posvojila tudi sedanja - nova vlada.   Tudi z Bohinjske strani izražajo interes, o tem je govoril g. Matjaž Marušič Računam celo, da se bo prebudil celo kak bivši ali bodoči kandidat za županske volitve, ki sedaj previdno molči. Čeprav seveda ni kaj molčati. Zamudniki ne bodo nikoli prvi.    Prebujenje Goričanov je po zaslugi nekaterih torej delno uspelo. Mnogi drugi pa so (kot pravi in pristni ideološki zadrteži ) izjemno previdni in čakajo kaj se bo iz vsega tega izcimilo. Prav neverjetno je kakšne oprezne riti smo Slovenci in kako globoko sega SLOVENSKI RAZKOL. Zato pričakujem, da naslednjič pridejo tudi  poklicni in ortodoksni levičarji, ki sicer vsako iniciativo, če ni iz njihovih vrst ali ugrabijo, ali jo ožigosajo za sumljivo. No, morda bo tokrat lažje, ker iniciativa za bohinjsko progo prihaja z več strani z namenom, da se ohranja Slovenija, da Goriška dobi posebno obravnavo, da se ne delimo na vaše in naše in da vsi postanemo – če ne v celoti, pa vsaj na videz, vredni medijske pozornosti, ki jim bo  RTVSLO milostno posvetila vsaj nekaj minut Sam se sicer glede na izkustvo štejem med tretjerazredne, kajti za razliko od kolesarsko zablodelih »antijanšistov«, ki sicer uspešno lajajo na luno, si ne morem na RTVSLO, razen molka, obetati karkoli drugega. Vseeno bom poizkusil in javni RTVSLO predlagal uvrstitev te pobude v TOČKO PRELOMA.    Sicer pa si več o tem preberite s pomočjo Googla na spletni strani https://drzavljank.si/ Za uvod v branje naj povem, da je predračunska vrednost revitalizacije bohinjske proge v celotni dolžini 181 km, ocenjena čez palec na 432 milijonov evrov. To je za projekt po moji laični oceni več kot dovolj, pa še kaj bo ostalo za pospeševanje turizma in skupno druženje prvorazrednih, drugorazrednih in tretjerazrednih. Rtvslo pa bo upravičila zanimanje ljudi, ki je bilo tokrat zelo spodbudno. Več o samem projektu pa na sledeči povezavi: l i n k Vili Kovačič, državljan K.
Teme
Ustavno sodišče ZRLI

Zadnji komentarji

Marinka Kurilić :

16.06.2020 18:24

Tako je!
Sponko :

14.06.2020 05:22

Šc

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

Ustavna pritožba in pobuda za presojo ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi ZRLI