Ustavna pritožba in pobuda za presojo ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi ZRLI
Diskriminacija (referendumske ) volilne pravice in NEUSTAVNOST USTAVNEGA AMANDMAJA
Vili Kovačič

Ponedeljek, 20. april 2020 ob 23:26

Odpri galerijo

Ustavno sodišče Republike Slovenije, Bethovnova 10, 1000 Ljubljana

PODPISANI POBUDNIKI VLAGAMO

1. USTAVNO PRITOŽBO ZOPER ZAKON o Referendunu in ljudski iniciativi (ZRLI-EPA 1098-VIII), v DZ sprejet 7 aprila 2020

2. POBUDO ZA PRESOJO USTAVNOSTI USTAVNEGA AMANDMJA (4 odstavka 90 člena USTAVE R S), ki za uveljavitev izida referenduma predpisuje zavrnitveni kvorum ter 
3. POBUDO ZA UVELJAVITEV NOVEGA USTAVNEGA AMANDMAJA k 90 členu ustave, ki zaostruje odgovornost ZAKONODAJNE in IZVRŠNE VEJE OBLASTI do volje volivcev, ki se izraža na referendumu.

UVOD

Pritožba in dve pobudi se navezujejo na zelo pomemben, a povsem nerešen ustavno pravni problem, ki ga slovenska ustavnopravna stroka in pristojne institucije v Sloveniji, kljub številnim civilno družbenim pobudam, v celoti ignorirajo in ga nočejo niti pričeti obravnavati in reševati. Zato Ustavnemu sodišču predlagamo, da končno prične odpravljati kontradiktornosti ustave (ki izhajajo iz 3 člena Ustave RS v katerem je zapisano, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo). V RS to lahko stori edinole Ustavno sodišče RS. Od drugih vodilnih organov in institucij v državi – Vlade RS, Državnega zbora, Državnega sveta in predsednika države namreč tega dejanja ni pričakovati. US je edini organ v državi, ki to sme in zmore storiti. Ni res, da je US pristojno samo za odločanje o skladnosti zakonov in podzakonskih aktov z ustavo. Ono je edino, ki je to dolžno storiti !

Ugotavljanje neustavnosti ustavnih amandmajev in neskladnost ustavnih določb s temeljnimi načeli Ustave je sicer redka a najpomembnejša funkcija US ker ga v tej vlogi ne more zamenjati nihče drug. Sicer lahko pride do razpada ustavne ureditve in pristajanje na kaos.

To vlogo je US dolžno sprejeti, če pa te vloge US ne želi ali noče sprejeti, ga ne potrebujemo. Neenakost volilnega (referendumskega) glasu, je analogna neenakosti zaradi neorazmernih razlik v velikosti volilnih okrajev, katere odpravo je US z odločbo 17.11.2017 U-I-32/15-56 enkrat že zahtevalo.

Sledeč tej opredelitvi problema podpisniki vlagamo pritožbo na zakon in pobudo hkrati. Vloga vsebuje tri segmente reševanja problema : 1. ustavno pritožbo 2. pobudo za presojo ustavnosti spornega ustavnega člena in 3. Pobudo-predlog za razmislek za odpravo ne ustavnosti na osnovi obrnjenega razmerja oblasti do državljanov. .

1. USTAVNA PRITOŽBA na zakon ZRLI:

Predmet pritožbe: Ustavna pritožba se nanaša na uveljavitev zakona ZRLI sprejetega v Državnem zboru 7. aprila 2020. Nanaša se na tiste točke tega zakona, ki sledijo 4 odstavku 90 člena Ustave Republike Slovenije, ki uvaja koncept zavrnitvenega referenduma.

Roki za vložitev: dejstvo, da ustavno pritožbo na ZRLI vlagamo šele zdaj, to je po 7 letih od sprejetja ustavnih sprememb leta 2013, ima vzrok v tem, da je šele zdaj – s sprejetjem noveliranega ZRLI, sploh nastopila možnost pritožbe, ker proti zakonu, ki ne obstaja (in nikoli prej ni obstajal) se niti ni bilo možno pritožiti. Tako se je šele zdaj pojavila možnost pritožbe. S tega stališča, kljub 7 letni zamudi pritožniki in hkrati pobudniki ravnamo postopkovno povsem pravilno: v roku 14 dni vlagamo pritožbo na ZRLI o kateri mora US odločiti v 30 dneh. Obenem se ne U S ne pritožujemo kot na zadnjo ampak kot na edina instanco.

Zadržanja izvajanja zakona pa spričo kriznih epidemičnih razmer v Sloveniji ne predlagamo.

Poglavitni ustavnopravni pritožbeni argument proti noveliranemu ZRLI je sledeč: Zakon, ki temelji na neustavnem ustavnem amandmaju je tudi sam neustaven.

S tem pa že prehajamo v področje NEUSTAVNOSTI samega USTAVNEGA AMANDMAJA, katerega neustavnost DOKAZUJEMO z argumenti vsebovanimi v sami ustavi.

2. POBUDA ZA PRESOJO USTAVNOSTI

amandmaja iz leta 2013: Gre za 90 člen ustave s katerim je predpisan ZAVRNITVENI KVORUM, ki pomeni kršitev enakosti referendumskega oz. volilnega glasu glede na to ali je volivec glasoval za zakon ali je glasoval proti zakonu, o katerem se na referendumu odloča. Gre za za zelo pomembno neenakost, kajti vsi glasovi PROTI imajo dodatno zahtevo, to je 1 petinski kvorumom celotnega volilnega telesa.
KVOTA GLASOV PROTI zakonu je torej diskriminatorna z dodatno zahtevo ene petine (20 %) glasov celotnega volilnega telesa, to je vseh volivcev, KVOTA GLASOV ZA, pa je tega bremena prosta in je posledično torej 5 krat lažje dosegljiva kot KVOTA GLASOV PROTI.

Skratka gre za diskriminacijski koncept demokracije z neenako težo referendumskega glasu ZA in glasu PROTI, kar pa je v osnovi nedemokratično, nepošteno in diskriminatorno do šibkejše strani, to je do volivca, ki nastopa proti državi - vladi ali DZ (ki sta praviloma predlagatelja zakona) s tem je volivec, ki glasuje PROTI absolutno diskriminiran. Hkrati pa je volivec, ki je glasoval ZA, absolutno privilegiran.

Pojma diskriminacija in privilegiranost pa v ustavi, ki prisega na demokratičnost, nimata kaj iskati. Zavrnitvenim kvorumom je torej kršena (temeljna) pravica, to je pravica DO ENAKOSTI VOLILNEGA GLASU, ki je utemeljena v Ustavi in izhaja iz same narave stvari. Enakost volilnega glasu je torej pravica par exelance, pravica sama po sebi, ki v nobenem primeru ne bi smela biti omejena ali diskriminirana.

Menimo, da je s tem neustavnost instituta kvoruma dovolj dokazana in upamo, da je zatrjevana neustavnost dovolj prepričljiva tudi za US. Sicer pa velja, da z opisano neenakostjo volilnega glasu prihaja tudi do drugih kršitev ustavnih pravic državljana. Tudi katerekoli volitve bi bile brez upoštevanja tovrstne enakosti glasovalne pravice nemogoče.

Kvorumska ureditev referenduma je v nasprotju tudi z drugimi ustavnimi pravicami in načeli in sicer a) po Ustavi RS ima v Sloveniji oblast ljudstvo (3 člen) Volilna pravica je splošna in enaka (43 člen) in c) državljan ima pravico do upravljanja javnih zadev (44 člen).

3. POBUDA ZA UVELJAVITEV ODGOVORNOSTI PREDLAGATELJEV ZAKONA

Za odpravo neustavnosti pa je sicer možna pa tudi druga rešitev, ki jo podajamo US v razmislek.

Glede na povedano in upoštevajoč izkušnje iz več referendumov v RS, podpisniki predlagamo ureditev, ki bo stimulirala udeležbo na referendumih in bo strožja do predlagateljev zakonskih predlogov. To je ureditev, ki je diametralno nasprotna sedanji ureditvi s tem, da ZAHTEVO ZA ZAVRNITEV ZAKONA, SPREMINJA v ZAHTEVO za POTRDITEV ZAKONA – skratka od zavrnitvenega referenduma pridemo v potrditveni referendum in zanj poleg večine glasov zahtevamo kvorum 1 petino glasov vseh volivcev.

S spremembo treh besed v drugem odstavku 90 člena ustave (tako da zakon ni ZAVRNJEN ampak je ZAKON POTRJEN) dobimo povsem drug, demokratičen smisel omenjenega člena. Celoten tekst bi se tako lahko glasil: Zakon je na referendumu potrjen, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da za zakon glasuje najmanj petina vseh volivcev.

Tako s pomočjo demokratičnega obrata iz zavrnitve pridemo v potrditev, dobimo demokratično soglasje ljudstva, katerega bistvo je v tem, da ljudstvo resnično dobi zadnjo besedo. Breme prepričevanja in iskanja legitimnosti zakona pa s tem preide na vlado, zahtevano nasprotovanje se spremeni v iskanje ljudskega soglasja v skladu s 3. členom ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Iz abstraktne pravice dobimo konkretno pravico. S tem dobi pomen šibkejši partner, ki je pred tem že moral izpolniti dovolj težek vstopni pogoj to je 2.500 podpisov za referendumsko pobudo in 40.000 na upravnih enotah overovljenih podpisov za zahtevo za razpis referenduma.

Prednost tega predloga je večstranska in je med drugim tudi ta, da volilna abstinenca končno ni več v interesu oblasti. Oblast bo s tem zainteresirana k čim višji, ne kot do zdaj, k čim nižji referendumski udeležbi in problem nasprotovanja vladnih pravnikov pri vprašanju združevanja referenduma hkrati z volitvami, nenadoma odpade, saj bi bila tudi oblast zainteresirana za čim večjo, ne za čim manjšo udeležbo. Ne tako kot to počne zdaj, ko se oblast in njeni mediji iz referendumov norčujejo in odkrito nasprotujejo ter celo prek medijev agitirajo proti udeležbi na referendumu. Pobudnike referenduma pa medijsko stigmatizirajo kot tiste, ki kradejo energijo, čas in denar davkoplačevalcem. Skratka oblast – predlagatelj, bi se morala potruditi, da z boljšimi zakoni in prepričljivimi argumenti prepriča čim več (po dosedanjih izračunih najmanj 345.000) volivcev.

Nova ureditev bi terjala bistveno večjo odgovornost zakonodajalca

Dogmatično nasprotovanje predstavnikov oblasti in njenih pravnikov združevanju referenduma na isti dan z volitvami bi tako povsem odpadlo.

V prid predlaganemu pritrdilnemu kvorumu pa je tudi dejstvo, da je referendumsko vprašanje že zdaj obvezno vedno postavljeno tako, da volivca vedno sprašuje ali je za uveljavitev zakona ali ne, in ga torej ne sprašuje o tem ali zakonu nasprotuje. Zavrnitveni referendum je stranpot in huda deformacija demokracije, ne glede na večino, ki jo je v D Z dobil ob glasovanju leta 2013.

Seveda pa je možna tudi najbolj enostavna rešitev – povrnitev na stanje pred letom 2013 to je priznanje referendumskega rezultata z navadno večino glasov. To pa je ukinitev predzadnjega odstavka 90 člena ustave.

Posledice dosedanje neuveljavitve zakona ZRLI po spremembi ustave leta 2013.

Do sprejeta novele zakona ZRLI 2020 je v bistvu pravno veljal prejšnji zakon ZRLI iz leta 1994, ki zavrnitvenega kvoruma ni določal. Od vseh referendumov po letu 2013 zavrnitveni kvorum ni dosegel noben referendum, razen tisti o družinskem zakoniku.

Dva druga referenduma – referendum o arhivih in ponovljeni referendum o 2 tiru, pa bi za pobudnike sicer dosegla pozitiven izid, saj je več kot polovica volivcev glasovala proti, in bi po tedaj veljavnem ZRLI doseženi referendumski izid (cca 400 glasov večine) moral obveljati, oba zakona pa bi morala pasti.

Glede na vse to je pobuda za oceno ne-ustavnosti pravkar sprejetega zakona ZRLI, spričo neustavnosti ustavnega amandmaja iz leta 2013, edino možno pravno sredstvo, da končno pridemo do nujnega popravka neustavnega 90 člena ustave.

Nujna je javna seja Ustavnega sodišča in zaslišanje zainteresiranih prič

Podpisani pričakujemo razpis javne seje US, ki naj se izvede čim prej ko bo to možno. Zanimanje javnosti zanjo je veliko. Za čas po letu 2013 pa naj US uveljavi retrogradnost, tako da se uveljavi zakonitost po takrat veljavnem zakonu ZRLI, torej tudi za nazaj. To bi bistveno okrepilo ustavnost ter avtoriteto in ugled US RS.

Pobudniki pričakujemo celovito presojo ne-zakonitosti in neustavnosti dosedanjega stanja ter tehtanje in soočenje relevantnih ustavno pravnih argumentov za uveljavitev ustavnosti in zakonitosti tudi za nazaj. To, kot rečeno, pomeni, da naj se razveljavita 2 zakona - Zakon o arhivih in Zakon vlade o 2tiru. Pobudniku ponovljenega državljanskega davkoplačevalskega referenduma o 2tiru pa mora vlada povrniti materialne, oglaševalske druge stroške. Odgovornost za nastalo stanje naj ne bo samo politična, morala bi biti tudi materialna. Posebej še zato, ker je vlada 2017 nezakonito iz javnega denarja – iz proračuna financirala referendumsko kampanjo in je bil nato na osnovi odločbe US referendum razveljavljen in ponovljen. Kljub vsemu temu pa neustavno in nezakonito stanje še kar traja in nikomur v DZ niti na misel ne pride, da se stanje uredi in popravi. Odškodnino ne zahtevamo za osebno korist pač pa za financiranje pravnih mnenj in zakonodajnih aktov za utrditev ustavne demokracije, s posebnim ozirom na izrazito podhranjenost (neposredne ) referendumske) demokracije. V kolikor ne bo rešitve jih bomo v obliki peticije naslovili na EU parlament in druge EU institucije v času slovenskega predsedovanja svetu Evrope, saj je Slovenija edina država v EU v kateri velja neenakost volilnega (referendumskega) glasu.

Zgodovinski okvir sprejemanja sporne določbe 90 člena ustave

Zavrnitveni referendumski kvorum je plod politične trgovine vseh parlamentarnih strank v letu 2013, ko je bila takratna sporna sprememba ustave v DZ prejeta skoraj soglasno s 87:1 in je tedaj samo 1 poslanec glasoval proti - g. Ivan Vogrin (o trgovini z ustavnimi načeli je 7 let pozneje v razpravi v DZ 7.4.2020 v TV prenosu pričal poslanec Jani Moederendorfer. Avdio video posnetki tega pričanja so dosegljivi na RTVSLO in NOVA24TV).

Sicer pa se je referendumska zgodba v smeri odmika od temeljnih ustavnih načel začela leta 2012 z referendumom proti ustanovitvi Slabe banke, ki sta ga takrat napovedali Alenka Bratušek in kasnejša predsednica ustavne komisije Maša Kociper. V luči finančne krize je tedaj Ustavno sodišče pod predsedstvom dr. Ernesta Petriča referendum o Slabi banki prepovedalo, za kar je dr. Petrič postal tarča neverjetne medijske diskreditacije in fizičnih groženj.

Finančna kriza je k temu dodala svoje ob sprejemanju zlatega fiskalnega pravila, s katerim bi naj finančno krizo zajezili. Levo krilo parlamenta je zlato pravilo zavračalo in je njegovo sprejetje pogojevalo s soglasjem desnih poslancev za rigorozno omejitev (uničenje) referendumov. Skupaj so nato oboji to nedemokratično spremembo zmagoslavno podprli.

Pravna stroka kot servis politike za kršenje ustave !

Na pomoč je spet stopila slovenska »neodvisna« stroka, tokrat pravna. Koordinator strokovne koordinacijske skupine v ustavni komisiji DZ je bil tedaj ustavni pravnik dr. Miro Cerar, ki kljub številnim pozivom ni hotel sprejeti niti minimalnega dialoga s civilno družbo, same ustavne spremembe pa so bile potem v skupini z veliko lahkoto sprejete. In to celo s sklicevanjem na voljo ljudstva, ki je prav tedaj pred dvorano DZ proti temu glasno protestiralo.

Vsekakor leta 2013 ni šlo za neodvisno in ustavnopravno korektno odločanje v korist demokracije, pač pa za politično trgovino par exelance, katere žrtev so bili vsi referendumi po letu 2013.

Pripominjamo še, da je bila navidezna »poplava« referendumov pred temi dogodki, izključno posledica do takrat zelo lahkega dostopa poslancev do referenduma, ki so za referendum potrebovali zgolj 30 poslanskih glasov. Ukinitev tega privilegija politike smo sicer tedaj državljani podprli.

Zaradi podrobne osvetlitve tedanjega konteksta sprejemanja neustavnega omejevanja referendumov s strani politike, apeliramo na US, da pred odločanjem zasliši tedanje akterje iz politike, civilne družbe in pravne stroke med katerimi smo tudi nekateri podpisniki te vloge.

Opisani kontekst sprejemanja referendumskih omejitev je nujno upoštevati, da se ne ustvari napačen vtis o neodvisnem delovanju ustavno pravne stroke leta 2013. Takrat US v zadevo sicer ni bilo vpleteno, današnje dogajanje pa naravnost kliče po njegovi demokratični intervenciji v prid spoštovanja ustavnih načel. Predvsem pa temeljnega načela, en človek en glas in načela da vsak glas šteje enako. In da na to ne smejo vplivati nobene okoliščine. Demokracija je namreč trajna vrednota, ki ne sme postati predmet trgovine in žrtev trenutnih razmer.

Po 7 letih je zadnji čas za neobremenjen uvid v tedanjo kršitev temeljnih načel Ustave. Zadevo je mogoče zlahka popraviti s črtanjem predzadnjega odstavka člena 90 Ustave. Sicer bo ustavno pravna stroka padla na svojem zgodovinskem izpitu in se za vedno vtisnila v narodni spomin kot ponižna dekla politike. Zato je nastopil zadnji čas za spremembo.

Prosimo, da Ustavno sodišče preseka začarani krog neustavnosti in nezakonitosti, kajti zakonodajna veja oblasti to ne bo storila.

Ljubljana, 14.04.2020. Vili (Viljem) Kovačič

podpisniki:

Vili Kovačič, državljan K. pobudnik 3 referendumov (proti poroštvu države za TEŠ6 leta 2012 , referenduma proti zakonu o 2tir leta 2017, leta 2018 in kombiniranega poroštva leta 2020)
stanujoč: Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana

Janko Veber, nekdanji poslanec stranke S D, predsednik DZ v času ustavnih sprememb leta 2013
stanujoč : Mahovnik 75, 1330 Kočevje

Ivan Vogrin, neodvisni poslanec Državnega zbora, ki je glasoval proti spremembam ustave leta 2013 stanujoč: Zgornja Voličina 34, 2232 Voličina

Ingo Pasch Wallensberg, nekdanji odvetnik in minister, vlagatelj pritožb in pobude na US RS leta 2018 stanujoč: Stari trg 11 a, 1000 Ljubljana

Rastko Plohl, sindikalni aktivist, kandidat stranke Sloga na volitvah 2018 stanujoč: Lovska ulica 31, Dravski Dvor 2204 Miklavž na Dravskem polju

Tomaž Štebe, nekdanji poslanec SDS v D Z v mandatu 2004-2008 stanujoč: Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš

Dr. Valerija Korošec, raziskovalka UTD Slovenija stanujoča: Ljubljana

dr. Anton Jeglič, upokojeni univ. profesor stanujoč : Soča 5232 Soča

Jiri Kočica, akademski kipar stanujoč: Kebetova25, 1000 Ljubljana

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 25. May 2020 at 05:29

0 ogledov

POZABLJENA BOHINJSKA PROGA - SRAMOTA TRANZICIJE, 432 mio za izhod iz krize
  ZAKAJ IN ČEMU »BOHINJSKA PROGA«, prispevek za  3 izhodni COVID Paket (oživimo priložnost  našega novega razvoja) 1.     Slovenija je izrazito tranzitna država, njene prometne povezave pa so zelo enostransko razvite in  ukalupljene v obstoječe, večkrat tudi izsiljene predstave in napačne  projekte. To velja tako za 2tir kot tudi za 3 razvojno os in ljubljanski kanal C0 ter številne manjše, predimenzionirane in sporne projekte, ki so usmerjeni predvsem na črpanje javnega denarja za napol privatne interese.   2.     Ob tem pa hkrati ne izkoriščamo in ne moderniziramo že zgrajenih  prometnih povezav. Tak primer je proga Koper  Divača, ki je povsem zastarela in jo je nujno rekonstruirati, narediti varno in  jo končno elektrificirati z  izmeničnim tokom napetosti 25 KV, kar bo omogočilo izkoriščanje potencialne energije zaviranja v električni  tok s tako imenovano rekuperacijo. Namesto izkoriščanja naravnih sil in fizikalnih zakonitosti pa Slovenija vso energijo in denar izgublja v projektih, ki uničujejo naravo (požari, onesnaževanje podtalnice)  in so v nepotrebnem večnem sporu z lokalnim prebivalstvom in okoljevarstveniki.  To je jasno vsaj od TEŠ6 naprej, ki bi moral biti nauk in mejnik. Vendar ne, dogaja se ravno nasprotno – ponavlja se enaka mantra vseh dosedanjih ministrov, ki žal podlegajo politiki izvršenih dejstev s floskulo, da je prepozno, da ne moremo (morejo) nazaj ampak samo še naprej, ker smo že toliko in toliko denarja vložili (zapravili). Pogubnost takšne logike nas stane milijarde in stotine milijonov   Posodabljanje in modernizacija obstoječih kapacitet pa tao nikoli ne prideta na vrsto. Država pa je s tem v stalnem primežu diktata pregrešno dragih državnih investicij za katerimi ne stoji upravičen in pomemben javni interes ampak logika izčrpavanja (zapravljanja)  javnega, davkoplačevalskega denarja  za napol privatne kvazi državne , večinoma pa zgolj kratkoročne politične interese. Vlade, ki so imele moč, da to preprečijo pa so zaradi kratkoročnih javnomnenjskih kalkulacij večinoma  nasedle in praviloma brez premisleka nadaljevale vprašljive in izsiljene investicije. Glede na sedanje stanje Corona  krize pa je na tej vladi zgodovinska naloga, da po zelo uspešnem boju z virusom, to spremeni smer in naredi premik v glavah. Nujno bo   razmišljati tako kot so razmišljali že naši predniki, ki so z umnim gospodarjenjem in spoštljivim odnosom do narave ustvarjali narodno bogastvo na osnovi  ohranjanja in nadgradnje že zgrajenih objektov in kapacitet.  To velja tako za ceste kot železnice in tudi strojni park, katerih uporabna vrednost  ni v skladu z namenom njihove uporabe. Ta vlada ima podporo ljudi in trenutek ji veleva, da naredi preobrat investicij v dobro in po meri ljudi, da ne bo vladala samo enega ali samo pol mandata, ampak da bo hkrati vlada, ki jo bomo pomnili ne  le po uspešnem boju z virusom, pač pa tudi po raz-umnem gospodarjenju, v smeri intenzivne uporabe  obstoječih virov. Nova situacija ob Corona krizi, ji nedvomno omogoča, da tak preskok izpelje. 3.     Premik pa je zdaj možno izpeljati tudi zaradi novih zunanjih okoliščin. Spričo selitev proizvodnih kapacitet iz  Azije v   Evropo in nujne orientacije na lokalne vire, ko bo namreč po Corona krizi sledil neizbežen upad porasta ladijskega prometa,  in tudi drastično zmanjšanje pretovora tudi  v Luki Koper. Hkrati pa se bo povečale transportne potrebev okviru regije ter severne in južne Evrope. V tem novem  kontekstu pa je treba stvari premisliti na novo.  Stran od ozkega pojmovanja »odrešilnosti«  vladnega druga tira je treba rehabilitirati   koncept Koper-Divača kot  del integralne  povezave Koper – Kozina – Divača, Sežana - Nova Gorica – Jesenice, s povezavo na srednjo Evropo.   Gre za nov koridor, ki ga moramo osmisliti zase in izkoristiti kot najkrajšo povezavo Jadrana s srednjo Evropo. To je vedel cesar Franc Jožef ko je gradil tako imenovano bohinjsko progo. V tem kontekstu je sedanji projekt vladni drugi tir popolnoma redudantna investicija, ki nas odvrača od  celovitega premisleka, kaj dejansko potrebujemo zase. To pa je najprej  obnova  z rekonstrukcijo obstoječega tira.  Sicer pa je obnovitev proge med Divačo in Koprom predvidena celo v vladnem dokumentu iz 2014 to je v Resoluciji o razvoju prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, a tega danes žal ne omenja nihče več. 4.     Skratka, sedanji tir Koper - Divača  je nujno obnoviti, modernizirati in ga usposobiti za hitrejši in seveda varnejši prevoz. Nesreča v lanskem letu z izlivom kerozina je bila opomin za sanacijo obstoječe proge, vzporedno s tem pa je treba na isti trasi izvesti električno napajanje z izmeničnim tokom, ki omogoča rekuperacijo.   Slovenske železnice že imajo 32 lokomotiv za tako imenovano trosistemsko uporabo. Vozni park, to je lokomotive na izmenični tok – torej že imamo, treba je le hkrati vložiti znanje, denar in politično voljo za to. Sedanje staje je absurdno - drage (za okoli 35%  dražje lokomotive) uničujejo na zastarelem 3 kV sistemu in jih v tem  podpira celo sindikat, ki ne razume kje je problem. Zato je sindikat na SŽ neposredno kriv za tovrstno omejevanje razvoja, ko dejansko skrbi samo za svoje plače, ki jih  »solidarno« pokrivamo vsi slovenski davkoplačci. Pozabljena Bohinjska proga ... 5.     Za zagon gospodarstva pa je možno storiti še bistveno več. V novem, tretjem "koronapaketu" bi morala biti  elektrifikacija s 25 KV električnim napajanjem izvedena za celo Slovenijo  ne le od Kopra do Divače, vsekakor pa na trasi celotne Bohinjske proge – od Divače preko Nove Gorice in Jesenic s povezavo na Beljak ter naprej na Bavarsko in vzhod. Tako bi Koper dobil novo povezavo s Srednjo Evropo in bi se bistveno zmanjšal pritisk na ljubljanski prometni vozel, ki bo pritiskal z  jugozahodne strani. Pa tudi Gorenjska proga bi se razbremenila in celo bodoče podzemno ljubljansko železniško križišče bi dobilo realne možnosti za gradnjo.    6.     Ob tem pa se zaradi posodobitve obstoječe proge celo odpira tudi zelo dobra nova možnost uporabe odpadkov - proizvodnje in vgradnje železniških pragov na osnovi nove tehnologije predelave odpadlih gum in/ali plastike. Slovenija je prepolna odpadkov gume in plastike in v resnici ne vemo, kam z njimi. Z novo tehnologijo, recycled plastic sleepers, katere produkt so železniški pragovi, ki omogočajo prevoz s tretjino manj hrupa, pa bi hkrati lahko rešili tudi del problema plastičnih odpadkov in odpadnih gum. 7.     Posebej pomembno pa je, kot že povedano, izpostaviti tretji vidik – elektrifikacijo z rekuperacijo potencialne-kinetične energije v elektriko. Na celotni progi od Jesenic do Kopra (180 km) je 1000 višinskih metrov razlike: od Jesenic do Nove Gorice 500 metrov navzdol, od Gorice preko Sežane in Divače do Kopra pa nadaljnjih 500 metrov navzdol in navzgor. Skratka skupno je kar 1000 metrov razlike, česar pa  ne znamo oziroma nočemo izkoristiti. Raje netimo požare in zastrupljamo deževnico in podtalnico. 8.     Na koncu predlagamo v razmislek sledeči izračun stroška investicije: 180 km (skupna dolžina)  x 8 milijonov za en km x 30 %  = celotna investicija 432 milijonov eurov. Za ta znesek sem prepričan, da je dovolj visok in  bi zlahka dobili posojilo  EIB in/ali EU iz kohezijskih in infrastrukturnih skladov, Projekt je pomemben ne le za kohezijo znotraj Slovenije pač pa tudi za kohezijo Srednje Evrope.  Sedanji EU denar za drugi tir pa moramo preusmeriti v obnovo sedanjega tira, začenši z odstavnim – servisnim tirom med Prešnico in Černotiči in med Hrastovljami ter Rižano.  9.     Investicija bi mnogim Primorcem v Posočju in pozabljenih krajih ob meji vrnila življenje in bi jo navdušeno sprejeli. Vladi pa bi se tudi politično obrestovalo, da lahko dobi nov mandat za modernizacijo, začenši z elektrifikacijo na relaciji  Koper - Divača - Nova Gorica - Jesenice in nato, v naslednjem mandatu,   morda celotne Slovenje.   10. Multiplikativni učinek takega projekta sega v več panog – od gradbeništva, gradbenega materiala, elektro industrije, jeklarstva …. in celo v turizem. Projekt se lahko izvaja paralelno na več mestih hkrati in je izvedljiv v 2-3 letih ali še hitreje, 11. Parazitsko podjetje 2TDK, bivše ministrice Alenke Bratušek  je treba ukiniti, Slovenskim  železnicam pa vrniti njihovo primarno investicijsko in prometno funkcijo.  Ta ukrep  ta vlada lahko naredi takoj, kajti tak ukrep je že zapisan v koalicijski pogodbi pod točko 13. To bil hkrati tudi zelo resen  odgovor vlade njenim povsem neresnim rušiteljemin nasprotnikom  na kolesih. Prav podjetje 2-tdk je usedlina omejenega razvojnega modela, kjer bi 45 let vedrili njihovi navidezni strokovnjaki, predvsem pa  tehnološki presežki politike in javnih služb. Zaključek: neizkoriščena Bohinjska proga je najkrajša povezava Jadrana s severno, srednjo in vzhodno Evropo. Je velika materializirana dediščina, ki jo ob svoji zagledanosti v novo, lahkomiselno zanemarjamo in prepuščamo propadu. Njeno vrednost so znali ceniti naši predniki.  To je vedel cesar Franc Jožef pred 110 leti. Koliko cesarjev bomo še zamenjali, da bomo to spoznali in koliko virusov bomo izkusili, da se bomo spametovali? Ljubljana 17.05.2020   Vili Kovačič  univ. dipl. oec, Daniel Magajne univ. dipl. inž. gradb. Anderj Čufer  univ.dipl.inž. arh., Prof. dr. Jože Duhovnik univ.dipl.inž. stroj. Rudi Varl univ. dipl. ing. stroj. Jože Gorenc univ. dipl. ing. stroj.

Sun, 24. May 2020 at 21:25

90 ogledov

RTV Slovenija vas v 10 letih stane 1.524 € in od l. 1991 + 4.500 € za propagando prejšnjega režima
DRAGI OROPANI SLOVENEC!  V samo 10-ih letih te je RTV SLO, ki dokazano ne deluje v skladu z Ustavo in Zakonom o RTV ter Zakonom o medijih, oropala za krasen družinski dopust.  Saj ti pod prisilo in grožnjo z izvršbo vsak mesec vzame 12.70 €, na leto 152,40 €, v samo deseti letih, ki so minila zelo hitro, pa so te olupili za 1.524.00 EUR. Zato gremo zdaj v akcijo do konca, ne bomo več plačevali nekaj kar ne deluje v našo korist in ne bomo več vzdrževali ta megalomanski stroj za poneumljanje in propagando vedno enih in istih ter za širjenje laži in manipulacij z 2.200 redno zaposlenimi in še pol toliko na pogodbah, da se imajo fino na naš račun. Klikni na  https://odpoved.si/, za podpis se prijaviš lahko kar s svojim Facebook, Google, Twitter ali Publishwall računom, podpišeš peticijo in gremo v množične odpovedi prisilnega plačevanja in vzdrževanja tega neprestrukturiranega mastodonta. Kmalu bodo porabili dve milijardi in pol, to je dvatisoč in petsto milijonov €!  vir: erar https://erar.si/placnik/35513/#transakcije   

Tue, 19. May 2020 at 17:34

1220 ogledov

Primerjava: JANEZ JANŠA - MILAN KUČAN
https://odpoved.si/ JANEZ JANŠA IN MILAN KUČAN - VZROKI IN POSLEDICE, 7 minusov nasproti sedmim prednostim ! (kaj bi brez  Janše in brez Milana K. Plavega – inventura Janševih plusov in Kučanovih minusov ) Janez Janša ni svetnik, svetnik je  nedotakljivi Milan K. Plavi, ki ga je treba detronizirati!   O Janezu Janši ne pišem negativno, ker to že 30 let počne RTVSLO  in večinski mediji. JJ ni Orban, čeprav bi Milan K. prav to hotel btii - dokler mu slovensko krivosodje in Soros to omgočata.  Poglejmo 7 grehov nasproti 7 prednostim: 1.                  Brez Janeza Janše  se Slovenija 1991 ne bi osamosvojila, brez Milana Kučana bi se Slovenija razvila in bi bila danes Švica. 2.                  Brez Janše se Slovenci ne bi uprli JNA in jo premagali, brez Kučanovega prikrivanja razoroževanja  T O in kapitulantske temeljne listine za mir, bi bili leta 1991 tudi z orožjem v celoti preskrbljeni   3.                  Brez Kučana  bi zgolj z navadnim motornim čolnom leta 1991 brez boja zasedli Savudrijo in enkrat za vselej rešili slovensko morje. Zahtevo J.J. Milanu K.  za akcijo je Kučanovo predsedstvo - z izjemo Ivana Omana, preprečilo !  4.                  Brez Janševega odkritja  Al Kaidinega orožja  na Mariborskem letališču 1994, ne bi nikoli izvedeli za Kučanovo preprodajo orožja v Bosno 5.                  Brez Janeza Janše ne bi  uspeli v boju z virusno pandemijo, brez Kučana , ne bi bilo kolesarjev, ki to epidemijo širijo.  6.                  Brez Milana Kučana Plavega  ne bi bilo režimske nacionalne RTVSLO na kateri predsednik vlade Janez Janša ni zaželen gost in ne sme govoriti, ko pa se to pomotoma vendarle zgodi ga cenzurirajo in tehnično onemogočajo. 7.                  Brez Janeza Janše ne bi bilo učinkovitih ukrepov za zajezitev pandemije, ki jih je pohvalil celo Milan Kučan, a brez podpore Milana K. Plavega, ne bilo sovraštva s sloganom SAMO DA NI JANŠA,  ki ga z našim denarjem hrani Milan K. Plavi.      Skratka, z Janezom Janšo, brez Milana K. Plavega, Slovenja ne bi bila notranje  razklana, ampak združeno oživljena. Milan K. je pogruntal, da je sovraštvo najučinkovitejše čustvo za ohranjanje oblasti. Divide et impera - deli in vladaj !  Dokler Slovenci ne bodo znali ločiti vzrokov od posledic, zrna od plev in ne bodo znali šteti  več od 5 , bomo imeli katastrofalne državne investicije:  TEŠ6, Drugi tir, 3 razvojno os in  ljubljanski kanal C0.  Dokler bo Kučanov varovanec tajkun Janković v Ljubljani promoviral gnojnico za javno dobro in dokler bo nacionalna RTVSLO pobirala prisilni prispevek za agitacijo proti uspešnemu Janezu Janšu in mu bo RTVSLO na sejah javno grozila s smrtjo, Slovenija ne more biti Švica. Slovenija pa ne bo nikoli Švica tudi zato, ker je pod zemljo Kambodža in ne bo Švica dokler bo Milan K. Plavi s svojo biografko na RTVSLO urednico Mojco Pašek Šetinc in plavolaskami, lomastil in ribaril v kalnem po večinskih medijih in se sam izogibal  normalnemu javnemu soočenju na javni RTV, vključno z neposrednim soočenjem obeh.  Ko se bo to zgodilo, bo Slovenija  za en dan Švica.    Brez Kučana bi bili ponosni potomci dobrih zgledov svojih dedov, tako pa smo ujetniki sramežljivega priznavanja slovenstva in celo zanikanja svoje identitete  in čaščenja totalitarnih simbolov, lažnih malikov narodove zgodovine.  Z Janezom Janšo dobivamo samozavest, z Milanom K. Plavim kapitulantsko mentaliteto in kolaboracijo s slepimi ostanki zgodovine. Uničeni arhivi bodo prej ali slej  spregovorili !  Narod naš dokaze hrani ! Podpišimo torej odpoved plačevanja na Gogoglu TUKAJ. Primerjava Janeza Janše z Milanom K. je primerjava odločnosti s kapitulantsvom, tako leta 1991 kot 2020.  Milan K. Plavi je spet na nepravi strani zgodovine. Nobena RTVSLO tega ne more prikriti. Ker Milan prek Marjana Šarca  to nenehoma počne, je pravi čas za odpoved  naročnine in njegov dokončni  izstop iz zgodovine.   Vili Kovačič, državljan K.

Fri, 15. May 2020 at 10:36

1618 ogledov

Od Serpetinška do mrliškega oglednika. Nekoč šaljivec, danes prepirljivec!
Bivši premier Marjan Šarec je človek mnogoterih talentov, a ob vseh najbolj izstopata dva: 1. Najprej si zasluži visoko priznanje za hvalevredni odstop. Prihranil nam je mnogo RTVSLO sočustvovanja, kajti spričo mukotrpnega vladanja, katerega ni bil nikoli vajen in je očitno trpel velike duševne muke, je odrešil nas in olajšal samega sebe. Kar pa ni čudno, kajti najtežje je v hudih časih vladati na šaljiv in zajedljiv način. Ob več kot 100 mrtvih pa zamerljivost in maščevalnost vsaj na zunaj ne obrodi sadov. Tudi boga boječi slovenski narod, ki je sicer nagnjen k pozabljivosti in odpuščanju grehov, mu ne bo mogel čez noč oprostiti. Če tudi vi, kot mnogi drugi ne želite več prisilno plačevati RTV prispevka, podpišite peticijo tukaj.   ODPOVED.SI 2. Drugič njegovo prizadevanje, da se izogne odgovornosti za desetine mrtvih ga je vrglo v položaj – nekoč šaljivec, danes prepirljivec. Silno je namreč ogorčen, ko kdo pokaže na njegovo odgovornost zaradi malomarnega dela v službi in desetin mrtvih za katere so zdaj, po njegovem, krivci anonimni domovi za ostarele, nikakor pa on - za prazna državna skladišča zaščitne opreme. Čeprav je še nedolgo tega javno govoril, da opozicija zganja paniko in da zaradi gripe ni potrebe po sestajanju sveta za nacionalno varnost in še danes govori, da je bil krizni štab nezakonit. Sam pa kot premier ni hotel razglasiti epidemije in je to od njega tako rekoč izsilil šele njegov lastni minister za zdravje Aleš Šabeder. Še pomnimo tovariši ! Nekoč šaljivec, včeraj premier, danes prepirljivec in mrliški oglednik. Vendar odgovorna je tudi njemu ljuba RTVSLO. Ko je po dolgem oklevanju vendarle pokazala kako v Italiji v Bergamu vojska v konvoju kamionov iz bolnišnic in domov odvaža mrtve, se zadeve ni več dalo skrivati, kljub tako rekoč nepogrešljivemu RTVSLO prispevku k skrivanju situacije ,ki nam je grozila.  Posebeno dosežek RTVSLO novinarstva pa je seveda najnovejša  kolesarska demokracija.  Tako kot je za podžiganje vseslovenske vstaje leta 2012 skrbel znameniti Slavko Bobovnik, je RTVSLO danes ponovno v prvi bojni vrsti »revolucionark in revolucionarjev« za ohranjanje lastnih privilegijev - pridobitev revolucije. Zato si uredniki dnevno informativnega programa na RTVSLO (na čelu s Kučanovo biografko Mojco Pašek Šetinc), ne zaslužijo več plače, ki jim jo sicer  plačujemo z RTV prispevkom, pač pa  kolektivno nezaupnico.   Zato pozivam bogaboječe ljudstvo ne plačujmo več prispevka k slovenski blaznosti. Tukaj pač ne gre za to, da damo bogu kar je božjega in cesarju kar je cesarjevega ampak za cesarjeva raztrgana nova oblačila.  Kajti cesar je nag in Šarec je gol, vendar za to nič manj nevaren v svoji maščevalnosti. Čeprav RTVSLO to  njegovo revno »premoženje« še kar naprej zavzeto skriva in lakira, za floskulami ljudskega nezadovoljstva.  Očitno bi bilo pohujšanje v dolini Šentflorjanski preveliko in nesorazmerno in nemara za kolesarje življenjsko nevarno. Kajti RTVSLO revolucionarji na kolesih bi, bog ne daj, izgubili ravnotežje. Kajti, kljub Tarčam in tračem je obleka razcefrana in se je ne da več zakrpati. Zato odpovejm(o) prispevek, da dobim(o) drugačno RTV, takšen javni servis, ki bo konkurenčen s kvaliteto in vsebino, ne z agitpropom za cesarjevo novo obleko.  Vili Kovačič, državljan K. Pripis: Kitajski bog nam je podtaknil smrtonosni virus, morda virus nas bo streznil in slovenski Bog razuma streznil, in bo ozdravil smrtonosne naivnosti ! Naslov podpisa https://odpoved.si/

Thu, 14. May 2020 at 12:41

1021 ogledov

RTVSLO je bila vedno tiha ali glasna botra večine tajkunskih projektov financiranih in sponzoriranih s strani države!
Pričelo se je vseslovensko zbiranje podpisov proti prisilnemu plačevanju RTV naročnine Peticijo podpišete tukaj: https://odpoved.si/ IDEOLOGIJA NEPISMENOSTI in/ali IDEOLOGIJA NEPRIŠTEVNOSTI ? RTVSLO je bila vedno tiha ali glasna botra večine tajkunskih projektov financiranih in sponzoriranih s strani države ! Ko politiki Desusa in opozicije strastno iščejo ideologijo tam kjer je NI, si je čas priklicati v razmislek kaj ideologija JE in kaj ideologija NI Najhujša ideologija je ideologija »NESEBIČNEGA« samozadovoljstva v iskanju drobtinic iz bogatinove mize, milijarde pa gredo mimo njih in vseh nas v nepovrat. Najhujša ideologija je, da se ideološka RTVSLO praviloma vedno postavi na stran »neideoloških« roparskih infrastrukturnih projektov, ki služijo prečrpavanju davkoplačevalskega denarja v lastne žepe in povzročajo izgubaške projekte brez dna. Kolesarska »demos-demokracija« pa jih »nesebično« podpira in omogoča krajo ! Kajti kraja ni ideološka ampak moralna kategorija ! TEŠ6,vladni 2TIR, 3Razvojna OS, Kanal C0  so cvetke iz istega gnezda O tem do zdaj ni bilo nobene resne RTVSLO RAZPRAVE, kaj šele TARČE na to temo! Bili pa so TRAČI o tem kaj ideologija JE in kaj ideologija ni. Gre za zelo širokopasovno dojemanje ideologije, ideologije cenzuriranja vsega kar ogroža monopolne interese ! Vili Kovačič Državljan K.

Wed, 13. May 2020 at 23:10

2098 ogledov

Nočem Plačevati to kar nikoli nisem naročil in kar ne uporabljam.
POZIV PROTI PRISILNEMU PLAČEVANJU OBVEZNEGA RTV PRISPEVKA, ker: 1. Nočem Plačevati to kar nikoli nisem naročil in kar ne uporabljamLjudje, državljanke in državljani, ozavestimo se in za pošteno plačilo zahtevajmo pošteno ponudbo in izbiro! Zato odpovejmo plačilo prispevka za RTVSLO. Razlog je enostaven, z mojim denarjem, 150 eur letno, hočem razpolagati sam ! In hočem ureditev, PRIMERNO SODOBNI TEHNOLOGIJI in DEMOKRATIČNI IZBIRI. Vsak monopol, tudi na medijskem področju v demokratični ureditvi ni sprejemljiv. Hočemo kvalitetne in verodostojne programske vsebine, ki bodo predpisane v obveznem nacionalnim programu. Če tudi vi, kot mnogi drugi ne želite več prisilno plačevati RTV prispevka, podpišite peticijo tukaj.  ODPOVED.SI Kdor se poteguje za javni denar, to je za denar davkoplačevalcev, je zavezan javnemu interesu in le kdor ta interes izpolnjuje je upravičen do moje (naše) finančne dajatve. Enako kot v javnem zdravstvu in javnem šolstvu, lahko dejavnost izvaja vsakdo, ki izpolnjuje z zakonom predpisani standard kvalitete in verodostojnosti za izvajanje javnega programa, ne pa zgolj tisti, ki je že doslej dokazoval aroganco, pristranskost, brezbrižnost in neverodostojnost in je pod etiketo demokracije ponujal propagando za svoje ideološke – predvsem pa materialne potrebe. Dokazi za to so številni ! 2. Nočem plačevati enoumja, prikrivanja resnice in lažnega poročanjaAudio video vsebine in informacije so tržno blago, hkrati pa so redka javna dobrina, zato je njihov ponudnik odnosno prejemnik rtv prispevka lahko vsakdo, ki pridobi koncesijo oziroma si pridobi licenco za opravljanje dejavnosti, ki je po naravi javna služba, namenjena vsem državljanom. Ključni pogoj zanjo pa so kvaliteta, nepristranskost in verodostojnost katerih izpolnjevanje se mora preverjati. Tehnologija danes omogoča diverzifikacijo ponudbe, poslušalcem in gledalcem pa daje možnost izbire, ki doslej ni bila možna. Zato je dozorel čas za spremembo, ki bo 95 milijonski letni prispevek razdelila proporcionalno po kriteriju volilnega rezultata in bo hkrati zagotavljala obvezno uravnoteženost svetovnonazorske usmeritve. Kamena doba ni prenehala, ker bi zmanjkalo kamenja, ampak ker smo ljudje prišli do novih spoznanj in prepričanja, da RTV Slovenija ne sme ostati otok arogance, usodne domišljavosti in samozadostnosti, ki izvira tudi iz prisilnega plačevanja RTV naročnine ! Spoštovane državljanke in državljani ! Odpoved naročnine v sedanjih razmerah je sicer dejanje državljanske neposlušnosti in spodbuda drugim, da storijo isto! Finančna pipica za neverodostojno in pristransko informiranje se morajo zapreti. Dovolj je virusa prestrašenosti, ponižnosti in upogljivosti! Stopimo skupaj, le skupaj bomo zmogli ! Vili Kovačič, državljan K. - Davkoplačevalci se ne damo !
Teme
Ustavno sodišče ZRLI

Zadnji komentarji

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

Ustavna pritožba in pobuda za presojo ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi ZRLI