Ustavna pritožba in pobuda za presojo ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi ZRLI
Diskriminacija (referendumske ) volilne pravice in NEUSTAVNOST USTAVNEGA AMANDMAJA
Vili Kovačič

Ponedeljek, 20. april 2020 ob 23:26

Odpri galerijo

Ustavno sodišče Republike Slovenije, Bethovnova 10, 1000 Ljubljana

PODPISANI POBUDNIKI VLAGAMO

1. USTAVNO PRITOŽBO ZOPER ZAKON o Referendunu in ljudski iniciativi (ZRLI-EPA 1098-VIII), v DZ sprejet 7 aprila 2020

2. POBUDO ZA PRESOJO USTAVNOSTI USTAVNEGA AMANDMJA (4 odstavka 90 člena USTAVE R S), ki za uveljavitev izida referenduma predpisuje zavrnitveni kvorum ter 
3. POBUDO ZA UVELJAVITEV NOVEGA USTAVNEGA AMANDMAJA k 90 členu ustave, ki zaostruje odgovornost ZAKONODAJNE in IZVRŠNE VEJE OBLASTI do volje volivcev, ki se izraža na referendumu.

UVOD

Pritožba in dve pobudi se navezujejo na zelo pomemben, a povsem nerešen ustavno pravni problem, ki ga slovenska ustavnopravna stroka in pristojne institucije v Sloveniji, kljub številnim civilno družbenim pobudam, v celoti ignorirajo in ga nočejo niti pričeti obravnavati in reševati. Zato Ustavnemu sodišču predlagamo, da končno prične odpravljati kontradiktornosti ustave (ki izhajajo iz 3 člena Ustave RS v katerem je zapisano, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo). V RS to lahko stori edinole Ustavno sodišče RS. Od drugih vodilnih organov in institucij v državi – Vlade RS, Državnega zbora, Državnega sveta in predsednika države namreč tega dejanja ni pričakovati. US je edini organ v državi, ki to sme in zmore storiti. Ni res, da je US pristojno samo za odločanje o skladnosti zakonov in podzakonskih aktov z ustavo. Ono je edino, ki je to dolžno storiti !

Ugotavljanje neustavnosti ustavnih amandmajev in neskladnost ustavnih določb s temeljnimi načeli Ustave je sicer redka a najpomembnejša funkcija US ker ga v tej vlogi ne more zamenjati nihče drug. Sicer lahko pride do razpada ustavne ureditve in pristajanje na kaos.

To vlogo je US dolžno sprejeti, če pa te vloge US ne želi ali noče sprejeti, ga ne potrebujemo. Neenakost volilnega (referendumskega) glasu, je analogna neenakosti zaradi neorazmernih razlik v velikosti volilnih okrajev, katere odpravo je US z odločbo 17.11.2017 U-I-32/15-56 enkrat že zahtevalo.

Sledeč tej opredelitvi problema podpisniki vlagamo pritožbo na zakon in pobudo hkrati. Vloga vsebuje tri segmente reševanja problema : 1. ustavno pritožbo 2. pobudo za presojo ustavnosti spornega ustavnega člena in 3. Pobudo-predlog za razmislek za odpravo ne ustavnosti na osnovi obrnjenega razmerja oblasti do državljanov. .

1. USTAVNA PRITOŽBA na zakon ZRLI:

Predmet pritožbe: Ustavna pritožba se nanaša na uveljavitev zakona ZRLI sprejetega v Državnem zboru 7. aprila 2020. Nanaša se na tiste točke tega zakona, ki sledijo 4 odstavku 90 člena Ustave Republike Slovenije, ki uvaja koncept zavrnitvenega referenduma.

Roki za vložitev: dejstvo, da ustavno pritožbo na ZRLI vlagamo šele zdaj, to je po 7 letih od sprejetja ustavnih sprememb leta 2013, ima vzrok v tem, da je šele zdaj – s sprejetjem noveliranega ZRLI, sploh nastopila možnost pritožbe, ker proti zakonu, ki ne obstaja (in nikoli prej ni obstajal) se niti ni bilo možno pritožiti. Tako se je šele zdaj pojavila možnost pritožbe. S tega stališča, kljub 7 letni zamudi pritožniki in hkrati pobudniki ravnamo postopkovno povsem pravilno: v roku 14 dni vlagamo pritožbo na ZRLI o kateri mora US odločiti v 30 dneh. Obenem se ne U S ne pritožujemo kot na zadnjo ampak kot na edina instanco.

Zadržanja izvajanja zakona pa spričo kriznih epidemičnih razmer v Sloveniji ne predlagamo.

Poglavitni ustavnopravni pritožbeni argument proti noveliranemu ZRLI je sledeč: Zakon, ki temelji na neustavnem ustavnem amandmaju je tudi sam neustaven.

S tem pa že prehajamo v področje NEUSTAVNOSTI samega USTAVNEGA AMANDMAJA, katerega neustavnost DOKAZUJEMO z argumenti vsebovanimi v sami ustavi.

2. POBUDA ZA PRESOJO USTAVNOSTI

amandmaja iz leta 2013: Gre za 90 člen ustave s katerim je predpisan ZAVRNITVENI KVORUM, ki pomeni kršitev enakosti referendumskega oz. volilnega glasu glede na to ali je volivec glasoval za zakon ali je glasoval proti zakonu, o katerem se na referendumu odloča. Gre za za zelo pomembno neenakost, kajti vsi glasovi PROTI imajo dodatno zahtevo, to je 1 petinski kvorumom celotnega volilnega telesa.
KVOTA GLASOV PROTI zakonu je torej diskriminatorna z dodatno zahtevo ene petine (20 %) glasov celotnega volilnega telesa, to je vseh volivcev, KVOTA GLASOV ZA, pa je tega bremena prosta in je posledično torej 5 krat lažje dosegljiva kot KVOTA GLASOV PROTI.

Skratka gre za diskriminacijski koncept demokracije z neenako težo referendumskega glasu ZA in glasu PROTI, kar pa je v osnovi nedemokratično, nepošteno in diskriminatorno do šibkejše strani, to je do volivca, ki nastopa proti državi - vladi ali DZ (ki sta praviloma predlagatelja zakona) s tem je volivec, ki glasuje PROTI absolutno diskriminiran. Hkrati pa je volivec, ki je glasoval ZA, absolutno privilegiran.

Pojma diskriminacija in privilegiranost pa v ustavi, ki prisega na demokratičnost, nimata kaj iskati. Zavrnitvenim kvorumom je torej kršena (temeljna) pravica, to je pravica DO ENAKOSTI VOLILNEGA GLASU, ki je utemeljena v Ustavi in izhaja iz same narave stvari. Enakost volilnega glasu je torej pravica par exelance, pravica sama po sebi, ki v nobenem primeru ne bi smela biti omejena ali diskriminirana.

Menimo, da je s tem neustavnost instituta kvoruma dovolj dokazana in upamo, da je zatrjevana neustavnost dovolj prepričljiva tudi za US. Sicer pa velja, da z opisano neenakostjo volilnega glasu prihaja tudi do drugih kršitev ustavnih pravic državljana. Tudi katerekoli volitve bi bile brez upoštevanja tovrstne enakosti glasovalne pravice nemogoče.

Kvorumska ureditev referenduma je v nasprotju tudi z drugimi ustavnimi pravicami in načeli in sicer a) po Ustavi RS ima v Sloveniji oblast ljudstvo (3 člen) Volilna pravica je splošna in enaka (43 člen) in c) državljan ima pravico do upravljanja javnih zadev (44 člen).

3. POBUDA ZA UVELJAVITEV ODGOVORNOSTI PREDLAGATELJEV ZAKONA

Za odpravo neustavnosti pa je sicer možna pa tudi druga rešitev, ki jo podajamo US v razmislek.

Glede na povedano in upoštevajoč izkušnje iz več referendumov v RS, podpisniki predlagamo ureditev, ki bo stimulirala udeležbo na referendumih in bo strožja do predlagateljev zakonskih predlogov. To je ureditev, ki je diametralno nasprotna sedanji ureditvi s tem, da ZAHTEVO ZA ZAVRNITEV ZAKONA, SPREMINJA v ZAHTEVO za POTRDITEV ZAKONA – skratka od zavrnitvenega referenduma pridemo v potrditveni referendum in zanj poleg večine glasov zahtevamo kvorum 1 petino glasov vseh volivcev.

S spremembo treh besed v drugem odstavku 90 člena ustave (tako da zakon ni ZAVRNJEN ampak je ZAKON POTRJEN) dobimo povsem drug, demokratičen smisel omenjenega člena. Celoten tekst bi se tako lahko glasil: Zakon je na referendumu potrjen, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da za zakon glasuje najmanj petina vseh volivcev.

Tako s pomočjo demokratičnega obrata iz zavrnitve pridemo v potrditev, dobimo demokratično soglasje ljudstva, katerega bistvo je v tem, da ljudstvo resnično dobi zadnjo besedo. Breme prepričevanja in iskanja legitimnosti zakona pa s tem preide na vlado, zahtevano nasprotovanje se spremeni v iskanje ljudskega soglasja v skladu s 3. členom ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Iz abstraktne pravice dobimo konkretno pravico. S tem dobi pomen šibkejši partner, ki je pred tem že moral izpolniti dovolj težek vstopni pogoj to je 2.500 podpisov za referendumsko pobudo in 40.000 na upravnih enotah overovljenih podpisov za zahtevo za razpis referenduma.

Prednost tega predloga je večstranska in je med drugim tudi ta, da volilna abstinenca končno ni več v interesu oblasti. Oblast bo s tem zainteresirana k čim višji, ne kot do zdaj, k čim nižji referendumski udeležbi in problem nasprotovanja vladnih pravnikov pri vprašanju združevanja referenduma hkrati z volitvami, nenadoma odpade, saj bi bila tudi oblast zainteresirana za čim večjo, ne za čim manjšo udeležbo. Ne tako kot to počne zdaj, ko se oblast in njeni mediji iz referendumov norčujejo in odkrito nasprotujejo ter celo prek medijev agitirajo proti udeležbi na referendumu. Pobudnike referenduma pa medijsko stigmatizirajo kot tiste, ki kradejo energijo, čas in denar davkoplačevalcem. Skratka oblast – predlagatelj, bi se morala potruditi, da z boljšimi zakoni in prepričljivimi argumenti prepriča čim več (po dosedanjih izračunih najmanj 345.000) volivcev.

Nova ureditev bi terjala bistveno večjo odgovornost zakonodajalca

Dogmatično nasprotovanje predstavnikov oblasti in njenih pravnikov združevanju referenduma na isti dan z volitvami bi tako povsem odpadlo.

V prid predlaganemu pritrdilnemu kvorumu pa je tudi dejstvo, da je referendumsko vprašanje že zdaj obvezno vedno postavljeno tako, da volivca vedno sprašuje ali je za uveljavitev zakona ali ne, in ga torej ne sprašuje o tem ali zakonu nasprotuje. Zavrnitveni referendum je stranpot in huda deformacija demokracije, ne glede na večino, ki jo je v D Z dobil ob glasovanju leta 2013.

Seveda pa je možna tudi najbolj enostavna rešitev – povrnitev na stanje pred letom 2013 to je priznanje referendumskega rezultata z navadno večino glasov. To pa je ukinitev predzadnjega odstavka 90 člena ustave.

Posledice dosedanje neuveljavitve zakona ZRLI po spremembi ustave leta 2013.

Do sprejeta novele zakona ZRLI 2020 je v bistvu pravno veljal prejšnji zakon ZRLI iz leta 1994, ki zavrnitvenega kvoruma ni določal. Od vseh referendumov po letu 2013 zavrnitveni kvorum ni dosegel noben referendum, razen tisti o družinskem zakoniku.

Dva druga referenduma – referendum o arhivih in ponovljeni referendum o 2 tiru, pa bi za pobudnike sicer dosegla pozitiven izid, saj je več kot polovica volivcev glasovala proti, in bi po tedaj veljavnem ZRLI doseženi referendumski izid (cca 400 glasov večine) moral obveljati, oba zakona pa bi morala pasti.

Glede na vse to je pobuda za oceno ne-ustavnosti pravkar sprejetega zakona ZRLI, spričo neustavnosti ustavnega amandmaja iz leta 2013, edino možno pravno sredstvo, da končno pridemo do nujnega popravka neustavnega 90 člena ustave.

Nujna je javna seja Ustavnega sodišča in zaslišanje zainteresiranih prič

Podpisani pričakujemo razpis javne seje US, ki naj se izvede čim prej ko bo to možno. Zanimanje javnosti zanjo je veliko. Za čas po letu 2013 pa naj US uveljavi retrogradnost, tako da se uveljavi zakonitost po takrat veljavnem zakonu ZRLI, torej tudi za nazaj. To bi bistveno okrepilo ustavnost ter avtoriteto in ugled US RS.

Pobudniki pričakujemo celovito presojo ne-zakonitosti in neustavnosti dosedanjega stanja ter tehtanje in soočenje relevantnih ustavno pravnih argumentov za uveljavitev ustavnosti in zakonitosti tudi za nazaj. To, kot rečeno, pomeni, da naj se razveljavita 2 zakona - Zakon o arhivih in Zakon vlade o 2tiru. Pobudniku ponovljenega državljanskega davkoplačevalskega referenduma o 2tiru pa mora vlada povrniti materialne, oglaševalske druge stroške. Odgovornost za nastalo stanje naj ne bo samo politična, morala bi biti tudi materialna. Posebej še zato, ker je vlada 2017 nezakonito iz javnega denarja – iz proračuna financirala referendumsko kampanjo in je bil nato na osnovi odločbe US referendum razveljavljen in ponovljen. Kljub vsemu temu pa neustavno in nezakonito stanje še kar traja in nikomur v DZ niti na misel ne pride, da se stanje uredi in popravi. Odškodnino ne zahtevamo za osebno korist pač pa za financiranje pravnih mnenj in zakonodajnih aktov za utrditev ustavne demokracije, s posebnim ozirom na izrazito podhranjenost (neposredne ) referendumske) demokracije. V kolikor ne bo rešitve jih bomo v obliki peticije naslovili na EU parlament in druge EU institucije v času slovenskega predsedovanja svetu Evrope, saj je Slovenija edina država v EU v kateri velja neenakost volilnega (referendumskega) glasu.

Zgodovinski okvir sprejemanja sporne določbe 90 člena ustave

Zavrnitveni referendumski kvorum je plod politične trgovine vseh parlamentarnih strank v letu 2013, ko je bila takratna sporna sprememba ustave v DZ prejeta skoraj soglasno s 87:1 in je tedaj samo 1 poslanec glasoval proti - g. Ivan Vogrin (o trgovini z ustavnimi načeli je 7 let pozneje v razpravi v DZ 7.4.2020 v TV prenosu pričal poslanec Jani Moederendorfer. Avdio video posnetki tega pričanja so dosegljivi na RTVSLO in NOVA24TV).

Sicer pa se je referendumska zgodba v smeri odmika od temeljnih ustavnih načel začela leta 2012 z referendumom proti ustanovitvi Slabe banke, ki sta ga takrat napovedali Alenka Bratušek in kasnejša predsednica ustavne komisije Maša Kociper. V luči finančne krize je tedaj Ustavno sodišče pod predsedstvom dr. Ernesta Petriča referendum o Slabi banki prepovedalo, za kar je dr. Petrič postal tarča neverjetne medijske diskreditacije in fizičnih groženj.

Finančna kriza je k temu dodala svoje ob sprejemanju zlatega fiskalnega pravila, s katerim bi naj finančno krizo zajezili. Levo krilo parlamenta je zlato pravilo zavračalo in je njegovo sprejetje pogojevalo s soglasjem desnih poslancev za rigorozno omejitev (uničenje) referendumov. Skupaj so nato oboji to nedemokratično spremembo zmagoslavno podprli.

Pravna stroka kot servis politike za kršenje ustave !

Na pomoč je spet stopila slovenska »neodvisna« stroka, tokrat pravna. Koordinator strokovne koordinacijske skupine v ustavni komisiji DZ je bil tedaj ustavni pravnik dr. Miro Cerar, ki kljub številnim pozivom ni hotel sprejeti niti minimalnega dialoga s civilno družbo, same ustavne spremembe pa so bile potem v skupini z veliko lahkoto sprejete. In to celo s sklicevanjem na voljo ljudstva, ki je prav tedaj pred dvorano DZ proti temu glasno protestiralo.

Vsekakor leta 2013 ni šlo za neodvisno in ustavnopravno korektno odločanje v korist demokracije, pač pa za politično trgovino par exelance, katere žrtev so bili vsi referendumi po letu 2013.

Pripominjamo še, da je bila navidezna »poplava« referendumov pred temi dogodki, izključno posledica do takrat zelo lahkega dostopa poslancev do referenduma, ki so za referendum potrebovali zgolj 30 poslanskih glasov. Ukinitev tega privilegija politike smo sicer tedaj državljani podprli.

Zaradi podrobne osvetlitve tedanjega konteksta sprejemanja neustavnega omejevanja referendumov s strani politike, apeliramo na US, da pred odločanjem zasliši tedanje akterje iz politike, civilne družbe in pravne stroke med katerimi smo tudi nekateri podpisniki te vloge.

Opisani kontekst sprejemanja referendumskih omejitev je nujno upoštevati, da se ne ustvari napačen vtis o neodvisnem delovanju ustavno pravne stroke leta 2013. Takrat US v zadevo sicer ni bilo vpleteno, današnje dogajanje pa naravnost kliče po njegovi demokratični intervenciji v prid spoštovanja ustavnih načel. Predvsem pa temeljnega načela, en človek en glas in načela da vsak glas šteje enako. In da na to ne smejo vplivati nobene okoliščine. Demokracija je namreč trajna vrednota, ki ne sme postati predmet trgovine in žrtev trenutnih razmer.

Po 7 letih je zadnji čas za neobremenjen uvid v tedanjo kršitev temeljnih načel Ustave. Zadevo je mogoče zlahka popraviti s črtanjem predzadnjega odstavka člena 90 Ustave. Sicer bo ustavno pravna stroka padla na svojem zgodovinskem izpitu in se za vedno vtisnila v narodni spomin kot ponižna dekla politike. Zato je nastopil zadnji čas za spremembo.

Prosimo, da Ustavno sodišče preseka začarani krog neustavnosti in nezakonitosti, kajti zakonodajna veja oblasti to ne bo storila.

Ljubljana, 14.04.2020. Vili (Viljem) Kovačič

podpisniki:

Vili Kovačič, državljan K. pobudnik 3 referendumov (proti poroštvu države za TEŠ6 leta 2012 , referenduma proti zakonu o 2tir leta 2017, leta 2018 in kombiniranega poroštva leta 2020)
stanujoč: Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana

Janko Veber, nekdanji poslanec stranke S D, predsednik DZ v času ustavnih sprememb leta 2013
stanujoč : Mahovnik 75, 1330 Kočevje

Ivan Vogrin, neodvisni poslanec Državnega zbora, ki je glasoval proti spremembam ustave leta 2013 stanujoč: Zgornja Voličina 34, 2232 Voličina

Ingo Pasch Wallensberg, nekdanji odvetnik in minister, vlagatelj pritožb in pobude na US RS leta 2018 stanujoč: Stari trg 11 a, 1000 Ljubljana

Rastko Plohl, sindikalni aktivist, kandidat stranke Sloga na volitvah 2018 stanujoč: Lovska ulica 31, Dravski Dvor 2204 Miklavž na Dravskem polju

Tomaž Štebe, nekdanji poslanec SDS v D Z v mandatu 2004-2008 stanujoč: Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš

Dr. Valerija Korošec, raziskovalka UTD Slovenija stanujoča: Ljubljana

dr. Anton Jeglič, upokojeni univ. profesor stanujoč : Soča 5232 Soča

Jiri Kočica, akademski kipar stanujoč: Kebetova25, 1000 Ljubljana

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 15. Oct 2020 at 15:38

6145 ogledov

PROŠNJA ZA DONACIJO pri zadevi PRASICA
PROŠNJA ZA DONACIJO ! Donacijo naslovite prosim na transakcijski račun društva  Davkoplačevalci se ne damo, SI 56 6100 0000 9008  640 pri Delavski hranilnici. Naslov prejemnika je: Davkoplačevalci se ne damo, Na Straški Vrh 26, 1000, Ljubljana. BIC banke je HDELSI22. Sklic: 00 15012020.  podpisani Vili Kovačič, državljan K. prosim za donacijo kot pomoč za financiranje projektov, ki jih brez finančne podpore javnosti  ne zmorem izpeljati. Naj naštejem le nekatere aktivnosti s katerimi sem se ukvarjal ali jih imam trenutno v postopku.   1.    Referendum proti financiraju okoljsko škodljivih in skorumpiranih državnih projektov: bil sem pobudnik proti poroštvu za  TEŠ6, zdaj sem nosilec referenduma proti nezakonitemu vladnemu projektu 2 tir in novemu neustavnemu dvojnemu poroštvenemu zakonu iz decembra 2019. 2.    Sodni proces proti po nedolžnem obsojenim dr. Milku Noviču in  sodni proces proti Dragici Jalševac spremljam še naprej, dokler zadeva ne bo pravično končana.   3.    Sprememba zakona o sodniški službi: sodniki, ki so kršitelji človekovih pravic in sodniki brez državnih pravosodnih izpitov ostajajo ne sankcionirani, celo nasprotno - prenekateri  med njimi napredujejo celo do funkcije ustavnega sodnika. Te primere bomo javno razgaljali. 4.    Vzporedno s tem si prizadevam za poštene volitve, proti volilnim goljufijam župana Ljubljane Zorana Jankovića ! S tem v zvezi sem skupaj z Upravnim sodiščem že podal tudi zahtevo za spremembo zakona o lokalnih volitvah in razveljavitev in ponovitev volitev v Ljubljani. Ustavno pritožbo na izvolitev Jankovića in njegove liste je Upravno sodišče zdaj odstopilo  Ustavnemu  sodišču. Spoštovani,  pri mojem delu mi pro bono pomaga nekaj pravnih strokovnjakov, toda to ne more trajati dolgo in ne zadostuje za sodne postopke, tudi mednarodne, ki niso poceni, zato vas naprošam za donacijo. Prispevajte prosim svoj dar in po svojih zmožnostih donirajte društvu “Davkoplačevalci se ne damo” – skrajšano DPSND.    Spoštovane sodržavljanke in državljani, za razliko od večine mislim, da se je proti naštetim zlorabam in kršitvam nujno boriti tudi po pravni - sodni poti, ne pa zgolj  izražati jezo in nemočno opazovati dogajanja. Kajti država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni od poštenih ljudi, je obsojena na propad. Za razumevanje in donacijo  se vam iskreno zahvaljujem ! Vili Kovačič, Državljan K   telefon.: 040 203-524  

Thu, 15. Oct 2020 at 14:33

6074 ogledov

PROŠNJA ZA DONACIJO pri boju za PRAVNO DRŽAVO
PROŠNJA ZA DONACIJO !   Donacijo naslovite prosim na transakcijski račun društva  Davkoplačevalci se ne damo, SI 56 6100 0000 9008  640 pri Delavski hranilnici. Naslov prejemnika je: Davkoplačevalci se ne damo, Na Straški Vrh 26, 1000, Ljubljana. BIC banke je HDELSI22. Sklic: 00 15012020.  Položnico si lahko tudi natisnete na tej povezavi podpisani Vili Kovačič, državljan K. prosim za donacijo kot pomoč za financiranje projektov, ki jih brez finančne podpore javnosti  ne zmorem izpeljati. Naj naštejem le nekatere aktivnosti s katerimi sem se ukvarjal ali jih imam trenutno v postopku.   1.    Referendum proti financiraju okoljsko škodljivih in skorumpiranih državnih projektov: bil sem pobudnik proti poroštvu za  TEŠ6, zdaj sem nosilec referenduma proti nezakonitemu vladnemu projektu 2 tir in novemu neustavnemu dvojnemu poroštvenemu zakonu iz decembra 2019. 2.    Sodni proces proti po nedolžnem obsojenim dr. Milku Noviču in  sodni proces proti Dragici Jalševac spremljam še naprej, dokler zadeva ne bo pravično končana.   3.    Sprememba zakona o sodniški službi: sodniki, ki so kršitelji človekovih pravic in sodniki brez državnih pravosodnih izpitov ostajajo ne sankcionirani, celo nasprotno - prenekateri  med njimi napredujejo celo do funkcije ustavnega sodnika. Te primere bomo javno razgaljali. 4.    Vzporedno s tem si prizadevam za poštene volitve, proti volilnim goljufijam župana Ljubljane Zorana Jankovića ! S tem v zvezi sem skupaj z Upravnim sodiščem že podal tudi zahtevo za spremembo zakona o lokalnih volitvah in razveljavitev in ponovitev volitev v Ljubljani. Ustavno pritožbo na izvolitev Jankovića in njegove liste je Upravno sodišče zdaj odstopilo  Ustavnemu  sodišču. 5. Obenem  želim s prispevkom iz donacij pomagati najbolj pomoči potrebnim, na katere sem naletel pri dosedanjem delu. Kriminal v sodnih dvoranah je na meji nepredstavljivega.    Spoštovani,  pri mojem delu mi pro bono pomaga nekaj pravnih strokovnjakov, toda to ne more trajati dolgo in ne zadostuje za sodne postopke, tudi mednarodne, ki niso poceni, zato vas naprošam za donacijo. Prispevajte prosim svoj dar in po svojih zmožnostih donirajte društvu “Davkoplačevalci se ne damo” – skrajšano DPSND.    Spoštovane sodržavljanke in državljani, za razliko od večine mislim, da se je proti naštetim zlorabam in kršitvam nujno boriti tudi po pravni - sodni poti, ne pa zgolj  izražati jezo in nemočno opazovati dogajanja. Kajti država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni od poštenih ljudi, je obsojena na propad. Za razumevanje in donacijo  se vam iskreno zahvaljujem ! Vili Kovačič, Državljan K   telefon.: 040 203-524

Sat, 3. Oct 2020 at 22:13

1287 ogledov

ZA VLADAVINO PRAVA - v vseh državah članicah EVROPSKI PRAVOSODNI IZPIT !!!
EVROPSKA POBUDA za PRENOVO PRAVOSODJA – Slovenija naj tvorno sodeluje v prizadevanju za vladavino prava ! Spoštovani, Dajem predlog , da  Slovenija na področju EU prava postane vodilna in nihče ji ne bi mogel ali želel  oporekati ! Zdaj ko bo Slovenija ponovno predsedovala Svetu EU mora postaviti odločen cilj,  da se pravosodje v vseh državah članicah EU očisti, poenoti in »harmonizira«  po istih načelih in standardih. Zelo pomembno dejanje tega očiščenja je uresničitev standarda, da v državah članicah vsi sodniki, tožilci in odvetniki v 2 letih opravijo EU pravosodni izpit.  Mimogrede - zdaj še državnega pravosodnega izpita prenekateri nimajo, imajo pa potrdila o tem, da ga imajo. Ne dvomim tudi da je podobna situacija še v marsikateri državi. Država, ki  tega ukrepa – uvedbe EU pravosodnega izpita,  ne izvrši, ni upravičena do kakršnihkoli denarjev iz EU skladov ter EIB in EBRD. Javne RTV vseh držav članic, brez izmikanja,  pa morajo biti obvezane, da o tem izčrpno informirajo javnost, tako strokovno kot splošno javnost.  Vse članice EU so del EU prava, ki pa ga izvajalci večinoma ne poznajo, obenem pa so  obvezane uvajati zakone na osnovi načel ki so osnovane na EU pravu in EU direktivah. Sodniki, tožilci in odvetniki , pa so pogosto na ničelni stopnji znanja o tem. Ne poznajo sodb EU sodišča v Luksemburgu, ne sodb sodišča v Strasbourgu. Ne mednarodnih paktov  in  konvencij. Enako neznanje vlada na področju uvajanja okoljskih EU direktiv. Skratka katastrofalno ne-znanje prevladuje  vsepovsod. Celo na Ustavnem sodišču RS  in Vrhovnem sodišču ter Upr. sodišču, da o nižjih instancah sploh ne govorimo !  Sem spada seveda Računsko sodišče ter druge pravno nedelujoče institucije - ARSO in druge agencije in celo poslanci DZ in svetniki DS, ki bi morali poznati vsaj osnovne standarde delovanja učinkovitega in za ljudi pravosodnega   Predvsem pa seveda prej našteti - odvetniki, sodniki in tožilci ! Da je predlog upravičen priča tudi dejstvo, da je je veliko sodb slovenskih sodišč  v primeru pritožb razveljavljenih, tako na evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, kot tudi na splošnem sodišču EU v Luksemburgu.  EU komisija bi morala v ta namen odrediti EU sredstva -  najprej za  izobraževanje in nato za izvedbo EU pravosodnega izpita.  Upam, da bo  tokrat Slovenija pri tem vodilna, čeprav je stanje prav v Sloveniji v pravosodju znotraj EU verjetno najslabše, je najbolj zapacano ter najbolj ustrahovano, da o  skorumpiranosti niti ne govorimo. To ni trditev na pamet, to  govorim iz videnja stvari od blizu ter spremljanju stvari v sodnih dvoranah na živih primerih.     Lp   Vili Kovačič, državljan K.    Pripis pod črto: Pravosodje je lahko kohezijska sila, ne pa predmet spora znotraj EU. Enako vlogo kot jo imajo prometna pravila v fizični infrastrukturi gre pri pravosodju  za pravila ravnanja -  za mentalo  infrastrukturo, ki je osnova vseh  drugih dejavnosti. Spoštovane gospe in gospodje pravniki, EU poslanci in drugi.  Predlog vzemite resno, če seveda ni del vaše  intimne opcije  morda zgolj to, da se o pravosodju govori predvsem zato, da se nič ne  stori in nič ne spremeni ! Tudi mediji podprite ta predlog,  predvsem RTVSLO, ki se deklarira za javni servis, ki dela nepristransko in v  javnem interesu.

Wed, 16. Sep 2020 at 08:59

2514 ogledov

KOALICIJA - ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6.
Gospe in gospodje ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6  Če hoče Jernej Vrtovec  res kaj spremeniti mora bistveno spremeniti odnos oblasti do državnih infrastrukturnih investicij ! To pa pomeni radikalno drugačen odnos do alternativnih rešitev, ki jih ponujata  inženirska stroka in civilna družba. Glavni problem pa je, da se oblast z ALTERNATIVNIMI REŠITVAMI NOČE SOOČITI in se  s predlagatelji sploh noče enakopravno pogovarjati, čeprav bi si moral vsak pametni vladar  želeti prav to: pogovor brez predsodkov  z namenom  iskati boljše rešitve - alternativo.  A bodimo konkretni ! Če bo hotel minister Vrtovec držati obljubo, da naj bi bil drugi tir zgrajen do leta 2026, bo moral 1. sprejeti novo, drugačno TO JE CENTRALNO VARIANTO ( KKD) Koper - Kozina - Divača,  ki jo vidite na povezavi  2. ob sedanji progi položiti še en tir, ki je bil S STRANI PRVIH GRADITELJEV nekoč že načrtovan, kar je vidno celo iz zraka iz poteka sedanje trase.  Vlada naj izbere med obema in naj za to prevzame polno politično odgovornost. Sedanji vladni drugi tir je NEPOPRAVLJIV samomor Koalicije in SDS na naslednjih volitvah.   Nikoli več ne smemo privoliti v  to, da oblast – naj bo kakršnakoli – leva ali desna, ignorira zdrav razum in pristaja na uničenje narave ter brutalno kršitev zakonodaje, Nature 2000 ter EU direktiv o habitatih in vodnih virih in  domačega pravnega reda o graditvi objektov. Gospe in gospodje ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6. Samo osel gre 2 krat na led. Ne bomo dovolili, da nas ima oblast za osle, norce in Butalce ali pač - kar je razvidno na vsakem koraku - sužnje pohlepa gradbenih baronov. Zato ustavite vsa dela na 2tiru dokler Računsko sodišče ne naredi revizije projekta in svet za civilni nadzor 2TDK ne izda pozitivnega mnenja o projektu.To je minimum od minimuma kar lahko stori aktualna politična oblast. Gradbeno dovoljenje je izdano nezakonito, kajti Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki je pogoj za gradbeno dovoljenje ta projekt nima. To pomeni, da je bilo gradbeno dovoljenje izdano NEZAKONITO.  Spoštovane Slovenke in Slovenci in vsi državljani R S. Pamet je boljša kot žamet. Uporabimo zdrav razum – OHRANIMO NARAVO, ČISTO PITNO VODO in MILIJARDE in ne nazadnje: za prihranek več kot v celoti lahko obnovimo revitalizirajmo  in elektrificirano lepotico Avstro Ogrske -  Bohinjsko progo od Karavank do KOPRA in elektrificirajmo Slovenske železnice v celoti. Osvobodimo se infrastrukture, ki smo jo podedovali od Italije iz časov fašizma.  Naj bo Koper Kozina Divača skupaj z Bohinjsko progo tudi nova trdna vez Slovenije s srednjo Evropo kamor spadamo pa tudi navezava na nekoč Slovenske železnice - prek slovenske in Hrvaške Istre do Jadrana, vse do Pulja.  Politike pozivamo: državne investicije izvajajte v SPLOŠNO KORIST, za NARODOV BLAGOR, ne za  UNIČENJE Slovenije. Vsi skupaj pa imejmo pogum za razum. Noben politik se nima pravice sklicevati na pravico do nevednosti, ta privilegij ima lahko samo ljudstvo, ne pa njegovi voditelji. Zato vladajoče politike – koalicijske partnerje in in stranko SDS opozarjamo na nepopravljiv samomor na prihodnjih volitvah po poti, ki so jim jo  pripravili drugi. Sedanja opozicija - Tanja Fajon in Alenka Bratušek se bojita prav tega, da se bomo zbudili v DRUGI REPUBLIKI takšni kjer infrastruktura ne bo več sredstvo  za pranje in prečrpavanje denarja in  iz gradbeništva v financiranje volitev.   Spoštovane državljanke in državljani ter vsi politiki, na oblasti in v opoziciji ! Nikoli ni prepozno ! Za prave rešitve je vsak čas PRAVI ! Osvobodimo Slovenijo zablodelega POLITIČNEGA VOLUNTARIZMA, ki nam ga  mediji servirajo kot edino možnega. Poslušajte zdravo pamet  in glejte kaj nam sporoča dr. Duhovnik ! Ne obračajte se po vetru javnega mnenja in spoštujte koalicijsko pogodbo 13 in 21 predlog ukrepov in lastne dokumente iz časa ko ste bili v opoziciji. Jernej Vrtovec in Andrej Vizjak ne postanite lutke gradbenih baronov in ne dopustite novega TEŠ 6 na tretjo potenco ! Državljani bodo cenili POGUM ZA RAZUM ne pa neprestanega jadikovanja, da je vse prepozno. To mantro vedno slišimo od od tistih, ki navijajo za to da vse ostane kot je bilo. Vili Kovačič, državljan K.

Tue, 25. Aug 2020 at 21:17

2406 ogledov

DRŽAVLJANI SPOROČAMO
DRŽAVLJANI SPOROČAMO ! Vili Kovačič: »Od nevednosti do neumnosti je zelo majhen korak, ki je dovoljen  navadnim državljanom, nikakor pa ne politikom, ki upravljajo z  milijardami in stotinami milijonov davkoplačevalskega – našega, denarja.« Prav zato  (1) sedanjo Vlado ROTIM in pozivam,  da dokončno ustavi brezglavo investicijo 2.tira  in ukine parazitsko podjetje  2TDK (zakaj imamo državno firmo SŽ?), ki izsiljuje gradnjo po prepovedanem območju - habitatskem rezervatu evropskega pomena in življenjsko pomembnih vodnih virih.  Skratka po trasi, ki je podzemna ekološka vodna bomba, zaradi česar so Italijani leta 2009 (tržaška POKRAJINA  in občina Dolina) odstopili od projekta v tej smeri. Ustavitev ne bi pomenila konca projekta, ampak njegovo razumno umestitev v prostor z dvotirno  progo po sredinski varianti - trasi Koper, Kozina, Divača. Gre za dvotirno progo, ki bo zgrajena brez škode za ljudi in okolje in je 2,5 krat cenejša ter bo spričo 4 x manj predorov zgrajena hitreje (2 krajša predora, ki bi ju lahko gradili tudi domači izvajalci). Sicer pa (2) opozarjam na  še en projekt – Bohinjsko progo. Cesar Franc Jožef je znal misliti 100 let naprej, mi sodobni Slovenci ne znamo in nočemo misliti 100 let nazaj. Prav zdaj se namreč ponuja možnost njene revitalizacije, modernizacije in elektrifikacije s tem pa  rekuperacije energije. Gre za dejanski preskok iz 19 v 21 stoletje – z izrabo potencialne,  kinetične energije in pretvorbo zavorne sile v elektriko.  Kajti od Jesenic do Kopra je skupno 1.000 m (2 x 500 m) višinske razlike. Ogromna sila in ogromna masa 1.500 ton, pa zdaj služita le za netenje požarov. Zato upam,da bo ta projekt uvrščen kot nujen  v vladni paket investicij za izhod gospodarstva iz Corona krize. In (3) obstoja način, kako take katastrofe in anomalije, kot je bil TEŠ6 in 2.tir, v bodoče preprečiti. Sedanji ZAVRNITVENI REFERENDUM je treba prekvalificirati v POTRDITVENI REFERENDUM in ljudstvo (tudi alternativna stroka),  bi dobilo zadnjo besedo ! »Dokazno breme« bi bilo na strani predlagatelja zakona – praviloma sta to vlada in DZ. Tako bi dobesedno uveljavili tudi  3. člen in 44. člen Ustave. Samo eno besedo v 90. členu Ustave je treba zamenjati. To pa je, da je Zakon je SPREJET (ne zavrnjen), če je zanj na referendumu glasovala 1/5 vseh volivcev. S to na videz minimalno  spremembo bi dosegli maksimalni učinek (v taki ureditvi tudi omejitev referendumske tematike ni več opravičljiva). Stvari, ki danes stojijo na glavi, bi se tako postavile na noge. Nobena vlada ne bi bila več zainteresirana za čim nižjo referendumsko udeležbo, kot je to sedaj, pač pa za čim večjo. Pogoj za referendum pa seveda ostaja isti – uspešna pobuda 2.500 in predhodno zbranih 40.000 podpisov. Pod  pritiskom takšne,  obvezne potrditve ljudstva bi avtomatično tudi vsi  drugi zakoni postali boljši, bolj premišljeni, in ne izsiljeni s hitrimi postopki.  Pozivam eminentne intelektualce iz »Katedrale svobode« in 75 nezadovoljnih z vlado, da to podprejo in se  končno opredelijo za delujočo demokracijo, ne zgolj za brezglavo demokracijo proti JJ. Gre za demokratično spremembo, ne za anti demokratične parole jakobinskega naskoka na oblast. Sicer pa se zavedam, da je takšen predlog za večinsko slovensko kolektivistično pamet, s pretežno antidemokratično tradicijo in  blokado v glavah, velika  herezija. Vendar kljub temu ne iluzija !  Na koncu pa skromno dodajam, da je pobuda moja. Zanjo me ni navdihnil ne Orban in ne Janša, ne frak in ne talar, ampak moja trojna izkušnja z referendumi. (TEŠ6 ,2TIR in tudi 3RoS). Bi si pa močno želel, da bi jo podprl tudi  predsednik vlade Janez Janša, tako kot je podprl zadnji referendum. Če Levice, Ernestine Rožman in Spomenke  Hribar, niti ne omenjam.  Nemo propheta in patria. Nihče ni prerok v lastni domovini !  Sicer pa, rešitve so dobre ali slabe same po sebi, brez obvezne etikete na čigavem zelniku so zrastle! Pamet ni vezana na ideološko pripadnost, je pa res, da nekaterim ideologija omrači um. Vili Kovačič, državljan K.

Sun, 23. Aug 2020 at 17:52

2638 ogledov

ČAS JE ZA POŠTENE IN POGUMNE SODNIKE !
ČAS JE ZA POŠTENE  IN POGUMNE SODNIKE !!!  Društvo DavkoPlacevalciSeNeDamo za ustavnega sodnika predsedniku države predlaga g. Zvjezdana Radonjića. Sodnika, ki ga odlikujeta razum in pogum. Ne dovolimo, da prevladajo (OR) oprezne riti. Strokovnost, poštenost in pogum so njegove odlike. Njegov  suspenz pa  je  sramota za SLO sodstvo ! Je poizkus ponižanja ki ne bo uspešen. Naj ga složno podpre KOALICIJA in vsi v Sloveniji,  ki jim je kaj do pravice in resnice. Za izhod iz sodne DŽUNGLE rabimo pogumne in razsodne ljudi. Na sodniku stoji in pade sodstvo. Zato je potrebno: 1.    dosledno izvajanje zakona o sodniški službi, 8 člena. ki govori o tem da sodnik, ki krši človekove pravice izgubi licenco za sodniško službo.  2.    Vsi sodniki morajo opraviti Evropski pravosodni izpit - E P I. Brez tega sodniki niso kvalificirani za sodniško službo, kajti SLO je del EU prava in v SLO pravo so vključene številne EU direktive.  Mnogi sodniki pa sodijo kot, da ne poznajo pravne abecede. 3.    Sodnikom, ki v 2 letih ne bi absolvirali EU prava, človekovih pravic ter mednarodnih konvencij, ni mesta  med delivci pravice. Niso vsi taki, dobre sodnike je treba nagraditi, pokvarjene in strahopetne pa je treba sankcionirati. Dokler to ne bo urejeno nismo država !  Ljudje, ki nam pridigajo o postopkovni pravičnosti, so sami največji kršitelji. Vladna koalicija je v stanju te zadeve sanirati in postaviti na pravo mesto. Zato naj ne odlaša s tem kar bi morali predhodniki storiti že pred 20 ali 30 leti. Ljubljana 23.08.2020                                   Vili Kovačič, državljan K.
Teme
Ustavno sodišče ZRLI

Zadnji komentarji

Marinka Kurilić :

16.06.2020 18:24

Tako je!
Sponko :

14.06.2020 05:22

Šc

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

Ustavna pritožba in pobuda za presojo ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi ZRLI