PREDLOG ZA ODPRAVO PRIPORA
Vili Kovačič

Četrtek, 4. februar 2016 ob 21:47

Odpri galerijo

Image

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva 9, Ljubljana  Opr. št.: IV  53384/2014 Datum: 3.2.2016

OBDOLŽENI: dr. MILKO NOVIČ po svojih zagovornikih, odvetniku Jožetu Hriberniku in

odvetniku Žigi Podobniku vlaga naslednji

PREDLOG ZA ODPRAVO PRIPORA 

Obramba je na glavni obravnavi dne 27.1.2016 podala predlog za odpravo pripora, ki pa je bil s sklepom senata z dne 1.2.2016 zavrnjen. Obramba ponovno podaja predlog za odpravo pripora, in sicer se v prvi vrsti sklicuje na svoje navedbe v predlogu z dne 27.1.2016, dodatno pa še, zlasti po zaslišanju priče dr. Čeha svojim prejšnjim navedbam dodaja še sledeče:  

Ne drži zaključek senata, da se razlogi, zaradi katerih je bil pripor odrejen, niso v ničemer spremenili. Dokazni postopek je namreč že pri koncu, pa se doslej ni potrdilo nobeno od dejstev, na katerih tožilstvo gradi obtožbo. Senat se v obrazložitvi sklepa z dne 1.2.2016 sklicuje na dejstva, ki so se tekom dokaznega postopka izkazala za napačna. Tako na primer navaja, da so bili na obtožencu najdeni GSR delci, ki so značilni za streljanje, z enako kemijsko sestavo kot delci, ki so bili detektirani v tulcu, najdenem na kraju kaznivega dejanja. Takšna trditev je evidentno napačna in je tekom dokaznega postopka ni potrdil nihče, niti priča Ester Ceket ne. Tudi ona je namreč izpovedala, da ne gre za isto kemijsko sestavo, temveč za kombinacije istih kemijskih elementov, torej enako elementno sestavo, pri čemer pa ni mogoče z ničemer dokazati izvora delcev. Ne obstaja metoda, s katero bi bilo mogoče potrditi, da detektirani delci izvirajo iz točno določenega tulca. Gre le za sklepanje, kar je jasno in nedvoumno potrdila priča Ceket, prav tako pa tudi priči Maštruko in dr. Čeh.

Senat nadalje navaja, da iz izvedenskega mnenja Sabliča izhaja, da takšna kontaminacija, kot jo zatrjuje obtoženi, ni mogoča. Sablič je v tem stališču osamljen in ne navede prav nobenega strokovnega razloga, zakaj takšna kontaminacija ne bi bila mogoča. Poleg tega Sablič po izobrazbi ni kemik, niti ni izvedenec s področja kemije, pri čemer je prenos snovi, kar kontaminacija v svojem bistvu je, vprašanje s področja kemije.  Nasprotno pa je priča dr. Čeh izpovedal, da ne samo, da je kontaminacija na način, kot jo opisuje obramba, možna, temveč je nekaj najbolj običajnega in neizogibnega v primeru obiska strelišča.

Senat nadalje navaja, da je dejstvo, da obtoženi za čas storitve dejanja nima alibija, da v kritičnem času ni bil na spletu in da ob 19:36 uri ni odgovoril na klic Roka Grecsa. Obramba se ob takšnih navedbah sprašuje, ali je dejstvo, da nekdo v določenem času ni na internetu ali se ne javi na telefonski klic, dokaz, da je medtem nekoga umoril? Po drugi strani pa se senat niti z besedo ne opredeli do nekaterih bistvenih navedb obrambe v predlogu za odpravo pripora, ki zadevajo obstojnost GSR delcev na rokah, vprašanje izvora delcev in posnetke nadzornih kamer. Zakaj se sodišče do navedenih vprašanj ne želi opredeliti? Senat navaja, da obramba podaja lastne zaključke in lastno dokazno oceno v zvezi s posnetki videonadzora. Obramba ne razume tega očitka, sploh v primeru posnetkov videonadzora, saj iz posnetkov ne izhaja, da bi bil dr. Novič na kraju dejanja. Kako lahko sodišče takšen zaključek obrambe, ki je objektivno preverljiv in temelji na materialnih dokazih oziroma odsotnosti le-teh, oceni kot subjektiven?

V zvezi z rekonstrukcijo je obramba že podala številne pripombe, poleg tega rekonstrukcija glede na videoposnetke in odsotnost dr. Noviča na njih ni ustrezna. Poti, po katerih se je rekonstrukcija opravljala, so v celoti pokrite s kamerami, zaradi česar bi moral biti dr. Novič viden na posnetkih, v kolikor bi se v kritičnem času dejansko pripeljal pred Via Bono.

Kar zadeva bazne postaje je stališče sodišča, da je bistvo, da se je bazna postaja AVARNO3 vklopila v zadnjih treh mesecih pred kritičnim časom zgolj enkrat in sicer na večer umora. Kot je priča Mulec pojasnila, na dejstvo, s katero bazno postajo se bo telefon v danem trenutku povezal, vplivajo številne okoliščine. Bistvo je, da je to odvisno od razmer v danem trenutku (na primer od zasedenosti omrežja in drugih okoliščin). Argument, da se v treh mesecih pred tem telefon nikoli ni povezal z bazno postajo AVARNO3, je brezpredmeten, kar jasno izhaja iz pričanja Tomaža Mulca kot strokovnjaka s tega področja. Dejstvo je, da je povsem verjetno in možno, da se je telefon dr. Noviča z navedeno bazno postajo povezal z naslova Žaucerjeva 12, kar potrjuje zagovor. Opozoriti velja, da je obdolženec že cca 10 minut po umoru dr. Jamnika komuniciral po SMS-u, signal telefona pa se je takrat prijavil na bazno postajo AVRHOV1. Prav tako je ob 20:10 odgovoril z SMS-om, ki je bil poslan iz iste bazne postaje AVRHOV1, torej le 4 minute kasneje po tem, ko je ob 20:06 prejel SMS, njegov signal pa se je takrat priklopil na bazno postajo AVARNO3. Že samo ta dejstva jasno potrjujejo izpovedbi priče Mulec in stališču obrambe, da podatki o baznih postajah niso nikakršen dokaz, da bi bil dr. Novič prisoten na kraju dejanja v kritičnem času.

Obramba v prejšnjem predlogu za odpravo pripora ni izrecno izpodbijala pripornega razloga ponovitvene nevarnosti zato, ker po našem trdnem prepričanju niti utemeljen sum ni več podan. Iz tega razloga je razpravljanje o pripornih razlogih brezpredmetno, saj je utemeljen sum obligatorni pogoj za odreditev in podaljšanje pripora. Kljub temu se obramba na tem mestu opredeljuje tudi do ponovitvene nevarnosti, ki jo sodišče utemeljuje s pričanjem Aleša Farkaša. Slednji je sicer izpovedal, da naj bi mu obdolženi omenil nekakšen seznam za fentanje, ključno pa je to, da je hkrati povedal, da so bile to gostilniške zgodbe, da jih je on izključno tako jemal in da tovrstnih obdolženčevih izjav nikoli ni jemal resno. Da je temu dejansko bilo tako, izhaja tudi iz njegovega ravnanja, saj če bi obdolženčeve izjave, v kolikor so bile res podane, jemal kot resne, bi brez dvoma o tem nemudoma obvestil policijo. Tako pa je Farkaš to jemal kot del njunih burnih debat oziroma gostilniških zgodb, kot jih sam imenuje. Tudi v kolikor so bile takšne izjave res izrečene s strani obdolženca, so glede na okoliščine (gostilniške debate med političnimi nasprotniki, ki so za povrh po značaju koleriki) povsem brezpredmetne in nevredne pozornosti. Tudi nobena druga zaslišana priča, med temi tudi takšne, ki naj bi bile na seznamu za fentanje, ni izpovedala, da bi se dr. Noviča bala, da bi se počutila ogroženo z njegove strani ali kaj podobnega. Še več – prav nobena od zaslišanih prič ni potrdila, da bi bil dr. Novič do kogarkoli nasilen ali agresiven ali da bi komurkoli grozil. Sklicevanje tožilstva ne nekakšen fantomski »seznam za fentanje« je preprosto žalitev zdrave pameti, je nedopusten intelektualen zdrs, ki pa ga izrablja za pretvezo, da je obdolženec nevarna oseba in da bi lahko ogrozil osebe, ki so na tej »listi«. S takšnim sprenevedanjem se daje sodišču možnost za kreacijo nekakšnega razloga ponovitvene nevarnosti, ki omogoča nadaljevanje pripora. Ker ne gre za resnični razlog ampak za izmišljen, je to ne samo intelektualni zdrs ampak je takšno početje moralno in etično vprašljivo in po prepričanju obrambe tudi pravno nedopustno.

Izvedenec klinične psihologije zgolj iz strokovne previdnosti dopušča možnost impulzivnega reagiranja pri dr. Noviču, saj tega ni mogoče izključiti pri nikomer in bi bilo od izvedenca neodgovorno, da bi to izključil. Pojasni pa, da takšne impulze obdolženi dobro nadzoruje in da pri njem ni podane kakšne duševne motnje, ki bi mu takšno kontrolo onemogočala. Izvedensko mnenje, ki ga je podal izvedenec klinične psihologije, ni prav v ničemer obremenjujoče za dr. Noviča v smislu utemeljevanja pripornega razloga.

Skratka – sodišče iz doslej izvedenih dokazov parcialno opozarja na tista dejstva, ki naj bi dr. Noviča obremenjevala, do tistih, ki ga razbremenjujejo, se pa ne opredeljuje oziroma jih sploh ne omenja. Tudi pri prejšnjem predlogu za odpravo pripora se je senat pavšalno opredelil zgolj do nekaterih navedb obrambe, do ključnih pa ne. Sklep je tako v bistvu neobrazložen ali vsaj pomanjkljivo obrazložen, saj se sodišče očitno izogiba soočenju z dejstvi, ki ne gredo v smeri obsodbe. Takšnih dejstev je doslej že ogromno in jih ni mogoče spregledati nenamenoma. Ravnanje sodišča je v konkretnem primeru nedopustno, saj se je postavilo na stališče, da je dr. Novič storilec, dokazni postopek pa je očitno namenjen le temu, da se potrdi vsaj kakšna trditev tožilstva. Takšno ravnanje je nezakonito in v nasprotju s temeljnimi ustavnimi in zakonskimi načeli. Sodišče bi moralo vsako dejstvo ali dvom razlagati in favorem obdolžencu, ne pa ravno obratno. Zlasti pa bi moralo poslušati argumente obrambe, jih slišati in se do njih opredeliti, ne pa jih ignorirati.

Glede na vse zgoraj navedeno je obramba trdno prepričana, da razlogi za pripor v tej zadevi niso obstajali nikoli, še posebej pa ne obstajajo sedaj, ko si bili izvedeni praktično vsi ključni dokazi, zato obramba ponovno predlaga, da sodišče pripor zoper obdolženca odpravi. Pri tem obramba ponovno izrecno opozarja, da je sodišče dolžno ob evidentni odsotnosti pripornih razlogov, ravnati v skladu s predpisi in duhom slovenske ustave, ki svobodo posameznika postavlja kot najvišjo dobrino, zato obramba ponovno opozarja, da je sodišče pri tehtanju svojih odločitev dolžno ravnati in favorem obdolženca in ne v njegovo škodo. Odprava pripora ni akt milosti sodišča, še manj akt simpatij do obdolženca ampak je dejanje prava in pravičnosti, ki ga mora vsako sodišče upoštevati vsak trenutek in pri vsaki svoji odločitvi. 

Zagovornika 

odvetnik Jože Hribernik  

odvetnik Žiga Podobnik

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 18. Feb 2020 at 20:26

580 ogledov

74 "intelektualcem" iz pred-prejšnjega stoletja se je povsem skisalo. In kdo je pravi avtor ideje ni treba ugibati!
Slovenska intelektualna smetana se je povsem skisala. 74 čuvajev demokracije je vzelo vajeti v svoje roke in v imenu demokracije pozivajo k onemogočanju nastanka nove vladne koalicije, ki naj bi se sestavila v skladu z demokratično doseženim rezultatom na volitvah. Podpisovanje pozivov za demokratične namene je hvalevredno početje. Ko pa gre za izključevanje, je zadeva prav nasprotna. Gre za nov čredni nagon slovenskega »samo da ni Janša anti intelektualnega« refleksa. PROŠNJA ZA DONACIJO PRI BOJU ZA PRAVNO DRŽAVO Kdo je pravi avtor ideje »samo da ni Janša« ni treba ugibati. Pravzaprav je ta znan že iz 90 let prejšnjega stoletja. Ta ni nihče drug kot Milan Kučan Plavi. S to idejo se je celo hvalil. Ponovil pa jo je ob državnem prazniku leta 2018. Na seznamu pa izstopajo še druge zaslužne osebe, sicer tudi nekateri prvoborci preloma s prejšnjim sistemom. Predlagam, da se 17.2.2020 proglasi za dan slovenskega anti - intelektualizma in izključevanj. Na prazen spomenik slovenske sprave, na levi steber, pa naj se vgravirajo njihova imena. Da bodo končno tudi zanamci izvedeli kdo so avtorji nenehnega slovenskega sesedanja v preteklost. Sicer pa hvala jim, da so toliko pogumni, da so se sami identificirali in se vpisali v negativno zakladnico slovenskega napredka. dr. Milica Antić Gaberdr. Ljubo Bavcondr. Anton Beblerdr. Milena Mileva Blažićdr. Rado Bohincdr. Valentin Bucikdr. Lucija Čokdr. Nenad Čuš Babičdr. Božidar Debenjakdr. Srečo Dragošdr. Božidar Flajšmandr. Miha Fošnaričdr. Peter Glavičdr. Tatjana Greifdr. Tomaž Grušovnikdr. Spomenka Hribardr. Hajdeja Igličdr. Vlasta Jalušičdr. Maca Jogandr. Dušan Keberdr. Darja Kerecdr. Rudi Klanjšekdr. Andreja Kocijančičddr. Zdenko Kodeljadr. Bogomir Kovačdr. Gorazd Kovačičdr. Matjaž Krajncdr. Ivan Kristandr. Roman Kuhardr. Vesna Leskošekdr. Metka Mencindr. Jože Mencingerdr. Vlado Miheljakdr. Vesna Mikoličdr. Zdravko Mlinardr. Rajko Muršičdr. Luka Omladičdr. Neda Pagondr. Boris A. Novakdr. Stane Pejovnikdr. Dragan Petrovecdr. Jože Pirjevecdr. Marko Poličdr. Barbara Rajgeljdr. Danijel Reboljdr. Božo Repedr. Rado Rihadr. Jana Roškerdr. Andrej RusStane Saksidadr. Renata Salecldr. Mitja Sardočdr. Peter Simoničdr. Boris Sketdr. Božidar Slapšakdr. Svetlana Slapšakdr. Slavko Splichaldr. Ivan Svetlikdr. Marjan Šimencdr. Iztok Šoridr. Renata Šribardr. Darko Štrajndr. Jelica Šumič Rihadr. Marina Tavčar Krajncdr. Niko Tošdr. Vito Turkdr. Samo Uhandr. Andrej Uledr. Mirjana Uledr. Boris Vezjakdr. Aleš Vodopivecdr. Peter Vodopivecdr. Simona Zavratnikdr. Pavel Zgaga

Mon, 17. Feb 2020 at 20:23

1041 ogledov

Replika predsedniku vlade v odstopu: gospodar se pokriža – hlapec moli rožni venec!
V oddaji RTVSLO POLITIČNO ste me omenili kot izvorno zlo tega, da je v Sloveniji vse ali marsikaj narobe. Izjava, da je v SLO marsikaj narobe ker je Viliju Kovačič z referendumom uspelo ustaviti drugi tir, je sicer prijetno presenečenje, ker sem naivno mislil, da so mediji in stranka v LMŠ name že čisto pozabili, vendar moram replicirati, saj ima ta trditev iz pogovora s Tanjo Gobec, hudo napako. - Glavna napaka ni v zakonodaji kot navajate, ampak v tem, da oblastnikom ni treba spoštovati zakonov in ustave. To ste dokazali v koaliciji z Alenko Bratušek, ki vas žejnega vodi čez vodo, s tem ko vam veselo obljublja 2 tir. Glavna odlika te in prejšnje vlade je namreč nespoštovanje lastne zakonodaje, ne pa zakonodaja sama. Že dolgo namreč prosim CPVO – Celovito presojo vplivov na okolje, ki je pogoj za vsako večjo infrastrukturno investicijo, ki pa je na mojo žalost vladni drugi tir nima, enako kot je nima Jankovićev kanal C0 v Ljubljani. Skratka napaka ni v zakonodaji in civilnih iniciativah, kot trdite, pač pa v oblastnikih, ki lastne zakone ignorirate in računate na pozabljivo, poslušno in nezainteresirano ljudstvo. In napaka je v dobrohotnih medijih, ki o teh nespoštovanjih molčijo, nekateri pa to celo nagrajujejo in hvalijo. Ali kot bi rekel Ivan Cankar: gospodar se pokriža – hlapec moli rožni venec. Se pa gospod predsednik Šarec motite, da nek Vili Kovačič zavira pri vožnji navzgor, kot ste mi že očitali v Reporterju – ob tem ko sem vam predstavljal rekuperacijo elektrike pri vožnji navzdol. Kar je sicer za avstrijske železnice povsem dobro in celo odlično, žal ni za slovenske politike na oblasti, tudi po vaši zaslugi. In je škodljivo – ne dobro, za Slovenijo, kar tako poudarjate. - Je pa tudi v Ustavi nekaj hudo narobe. V SLO namreč na referendumu od leta 2013 zmaga lahko zgolj in samo tisti, ki zbere cca 345 000 glasov proti, ob uravnoteženem razmerju sil, pa mora biti udeležba na referendumu dvakrat tolikšna, to je sanjska z 690.000 oddanimi glasovi, kar pomeni polovica + 400 glasov, to je številka s katero smo nasprotniki zakona o 2 tiru presegli rezultat Mira Cerarja. Skupno pa je bilo v obeh referendumih oddanih proti vladnemu zakonu cca 290. 000 glasov. Upam da ta prikaz številk ne bo odveč, saj nazorno pove, da za take sistemske anomalije kot je pojav nesistemskega državljana K., v kali zatre in onemogoči. Spoštovani gospod predsednik vlade v odstopu! Ker želim, da ste bolje informirani, vas prijazno vabim na omizje, ki ga bomo kmalu organizirali na to temo. Nanj bom povabil tudi vašega ministra Počivalška, ki bo upam razumel govorico številk in težo okoljskega bremena tega vašega koalicijsko izsiljenega projekta. To vabilo vam pošiljam zgolj zato, ker politikom odrekam pravico do tega, da se izgovarjajo, da so bili neinformirani ali slabo informirani.Ob tem ko odločajo o naših usodah in milijardah. Vili Kovačič PROŠNJA ZA DONACIJO! podpisani Vili Kovačič, državljan K. prosim za donacijo kot pomoč za financiranje projektov, ki jih brez finančne podpore javnosti  ne zmorem izpeljati. Naj naštejem le nekatere aktivnosti s katerimi sem se ukvarjal ali jih imam trenutno v postopku. 1.    Referendum proti financiraju okoljsko škodljivih in skorumpiranih državnih projektov: bil sem pobudnik proti poroštvu za  TEŠ6, zdaj sem nosilec referenduma proti nezakonitemu vladnemu projektu 2 tir in novemu neustavnemu dvojnemu poroštvenemu zakonu iz decembra 2019. 2.    Sodni proces proti po nedolžnem obsojenim dr. Milku Noviču in sodni proces proti Dragici Jalševac spremljam še naprej, dokler zadeva ne bo pravično končana.    3.    Sprememba zakona o sodniški službi: sodniki, ki so kršitelji človekovih pravic in sodniki brez državnih pravosodnih izpitov ostajajo ne sankcionirani, celo nasprotno - prenekateri  med njimi napredujejo celo do funkcije ustavnega sodnika. Te primere bomo javno razgaljali. 4.    Vzporedno s tem si prizadevam za poštene volitve, proti volilnim goljufijam župana Ljubljane Zorana Jankovića! S tem v zvezi sem skupaj z Upravnim sodiščem že podal tudi zahtevo za spremembo zakona o lokalnih volitvah in razveljavitev in ponovitev volitev v Ljubljani. Ustavno pritožbo na izvolitev Jankovića in njegove liste je Upravno sodišče zdaj odstopilo  Ustavnemu  sodišču. Spoštovani,  pri mojem delu mi pro bono pomaga nekaj pravnih strokovnjakov, toda to ne more trajati dolgo in ne zadostuje za sodne postopke, tudi mednarodne, ki niso poceni, zato vas naprošam za donacijo. Prispevajte prosim svoj dar in po svojih zmožnostih donirajte društvu “Davkoplačevalci se ne damo” – skrajšano DPSND. Spoštovane sodržavljanke in državljani, za razliko od večine mislim, da se je proti naštetim zlorabam in kršitvam nujno boriti tudi po pravni - sodni poti, ne pa zgolj  izražati jezo in nemočno opazovati dogajanja. Kajti država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni od poštenih ljudi, je obsojena na propad. Za razumevanje in donacijo  se vam iskreno zahvaljujem !   Vili Kovačič, Državljan K, telefon.: 040 203-524

Sat, 15. Feb 2020 at 18:50

10985 ogledov

Poziv k podpisu peticije za odstranitev Milana Kučana iz javnega življenja!
KDOR DRUGE IZKLJUČUJE, NAJ BO SAM IZKLJUČEN !!! Gre za peticijo, ki s pritiskom javnega mnenja lahko zagotovi PREPOVED JAVNEGA NASTOPANJA in delovanja BIVŠEMU šefu PARTIJE – nekdanjemu PREDSEDNIKU ZKS MILANU Kučanu PLAVEMU. Lustracija, ki v SLO nikolini bila izvedena, naj se izvede zanj in se je ni treba bati nikomur drugemu, razen bivšemu predsedniku ZK. Njegove nedemokratične metode, bi seveda morali javno dokazati  in obelodaniti v javnem soočenju v Državnem zboru. To ni noben klic na pogrom, je klic k javnemu soočenju s celotno zgodovino samdestrukcije slovenske države. Da končno odvržemo oklep izprijene in lažne, papirnate  demokracije, ki se hrani s privelegiji nekterim in drugorazrednostjo večine državljanov.   Peticija je hkrati poziv za ODVZEM NJEGOVE NEZASLUŽENE IZREDNE POKOJNINE. Ta del pokojnine naj se zbira v poseben sklad za pospeševanje demokracije in odpravo škodljivih posledic njegove politike izključevanja. Zaradi njih kot država Slovenija izgubljamo milijarde in smo kot narod obsojeni na zgodovinsko zaostajanje ter celo na samouničenje. Milan Kučan Plavi, s svojim stalnim vpletanjem in zakulisnim rovarjenjem v levih v strankah in s pošiljanjem trojanskih konjev v desne in sredinske stranke, Sloveniji ONEMOGOČA VSAKRŠNO POLITIČNO NORMALNOST IN SPODJEDA DEMOKRACIJO V SLOVENIJI. Postal je stalni generator blokad in obnavljanja umetnega zgodovinskega konflikta, ki v 21 stoletju sredi Evrope nima kaj delati. S podporo Jankoviću pa v glavnem mestu generira blokado sodstva, ki je opravilno nesposobno saj ni v stanju procesirati volilnih goljufij v Ljubljani, kaj šele v državi.  Ob tem pa se bivši predsednik nekdanje PARTIJE - ZKS, povsem lažno izdaja za dobrohotnega upokojenca, ki s politiko nima nič. DRŽAVLJANI PRISOLIMO MU TO zasluženo KLOFUTO, PO KATERI BO ZA VEDNO UTIHNIL. Njegovih grehov proti demokraciji ne bom našteval, ker bi bil seznam predolg, vsekakor pa je najhujše njegovo vplivanje na sodstvo in nevzdržno politično anatemiziranje drugih. Državljani podpišimo to, FEBRUARSKO PETICIJO, ki je GLAS LJUDSTVA ZA NORMALNOST SLOVENIJE. Je glas proti izključevalni politiki podzemlja globoke mafijske države, katere neformalni šef je Milan Kučan Plavi. Spoštovani, da človek stori PRAV NI NIKOLI PREPOZNO ! Storite to kar bi morali storiti naši politični voditelji že pred 30 leti. Vendar je bolje pozno kot NIKOLI. Peticijo podpišite TUKAJ Ljubljana 15 feb 2020Vili Kovačič, državljan K. PROŠNJA ZA DONACIJO! podpisani Vili Kovačič, državljan K. prosim za donacijo kot pomoč za financiranje projektov, ki jih brez finančne podpore javnosti  ne zmorem izpeljati. Naj naštejem le nekatere aktivnosti s katerimi sem se ukvarjal ali jih imam trenutno v postopku. 1.    Referendum proti financiraju okoljsko škodljivih in skorumpiranih državnih projektov: bil sem pobudnik proti poroštvu za  TEŠ6, zdaj sem nosilec referenduma proti nezakonitemu vladnemu projektu 2 tir in novemu neustavnemu dvojnemu poroštvenemu zakonu iz decembra 2019. 2.    Sodni proces proti po nedolžnem obsojenim dr. Milku Noviču in sodni proces proti Dragici Jalševac spremljam še naprej, dokler zadeva ne bo pravično končana.    3.    Sprememba zakona o sodniški službi: sodniki, ki so kršitelji človekovih pravic in sodniki brez državnih pravosodnih izpitov ostajajo ne sankcionirani, celo nasprotno - prenekateri  med njimi napredujejo celo do funkcije ustavnega sodnika. Te primere bomo javno razgaljali. 4.    Vzporedno s tem si prizadevam za poštene volitve, proti volilnim goljufijam župana Ljubljane Zorana Jankovića! S tem v zvezi sem skupaj z Upravnim sodiščem že podal tudi zahtevo za spremembo zakona o lokalnih volitvah in razveljavitev in ponovitev volitev v Ljubljani. Ustavno pritožbo na izvolitev Jankovića in njegove liste je Upravno sodišče zdaj odstopilo  Ustavnemu  sodišču. Spoštovani,  pri mojem delu mi pro bono pomaga nekaj pravnih strokovnjakov, toda to ne more trajati dolgo in ne zadostuje za sodne postopke, tudi mednarodne, ki niso poceni, zato vas naprošam za donacijo. Prispevajte prosim svoj dar in po svojih zmožnostih donirajte društvu “Davkoplačevalci se ne damo” – skrajšano DPSND. Spoštovane sodržavljanke in državljani, za razliko od večine mislim, da se je proti naštetim zlorabam in kršitvam nujno boriti tudi po pravni - sodni poti, ne pa zgolj  izražati jezo in nemočno opazovati dogajanja. Kajti država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni od poštenih ljudi, je obsojena na propad. Za razumevanje in donacijo  se vam iskreno zahvaljujem ! Vili Kovačič, Državljan K, telefon.: 040 203-524

Thu, 13. Feb 2020 at 10:53

1221 ogledov

Pismo vztrajnikom - naslavljam ga vsem, ki smo se pred leti protestno zbirali pred Vrhovnim sodiščem - utrdbi slo. krivosodja
To pismo naslavljam vsem, ki smo se pred leti protestno zbirali pred Vrhovnim sodiščem – utrdbi slovenskega KRIVOSODJA ob aferi Patria in potem v živo spremljali krivo sojenje dr.  Milku Noviču ! Od tedaj je preteklo že kar nekaj let, a vladavina prava v Sloveniji žal še zdaleč ni uresničena. Sam si po svojih skromnih močeh prizadevam, da do nje pride, ker smo sicer obsojeni na propad, ali na bratomorno vojno -  to pa je propad naroda in lastne države.  Doseči  vladavino prava v nepravni državi je na videz nemogoče, vendar ni povsem tako, ker vendarle živimo v Evropski uniji, ne v Jugoslaviji. Vaša moralna podpora, ki je sicer zelo številna, in zame spodbudna, pa vendarle ni dovolj, ker pravni postopki stanejo in je uspešnost tega prizadevanja pogojena z denarjem, ki ga sam nimam. Zato vas iskreno prosim za donacijo, ki jo lahko nakažete s položnico ali elektronskim nakazilom, s podatki pod črto ali z grafičnim prikazom položnice na tej povezavi. Pomoč bom uporabil  za pravno izpodbijanje domače in evropske politike, ki govori eno, a dela drugo, ljudi pa ignorira kot smeti. In če bodo sredstva dopuščala, še za postopke pravne pomoči najhuje prizadetim državljanom, ki zaman trkajo na moja in številna druga vrata.   Dragi vztrajniki, na obzorju se svita nova zarja, ki pa ne bo zasijala sama od sebe. Tudi z vašo pomočjo bo prišel NOV DAN, ko nič več ne bo tako kot je bilo. Sicer pa velja rek, ob tem ko nam demokracija propada in pravna država umira na obroke, KDOR HITRO DA, DVAKRAT DA. Iskrena Vam hvala za donacijo.  Vili Kovačič, državljan K.  PODATKI ZA DONACIJO Donacijo naslovite prosim na transakcijski račun društva  in sicer: SI 56 6100 0000 9008  640 pri Delavski hranilnici. Naslov prejemnika je: Davkoplačevalci se ne damo, Na Straški Vrh 26, 1000, Ljubljana. BIC banke je HDELSI22. Sklic: 00 15012020

Tue, 11. Feb 2020 at 14:08

527 ogledov

Zahteva za oceno ustavnosti združenega poroštvenega zakona EPA 828-VIII - zakona o skupnem državnem poroštvu za 2TIR in 3Ros
Spoštovani  pogajalci za novo vladno koalicijo in sedanji predsednik vlade, ... zahteva za presojo ne-ustavnosti zakona o dvojnem poroštvu v istem zakonu, to je za  2tir in 3ros, je pripravljena. V vednost Vam pošiljamo njeno vsebino. Vložena bo v roku in sicer še v tem tednu,  to je do  14.februarja 2020.V teku 14 dni pa bo pripravljena tudi  pritožba na EU komisijo z zahtevo za predhodno odločanje na sodišču EU v Luksemburgu. Slovenija je groba kršiteljica okoljskih direktiv Evropske unije (predvsem habitatne in vodovarstvene), kar bo tudi predmet predsedovanja, pa tudi predmet peticij civilne družbe v času predesdovanja Slovenije EU. Ob obisku predstavnikov Evropske komisije v Sloveniji pred 2 tednoma je komisija končno dobila vpogled z druge strani, ki v veliki meri demantira papirnata poročila, ki jih Slovenija pošilja v Bruselj.   Ignorantskemu   neupoštevanju EU prava se čas izteka. Na vrsti bodo sankcije za kršitelje. Predlog za presojo ustavnosti poroštvenega zakona je povsem dobronameren, saj želimo katerokoli slovensko vlado odvrniti od neustavnih ravnanj in sankcij zaradi kršitev EU prava. PROŠNJA ZA DONACIJO PRI BOJU ZA PRAVNO DRŽAVO ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI ZDRUŽENEGA POROŠTVENEGA ZAKONA EPA 828-VIII - zakona o skupnem državnem poroštvu za 2TIR in 3Ros Spodaj podpisani vlagamo zahtevo in pobudo za presojo ustavnosti navedenega poroštvenega zakona. Zavrnitev pritožbe prvopodpisanemu s strani večine sodnikov Ustavnega sodišča je v nasprotju s sodnimi standardi v Evropi in je v nasprotju s poštenim sojenjem, saj sklep o zavržbi , čeprav je bil izglasovan z 8:0, (ddr Jaklič je bil očitno odsoten) sodišče sploh ni razumno obrazložilo. To pa očitno zato, ker so trditve o tem, da prvo podpisnik ne izkazuje pravnega interesa, povsem  napačne. Zato je US skonstruiralo sklep, da se pritožba zavrže, ne pa zavrne, kar je sicer zgolj še eno državljanom že dolgo znano IZOGIBANJE O VSEBINSKEMU NAČINU ODLOČANJA, in to o zelo pomembni zadevi. Dejstvo, da so pravniki v Sloveniji in celo vsi nekdanji ustavni pravniki ter predsednik države ob tem absurdu povsem molčali, pa kaže na splošen izjemno nizek nivo dojemanja pravnega reda in propad pravne zavesti v vrhovih pravne stroke. Ta naj bi temeljila na sodnikovi prisegi in sodniški etiki, to je na človeški vesti, logiki razuma ter preprosti zdravi pameti in poštenem sojenju, ne pa na principu, ko sta resnica in pravica predmet glasovanja po vnaprejšnjem dogovoru - to je REZULTATSKEM (ne vsebinskem) ODLOČANJU in ima dviganje rok prednost pred skrbnim tehtanjem, poštenim razmislekom in temeljiti izmenjavi mnenj o vzrokih in posledicah, ki jih navaja pritožba. Zato smo državljani, lokalna skupnost in civilne iniciative globoko zaskrbljeni nad odmikom od vladavine prava in pravne države. Sklep US, ki pobudniku 3 referendumov zanika pravni interes, potem ko je v DZ v predmetni zadevi že izvajal pobudo za referendum in je tudi javno napovedal referendum in ustavno pritožbo in s tem namenom celo že zbiral podpise za referendum, pa je za pobudnika NEPOSREDNO DISKRIMINATOREN. Skratka, oporekanje pravnega interesa je izgovor za ne-odločanje o vsebini, kar pa je tipično ignorantsko uradniško ravnanje, ki se hoče zelo lahkotno otresti oblastem nadležnih pobud in zahtev neposlušnih državljanov. Od daleč je namreč vidno, da gre v vladnem poroštvenem zakonu za hudo kršitev nezdružljivosti poroštev za popolnoma raznorodne projekte. To je že imelo negativne posledice pri podpisovanju pobude, saj so bili ljudje močno zbegani o tem kako naj bi hkrati glasovali za dva popolnoma različna projekta. Mnogi pa so bili nad tem tudi ogorčeni. En del volivcev podpira prvi projekt, drugega pa zavrača. Kar pa volivec ne more izraziti z glasovnico. Drugi del volivcev pa podpira drugi projekt in prvega zavrača. ZA povrh je treba še dodati da sta upravičenca do poroštva dva tudi finančno povsem različna subjekta, to je DARS in podjetje 2TDK. DARS je namreč visoko rentabilna državna družba in zanj poroštvo za posojila sploh ni potrebno in je torej zgolj kulisa za katero je skrito poroštvo za visoko nerentabilno državno podjetje 2TDK. Možno je torej glasovati le ZA oba projekta ali PROTI njima. To je povsem nedopustna kontradikcija zakonskega predloga. Ministrica, ki je zakon predlagala se je sicer s tem celo hvalila, ko je rekla, da gre za večjo preglednost – v resnici pa gre za prvovrstno nepreglednost in seveda manipulacijo z glasovalno pravico državljana. Volivci, ki en projekt podpirajo drugega pa zavračajo (in teh seveda ni malo), na ta način kratko malo sploh ne morejo glasovati, kar je kršitev ustavne pravice po 44 členu Ustave, ki omogoča sodelovanje državljanov pri upravljanju javnih zadev. Če o 3 členu Ustave, ki na splošno govori o tem, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, sploh ne govorimo, pa gre v tem primeru za povsem konkretne kršitve ustavnih pravic, to je pravic po 22, 23, 24 in 25 členu Ustave: ki zagotavljajo enako varstvo pravic, pravico do sodnega varstva, javnost sojenja in pravico do pravnega sredstva (zavržba presoje) in končno za kršitev 90 člena Ustave, ki ureja pravico do glasovanja na referendumu. Da je vpliv na deformacijo glasovalne pravice resničen, se je tudi kristalno jasno pokazalo po objavi članka v časopisu Delo v katerem je v naslovu izjava ministrice za infrastrukturo gospe Alenke Bratušek, ki diskreditira pobudnika referenduma češ, da zavaja ljudi. Poleg tega podpisniki izpostavljamo še eno kršitev, to je zbiranje podpisov za referendum med decembrskimi prazniki, kar pa Ustavno sodišče sploh ne problematizira, čeprav je ta praksa tudi zakonsko nedopustna, saj bi se decembrske referendumske aktivnosti po zakonu o referendumu morale prenesti na čas po 3 januarju 2020. Glede ugovora US češ, da pritožba ni dovolj konkretizirana pa pobudniki ponavljamo, da je že iz imena zakona povsem viden konkreten predmet, saj je v pritožbi celo zapisano "Združeni poroštveni zakon EPA 828-VIII" in  to citira tudi Ustavno sodišče samo. Tako je povsem jasno, da je trditev o ne konkretnosti navedb v pritožbi, s strani večine ustavnih sodnikov zelo površna, neresnična in skonstruirana. Zato je nujno zakon podrediti vsebinski ustavni presoji, ki jo predlagamo. PREDLAGATELJI ZAHTEVE ZA PRESOJO USTAVNOSTI ZAKONAV izogib nedopustni črkobralski praksi US tokratno vlogo poleg prvopodpisanega pobudnika podpisujejo še OBČINSKI SVET OBČINE MORAVČE, ki je iz območja NATURE 2000, ter predstavniki Civilnih iniciativ Braslovče in Črni kal. Vsi podpisniki so torej iz prizadetega območja NATURE 2000, ki ga poroštveni zakon neposredno zadeva in je tudi njihov pravni interes nesporen. Dokazila o tem, da so podpisniki s tega območja lahko posredujemo kadarkoli. S tem bo večini odpadlo dokazovanje, da pobudnik referenduma nima pravnega interesa , čeprav se je v tej vlogi predsedniku Državnega zbora tudi sam uradno predstavil in imel z njim celo uradni pogovor o tem. Toliko o pravnem interesu. Za povrh pa je pobudnik pravni interesent tudi kot predsednik Društva Davkoplačevalci se ne damo, sicer tudi   pobudnik treh referendumov – 2012 (proti poroštvu za TEŠ6) ter leta 2017 in 2018 proti Zakonu o izgradnji in upravljanju 2tira – ZIUGDT.  Kljub navedenim dejstvom je pobudnik, tako rekoč čudežno, ob vložitvi pritožbe čez noč izgubil že nesporen in priznan pravni interes. V spisu Ustavne pritožbe prvo podpisanega so bile predložene vse potrebne listine, časopisni izrezek ter besedilo zakona vloženega v DZ kot tudi mnenje Zakonodajno pravne službe DZ v katerem le ta poudarja zahtevo po določnosti in določljivosti predmeta poroštva, V poroštvenem zakonu pa manjka - spričo združenega poroštva prav ta pogoj, to je določljivost in določnost. Spoštovane ustavne sodnice in sodniki ! Z odklonilnim ločenim mnenjem, ki ga je prvo podpisani predhodno že poslal tudi US, pobudniki apeliramo na sodnike, da priznajo, da so kot ljudje zmotljivi in jih zato prosimo in pozivamo, da o zadevi odločijo ponovno in to ne "REZULTATSKO" ampak  vsebinsko. Ta poziv je žal nujen, čeprav namen podpisnikov ni kogar koli opominjati na etično in politično nepristransko ravnanje pri izvrševanju zaprisege, ki je povezana s sodniško funkcijo, saj je tako ravnanje vgrajeno v funkcijo samo po sebi. Nerazumna napaka, ki jo z seboj potegne sprejetje takega zakona pa je za Slovenijo tudi dolgoročno škodljiva in celo usodna, ker je precedenčna in bo Državnemu zboru omogočila nadaljnje manipulacije in zlorabe zakonodajnega postopka. Ustavno sodišče pa je kot varuh ustavnosti dolžno zavarovati ustavnost in tudi svoj ugled, ki je z spregledom tega zakona ponovno okrnjen. Ta napaka je zgodovinska, saj tako koncipiranega poroštvenega zakona v vsej ustavno pravni zgodovini Slovenije, vse od leta 1991 dalje, še nikoli ni bilo. Rešitev je enostavna: Ustavno sodišče naj zakon razveljavi in DZ naloži predložitev dveh ločenih zakonov. V skladu s sodno prakso, ki jo Ustavno sodišče od zahteva od drugih (npr.: od Upravnega sodišča v zadevi volitev v Ljubljani) predlagamo US tudi v tej zadevi javno obravnavo – saj gre za izrazito javno korist in javno dobro. Interes javnosti ob zlorabi instituta referenduma, pa je nedvomen in nedvoumen. Predlog: zaradi nujnosti in pomembnosti primera, Ustavnemu sodišču predlagamo, absolutno prednostno odločanje in začasno zadržanje izvajanja spornega zakona in javno sejo US. V kolikor je ta vloga po mnenju US v čemerkoli pomanjkljiva, prosimo, da US prvopodpisanega pozove na dopolnitev! Ljubljana 10.02.2020 S spoštovanjem !- Pobudnik referenduma Vili (Viljem) Kovačič, predsednik CI Davkoplacevalci se ne damo - Sklep občinskega sveta župan občine Moravče      za OS župan dr. Milan Balažic- za Združene civilne iniciative Spodnje Savinjske doline  predsednik Marovt Domen - za Civilno iniciativo Črni kal/Gabrovica zastopnik Sergij Andrejaš Pripis: k vložitvi zahteve je bil pozvan tudi Varuh človekovih pravic RS, saj je za to neposredno odgovoren in pristojen , vendar se po sprejemu vloge ne odziva več. Očitno zanj politične pravice državljanov niso človekove pravice. Kar je žalostno, vendar žal za Slovenijo tipično in mnogokrat usodno! Prilagamo tudi sklep občinskega sveta in podpise predstavnikov civilnih iniciativ.

Mon, 10. Feb 2020 at 09:03

1371 ogledov

REFERENDUMSKA POLEMIKA s predstavnikom globoke države Janezom Pogorelcem!
ZVIT NAČIN KAKO SE UTIŠA LJUDSTVO! Janeza Pogorelca, člana kabineta Marjana Šarca, grabi panika. Je zastopnik INTERESA globoke države, NASPROTI LJUDSTVU. Javno ga pozivam, naj mi pove vsaj eno državo ki ima tak kvorum – to je kvorum na referendumski REZULTAT (ne na udeležbo) kot je zdaj v Z(S)loveniji. Če je volilna udeležba na volitvah zagotovljena, kot pravi, naj si upa predlagati kvorum za volitve! Ali se Pogorelc zaveda, da ob izenačenem referendumskem rezultatu referendum za uspeh ena ali druga stran potrebuje 2 x 345.000 + 1 glas za veljavnost rezultata. To je skoraj 700.000 glasovalcev. Tudi 345.000 ne doseže nobena stranka na volitvah. Gre namreč za rezultat 20% od volilnega telesa, ne od udeležbe. Zvito, kajne. Tako se utiša ljudstvo ! Še malo pa bo Pogorelc izjavil kot Repovž v Mladini – »Poslanci niso za to, da postavljajo vlado!« RES BEDNO ! Pogorelec je tipičen predstavnik oligarhične demokracije in še to zgolj tiste pri kateri so zmagovalci zgolj tisti poslanci, ki jih določijo - strici iz ozadja. Pogorelca in Milana K. Plavega je treba poslati na PRISILNO SPECIALIZACIJO v ŠVICO.Sicer pa sem prepričan, da on vse to ve, samo naročilo kaj sporočati ljudem, ima drugačno! PROŠNJA ZA DONACIJO! podpisani Vili Kovačič, državljan K. prosim za donacijo kot pomoč za financiranje projektov, ki jih brez finančne podpore javnosti  ne zmorem izpeljati. Naj naštejem le nekatere aktivnosti s katerimi sem se ukvarjal ali jih imam trenutno v postopku. 1.    Referendum proti financiraju okoljsko škodljivih in skorumpiranih državnih projektov: bil sem pobudnik proti poroštvu za  TEŠ6, zdaj sem nosilec referenduma proti nezakonitemu vladnemu projektu 2 tir in novemu neustavnemu dvojnemu poroštvenemu zakonu iz decembra 2019. 2.    Sodni proces proti po nedolžnem obsojenim dr. Milku Noviču in sodni proces proti Dragici Jalševac spremljam še naprej, dokler zadeva ne bo pravično končana.   3.    Sprememba zakona o sodniški službi: sodniki, ki so kršitelji človekovih pravic in sodniki brez državnih pravosodnih izpitov ostajajo ne sankcionirani, celo nasprotno - prenekateri  med njimi napredujejo celo do funkcije ustavnega sodnika. Te primere bomo javno razgaljali. 4.    Vzporedno s tem si prizadevam za poštene volitve, proti volilnim goljufijam župana Ljubljane Zorana Jankovića! S tem v zvezi sem skupaj z Upravnim sodiščem že podal tudi zahtevo za spremembo zakona o lokalnih volitvah in razveljavitev in ponovitev volitev v Ljubljani. Ustavno pritožbo na izvolitev Jankovića in njegove liste je Upravno sodišče zdaj odstopilo  Ustavnemu  sodišču. Spoštovani,  pri mojem delu mi pro bono pomaga nekaj pravnih strokovnjakov, toda to ne more trajati dolgo in ne zadostuje za sodne postopke, tudi mednarodne, ki niso poceni, zato vas naprošam za donacijo. Prispevajte prosim svoj dar in po svojih zmožnostih donirajte društvu “Davkoplačevalci se ne damo” – skrajšano DPSND. Spoštovane sodržavljanke in državljani, za razliko od večine mislim, da se je proti naštetim zlorabam in kršitvam nujno boriti tudi po pravni - sodni poti, ne pa zgolj  izražati jezo in nemočno opazovati dogajanja. Kajti država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni od poštenih ljudi, je obsojena na propad.   Za razumevanje in donacijo  se vam iskreno zahvaljujem !   Vili Kovačič, Državljan K    telefon.: 040 203-524

Zadnji komentarji

Zim Zelen :

30.01.2020 20:03

Kruta zamisel :-(

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

PREDLOG ZA ODPRAVO PRIPORA